Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

 

Opole, dnia 28 września 2022r.

OŚR.6131.303.2022.MD

 

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA OPOLA

o wydaniu decyzji w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) – cyt. dalej jako Kpa, w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 916 ze zm.)

 

zawiadamiam strony postępowania 

 

że w dniu 26.09.2022r. została wydana decyzja Prezydenta Miasta Opola Nr OŚR.6131.303.2022.MD w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa, rosnącego na terenie nieruchomości przy ul. Hubala 17b w Opolu obejmującym działkę nr 2026, obręb Gosławice (przed przenumerowaniem nr 1243/1, km. 20, obręb Gosławice). Przedmiotowa decyzja znajduje się
do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Opola, ul. Krawiecka 13, pok. 108.

W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, w związku z czym, zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy o ochronie przyrody stosuje się przepis art. 49 Kpa, który stanowi, ze strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej poprzez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.

Niniejsze obwieszczenie zostaje publicznie ogłoszone w dniu 29.09.2022r. poprzez zamieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.um.opole

Zawiadomienie stron postępowania (skuteczne doręczenie) uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, czyli z dniem 14.10.2022r.

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty skutecznego doręczenia niniejszego zawiadomienia,
za pośrednictwem Prezydenta Miasta Opola. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta Opola oświadczenia o zrzeczeniu się prawa
do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna
i prawomocna. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest brak możliwości zaskarżenia takiej decyzji. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

 

 

z up. Prezydenta Miasta
Alicja Puchowska
Kierownik Referatu Ochrony Zasobów

Naturalnych i Edukacji Ekologicznej

W Wydziale Ochrony Środowiska i RolnictwaLpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 115
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: OŚR.6131.303.2022.MD Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa, dz. nr 2026, obreb Gosławice
Osoba, która wytworzyła informację: Dominika Stasica
Osoba, która udostępnia informację: Dominika Stasica
Data wytworzenia informacji: 29.09.2022 16:13:09
Data udostępnienia informacji: 29.09.2022 16:16:33
Data ostatniej aktualizacji: 29.09.2022 16:13:09
Rejestr zmian