Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

                                   Opole, dnia   27 października 2021 r.

                                                                                  BNSP.KW-01254/21                          

BNSP.6833.40.2021.AB

 

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 123, w związku z art. 84 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.), w związku z art. 156 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899)

 

postanawiam

powołać rzeczoznawcę majątkowego - Pana Jerzego Białonia na biegłego w postępowaniu prowadzonym przez Prezydenta Miasta Opola w sprawie ustalenia odszkodowania za nabytą z mocy prawa, za przejętą z mocy prawa, na rzecz Gminy Opole, na podstawie ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Opola z dnia 5 sierpnia 2021 r. nr UAB.6740.375.2021.UW (decyzja 5/21) zezwalającej na realizację inwestycji drogowej  polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 103542 O – ul. Jana Bytnara „Rudego”,  nieruchomość oznaczoną  numerem działki 9/11  o powierzchni 0,1177 ha a.m. 23 obręb Gosławice zapisaną w  księdze wieczystej nr OP1O/00114203/0, stanowiącą dotychczas współwłasność osób  fizycznych i prawnych,  celem wykonania opinii ustalającej  jej wartość.

  1. Zobowiązać powołanego biegłego do sporządzenia powyższej opinii z uwzględnieniem  stanu nieruchomości na dzień, w którym decyzja Prezydenta Miasta Opola z dnia 5 sierpnia 2021 r. nr UAB.6740.375.2021.UW (decyzja 5/21) zezwalająca na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna, tj. na 15.09.2021 r. oraz zgodnie z jej aktualną wartością rynkową.
  2. Zobowiązać biegłego do przedłożenia w siedzibie organu (45-081 Opole, ul. Piastowska 17,
    V piętro, pokój 512)  opinii dotyczącej przedmiotowej nieruchomości w jednym egzemplarzu, w terminie do  18 listopada  2021 r.

 

Uzasadnienie

Pismem z dnia 29 października 2021 r. Prezydent Miasta Opola zawiadomił strony o wszczęciu postępowania mającego na celu ustalenie oraz wypłatę odszkodowania za nieruchomość nabytą pod inwestycję drogową.

W prowadzonym postępowaniu wystąpiła konieczność określenia wartości wyżej wymienionej nieruchomości, bowiem zgodnie z art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.1899) podstawę ustalenia wysokości odszkodowania stanowi wartość rynkowa nieruchomości.

W związku z potrzebą określenia wartości przedmiotowej  nieruchomości nabytej pod drogę publiczną,  konieczne stało się powołanie biegłego w niniejszej sprawie. Stosownie bowiem do treści art. 7 cytowanej ustawy, jeżeli istnieje potrzeba określenia wartości nieruchomości, wartość tę określają rzeczoznawcy majątkowi, o których mowa w przepisach rozdziału 1 dział V. Zgodniez kolei z art. 156 rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego. Operat sporządzony dla   potrzeb   postępowania  w  sprawie  ustalenia  odszkodowania  pod  inwestycję  drogową powinien odpowiadać przepisowi § 36 ust. 1 rozporządzenia  Rady  Ministrów z  dnia  21  września  2004 r.  w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 207, poz. 2109 z późn. zm.).

Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji.

 

Na niniejsze postanowienie zażalenie nie przysługuje.

 

Otrzymują:

  1. Pan Jerzy Białoń- rzeczoznawca majątkowy           - 1 egz.
  2. a/a                                                                          - 1 egz.

 

Do wiadomości:

  1. Osoby  fizyczne i  prawne                                     - 1 egz.

- oznaczenie stron w odrębnym rozdzielniku

pozostającym w aktach sprawy

  1. Prezydent Miasta Opola                                          - 1 egz.

                   reprezentowany przez

                  Dyrektora Miejskiego Zarządu

                  Dróg w Opolu

                  ul. Firmowa 1  45-594 Opole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 109
Podmiot udostępniający: Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
Nazwa: Postanowienie o powołaniu biegłego
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Bystrzykowska
Osoba, która udostępnia informację: Marek Świetlik
Data wytworzenia informacji: 27.10.2021 12:52:26
Data udostępnienia informacji: 27.10.2021 12:58:54
Data ostatniej aktualizacji: 27.10.2021 12:52:26
Rejestr zmian