Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Opole, dnia 25.08.2022r.

 

OŚR.6131.310.2022.DS

 

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA OPOLA

o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) – cyt. dalej jako Kpa, w związku z art. 83a ust.7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz.916)

 

 

zawiadamiam strony postępowania 

 

że w dniu 16.08.2022r. została wydana decyzja Prezydenta Miasta Opola
Nr OŚR.6131.310.2022.DS zezwalająca na usunięcie drzewa gat. sosna wejmutka, o obw. pnia 69cm, rosnącego na dz. nr 1243/14, k.m. 20, obręb Gosławice w Opolu
pod warunkiem wykonania nasadzenia zastępczego drzewa gat. sosna wejmutka na dz. nr 2026, obręb Gosławice w Opolu. Przedmiotowa decyzja znajduje się do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Opola, ul. Krawiecka 13, pok. 108.

W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, w związku z czym, zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy o ochronie przyrody stosuje się przepis art. 49 Kpa, który stanowi, ze strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej poprzez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.

Niniejsze obwieszczenie zostaje publicznie ogłoszone w dniu 29.08.2022r. poprzez zamieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.gov.pl

Zawiadomienie stron postępowania (skuteczne doręczenie) uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, czyli z dniem 13.08.2022r.

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty skutecznego doręczenia niniejszego zawiadomienia,
za pośrednictwem Prezydenta Miasta Opola. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta Opola oświadczenia o zrzeczeniu się prawa
do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna
i prawomocna. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest brak możliwości zaskarżenia takiej decyzji. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

 

 

z up. Prezydenta Miasta
Alicja Puchowska
Kierownik Referatu Ochrony Zasobów

Naturalnych i Edukacji Ekologicznej

W Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 239
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: OŚR.6131.310.2022.DS Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa
Osoba, która wytworzyła informację: Dominika Stasica
Osoba, która udostępnia informację: Dominika Stasica
Data wytworzenia informacji: 29.08.2022 11:28:46
Data udostępnienia informacji: 29.08.2022 11:30:17
Data ostatniej aktualizacji: 29.08.2022 11:31:12
Rejestr zmian