Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

PREZYDENT MIASTA OPOLA

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej budynkiem użytkowym oraz garażami nieruchomości gruntowej położonej w Opolu przy ul. Plebiscytowej (działka nr 136/1 z km 54 o pow. 0,0635ha, obręb Opole), KW OP1O/00079861/2.

Uzbrojenie terenu: en. elektr., wodociąg, kanalizacja.

W dziale III KW OP1O/000079861/2 ujawniono ograniczone prawo rzeczowe, które nie dotyczy przedmiotowej nieruchomości i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście VIIc - Piast” w Opolu (Uchwała nr XLIV/858/21 Rady Miasta Opola z dnia 30.09.2021r.) przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem 1MW/U – przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy usługowej: budynki zbiorowego zamieszkania, hotele
i budynki zakwaterowania turystycznego, budynki kultury fizycznej, budynki biurowe, ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki szpitali i zakładów opieki medycznej, budynki szkół i instytucji badawczych, budynki handlowo – usługowe z zastrzeżeniem tiret trzecie, z klasy budynków handlowo – usługowych wyklucza się stacje paliw i stacje obsługi; przeznaczenie uzupełniające: komunikacja wewnętrzna, uzbrojenie terenu.

Dostępność komunikacyjna: od terenu 1KDG poprzez teren 7KP, od terenu 2KDL, 3KDD.

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona w wysokości: 600.000,00 zł, wadium: 60.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 listopada 2022 r. o godz. 1130 w Urzędzie Miasta Opola – sala konferencyjna nr 312, Rynek 1A, Opole.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do:

  1. Złożenia do dnia 8 listopada.2022r. – Urząd Miasta Opola, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 103 pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami i przepisami prawnymi dotyczącymi przetargu (formularz oświadczenia, klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych, przepisy prawne w tut. Wydziale). Możliwość przesłania skanu oświadczenia wraz z akceptacją klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych na adres mailowy: nieruchomosci@um.opole.pl.
  1. Wniesienia do dnia 8 listopada 2022r. wadium w wyżej podanej kwocie na konto bankowe Urzędu Miasta Opola Bank Millenium S.A. Nr 47116022020000000215153330.

Za zachowanie terminu wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek bankowy.

W przypadku gdy uczestnik, który przetarg wygrał nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu oraz wszelkich innych opłat i podatków, związanych z nabyciem ww. nieruchomości przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia przetargu w wyznaczonej przez przyszłego nabywcę kancelarii notarialnej w Opolu

INFORMACJE DODATKOWE: Urząd Miasta Opola (Plac Wolności 7-8), Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 103, tel. 77/4511832 w dniach pracy Urzędu w godz. 7.30-15.30 (pn.- środa); 7.30-17.00 (czwartek); 7.30-14.00 (piątek).

Zgodnie z art. 70¹ §3 Kodeksu Cywilnego warunki przetargu mogą ulec zmianie, co zostanie niezwłocznie ujęte w treści ogłoszenia.

PREZYDENT  MIASTA  OPOLA  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 911
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM UŻYTKOWYM ORAZ GARAŻAMI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. PLEBISCYTOWEJ (DZIAŁKA NR 136/1 Z KM 54 O POW. 0,0635HA, OBRĘB OPOLE), KW OP1O/00079861/2
Typ: Brak
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Śladowska
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Śladowska
Data wytworzenia informacji: 06.09.2022 09:04:23
Data udostępnienia informacji: 07.09.2022 08:15:00
Data ostatniej aktualizacji: 07.09.2022 08:15:09
Rejestr zmian