Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Opole, dnia 27 września 2022r.

OSR.6131.410.2022.MD

 OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA OPOLA

 Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) – cyt. dalej jako Kpa, w związku z art. 83a ust.7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022r. poz. 916 ze zm. )

 zawiadamiam strony postępowania, 

że w dniu 26 września 2022r. została wydana decyzja Prezydenta Miasta Opola Nr OŚR.6131.410.2022.MD o umorzeniu postępowania w sprawie nałożenia ponownie na Spółdzielnię Mieszkaniową w Opolu obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych drzewa na terenie nieruchomości przy ul. Szarych Szeregów 48-50, stanowiącego warunek udzielonego decyzją Prezydenta Miasta Opola Nr OŚR.6131.379.2018.EM z dnia 31.10.2018r., zezwolenia na usunięcie drzewa, w związku zachowaniem żywotności nasadzeń po 3 latach od dnia upływu terminu wskazanego w zezwoleniu na wykonanie nasadzenia. Przedmiotowa decyzja znajduje się do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, ul. Krawiecka 13, pok. 108.

W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, w związku z czym, zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy o ochronie przyrody zastosowano przepis art. 49 § 1 Kpa o brzmieniu, że jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Niniejsze obwieszczenie zostaje publicznie ogłoszone w dniu 27 września 2022r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.um.opole

Stosownie do art. 49 § 2 Kpa niniejsze zawiadomienie stron postępowania (skuteczne doręczenie) uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, czyli z dniem 12.10.2022r.   

Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Opola w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta Opola oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

 

z up. Prezydenta Miasta

Sebastian Smoliński

Zastępca Naczelnika Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 34
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie nałożenia ponownie na Spółdzielnię Mieszkaniową w Opolu obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych drzewa na terenie nieruchomości przy ul. Szarych Szeregów 48-50
Osoba, która wytworzyła informację: Mariusz Dużyński
Osoba, która udostępnia informację: Mariusz Dużyński
Data wytworzenia informacji: 27.09.2022 14:10:35
Data udostępnienia informacji: 27.09.2022 14:27:31
Data ostatniej aktualizacji: 27.09.2022 14:10:35
Rejestr zmian