Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Opole, 22.08.2022r.

OSR.6131.385.2022.DS

 

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA OPOLA

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) – cyt. dalej jako Kpa, w związku z art. 83a ust. 7, art. 86 ust 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 916)

zawiadamiam

 

o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego wszczętego przez tut. Organ obwieszczeniem
nr OŚR.6131.385.2022.DS  z dnia 21.07.2022r., zgodnie z  art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U z 2022 r. poz. 916) w sprawie nałożenia ponownie obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych 4 szt. drzew gat. dąb błotny „Green Dwarft”,
w przypadku niezachowania żywotności po 3 latach od wyznaczonego terminu wykonania nasadzeń, liczonego od dnia 30.04.2019r., stanowiących warunek udzielonego zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew, zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Opola nr OŚR.6131.185.2017.ASz z dnia 15.06.2018r.

Jednocześnie  informuję, że w dniu 22.08.2022r. Komisja ds. zieleni miejskiej dokonała oględzin na terenie przy ul. Ozimskiej 62-68 w Opolu (dz. nr 4/23, a.m. 55, obręb Opole), w trakcie których ustalono, że niniejsze drzewa były objęte odrębnym postępowaniem administracyjnym dot. sprawdzenia zachowania ich żywotności, które zakończyło się decyzją Prezydenta Miasta Opola nr OŚR.6131.288.2022.MKA z dnia 29.07.2022r.

Tut. Organ potwierdził powyższe ustalenia.

.

Na podstawie art. 10 § 1 Kpa, przed wydaniem decyzji strony postępowania mogą zapoznać się z całym materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie i w ciągu 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszanych żądań. Dokumenty znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Opola, ul. Krawiecka 13, pok. 108.

W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, a więc zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy o ochronie przyrody oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości
w dniu 01.09.2022r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.um.opole.

Zgodnie z art. 49 kpa, doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia  niniejszego obwieszczenia, czyli z dniem 16.09.2022r.

Jednocześnie informuję, że przedmiotowa sprawa nie może zostać rozpatrzona (wydana decyzja administracyjna) w terminie przewidzianym w art. 35 ustawy Kpa, z powodu konieczności zapoznania się przez stronę z materiałem dowodowym.

Mając powyższe na uwadze, zachodzi potrzeba określenia nowego terminu rozpatrzenia sprawy (wydania decyzji administracyjnej), który tut. Organ wyznacza do dnia 30.09.2022r., zgodnie
z art. 36 § 1 Kpa, który stanowi, że o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić stronę, podając przyczyny zwłoki wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 37 § 1 Kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość) 

 W przypadku niewniesienia  uwag i nowych dowodów w wyznaczonym terminie,  tut. Organ decyzją administracyjną umorzy przedmiotowe postępowanie.  

z up. Prezydenta Miasta
Alicja Puchowska
Kierownik Referatu Ochrony Zasobów

Naturalnych i Edukacji Ekologicznej

W Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 212
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: OŚR.6131.385.2022.DS Obwieszczenie PMO o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, dot. nasadzeń 4 szt. drzew gat. dąb błotny zrealizowanych na dz. nr 4/23, k.m. 55, obręb Opole
Osoba, która wytworzyła informację: Dominika Stasica
Osoba, która udostępnia informację: Dominika Stasica
Data wytworzenia informacji: 01.09.2022 15:05:38
Data udostępnienia informacji: 01.09.2022 15:08:30
Data ostatniej aktualizacji: 01.09.2022 15:05:38
Rejestr zmian