Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

PREZYDENT MIASTA OPOLA

 

ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na oddanie w dzierżawę na okres 1 roku gruntu położonego  w Opolu przy ul. Bolkowskiej, stanowiącego 3 odrębne stanowiska handlowo – gastronomiczne o pow. 84 m² każdy (łącznie o pow. 252,00m2), obejmującego nieruchomość oznaczoną nr działki 140/2cz. z km 39 obręb Szczepanowice, KW OP1O/00158816/0.

1. Stanowisko (punkt) handlowo – gastronomiczny nr 2.

Kwotę wywoławczą stanowi miesięczna stawka czynszu dzierżawnego  ustalona w wysokości  37,50 zł za 1m2 +23 % VAT.                                                                            Wadium: 1000,00 zł.

2. Stanowisko (punkt) handlowo - gastronomiczny nr 3.

Kwotę wywoławczą stanowi miesięczna stawka czynszu dzierżawnego  ustalona w wysokości  37,50 zł za 1m2 +23 % VAT.                                                                             Wadium: 1000,00 zł.

3. Stanowisko (punkt) handlowo - gastronomiczny nr 4.

Kwotę wywoławczą stanowi miesięczna stawka czynszu dzierżawnego  ustalona w wysokości  37,50 zł za 1m2 +23 % VAT.                                                                             Wadium: 1000,00 zł.

Grunt będący przedmiotem dzierżawy przeznaczony jest na cel handlowo – gastronomiczny, obejmuje 3 odrębne punkty (przyczepa gastronomiczna + ogródek, o wymiarach 7m x 12m, każdy po 84m²). W załączeniu wariantowa koncepcja przyczep gastronomicznych z ogródkami gastronomicznymi, a poniżej warunki dzierżawy oraz wytyczne do przedmiotowej dzierżawy:

  1. W ramach działki utwardzić wskazaną w koncepcji wariantowej powierzchnię np. deską tarasową na legarach tworząc ogródek gastronomiczny.
  2. Przyczepy gastronomiczne lokalizować parami (obok siebie), zapewniając utwardzone dojście konsumentom i obsłudze (kolejka konsumentów nie może blokować ruchu na ścieżce).
  3. Ogródek odsunąć od ścieżki na odległość 1,00 m, wydzielając go płotkiem z zielenią ozdobną lub kwiatami, zgodnie z zarządzeniem nr OR-I.0050.68.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie warunków sytuowania ogródków gastronomicznych na obszarze Miasta Opola https://prawomiejscowe.um.opole.pl/UrzadMiastaOpola/document/5155/Zarz%C4%85dzenie-OR-I_0050_68_2017
  4. Przed ogródkiem ustawić kontener na śmieci, w razie potrzeby zapewnić kontener do selektywnej zbiórki odpadów.
  5. Dopuszcza się lokalizację pojemnika na meble ruchome (meble i wyposażenie według zaleceń ww. zarządzenia).
  6. Zadaszenie w formie parasoli, sugeruje się kwadratowe lub prostokątne o kolorystyce zgodnej z ww. zarządzeniem.
  7. Ewentualna reklama i menu mogą być umieszczone jedynie na przyczepie gastronomicznej. Dopuszcza się wystawienie menu przy wejściu do ogródka gastronomicznego o formacie do 0,3m² w formie tablicy lub gabloty.
  8. Zakaz emitowania muzyki.
  9. Zakaz sprzedaży napojów alkoholowych.
  10. Przed przystąpieniem do podpisania umowy dzierżawy należy przedłożyć do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Opola koncepcję zagospodarowania ogródka (punktu handlowo – gastronomicznego) celem zatwierdzenia.

Dojazd do terenu dzierżawy odbywał się będzie drogą wewnętrzną czyli ul. Bolkowską.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bolko I” w Opolu zatwierdzonego Uchwałą Nr XXX/430/00 RMO z dnia 28 września 2000r. ww. teren oznaczony jest na rysunku planu symbolem 1U – usługi z zakresu obsługi ludności – usługi gastronomii.

Przetargi odbędą się w dniu 21 marca 2022r. o godz. 1000, w Urzędzie Miasta  Opola – sala konferencyjna nr 312 im. Karola Musioła, Rynek 1A .

Przystępujący do przetargów zobowiązani są do:

1. złożenia do dnia 14 marca 2022r. w Urzędzie Miasta Opola – Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Pl. Wolności 7-8, pok. 103 pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się       z przepisami prawnymi i warunkami przetargu (formularz oświadczenia, przepisy prawne oraz klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w tut. Wydziale). Możliwość przesłania skanu oświadczenia wraz z akceptacją klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych na adres mailowy: nieruchomosci@um.opole.pl.

2. dokonania do dnia 14 marca 2022r. wpłaty wadium w wysokości 1000,00zł na konto bankowe Urzędu Miasta Opola - Bank Millenium S.A. Nr 47 1160 2202 0000 0002 1515 3330 z opisem którego punktu handlowo – gastronomicznego dotyczy. Kwota jednego wadium uprawnia do udziału w licytacji na jedną lokalizację.

Kwota oferowana przez uczestnika przetargu musi być wyższa niż wywoławcza o co najmniej jedno postąpienie, które musi wynosić nie mniej niż 10% kwoty wywoławczej z zaokrągleniem wzwyż do pełnych groszy. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej miesięcznej stawki za dzierżawę 1m² powierzchni gruntu, dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

Za zachowanie terminu wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek bankowy.

Uwaga:  Czynsz ustalony w wyniku przetargu płatny jest w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. Do stawki czynszu osiągniętej w przetargu dolicza się podatek 23% VAT. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

Wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy dzierżawy w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie w całości, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wniesienia wadium.

INFORMACJE DODATKOWE: Urząd Miasta Opola (Pl. Wolności 7-8) Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 103 tel. 774511832 lub pok. 129 tel. 774511875, w dniach pracy Urzędu, w godz. 7.30-15.30 (pn.- środa); 7.30-17.00 (czwartek); 7.30-14.00 (piątek).

Zgodnie z art. 70¹ §3 Kodeksu Cywilnego warunki przetargu mogą ulec zmianie, co zostanie niezwłocznie ujęte  w treści ogłoszenia. Na przetargu należy przestrzegać obostrzeń związanych z epidemią Covid-19 obowiązujących na dzień przetargu.

PREZYDENT MIASTA OPOLA  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 703
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: I PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA ODDANIE W DZIERŻAWĘ NA OKRES 1 ROKU GRUNTU POŁ. W OPOLU PRZY UL. BOLKOWSKIEJ STANOWIĄCEGO 3 STANOWISKA HANDLOWO-GASTRONOMICZNE
Typ: Brak
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Kubacka
Osoba, która udostępnia informację: Joanna Kubacka
Data wytworzenia informacji: 28.02.2022 10:36:31
Data udostępnienia informacji: 28.02.2022 10:56:37
Data ostatniej aktualizacji: 30.03.2022 12:20:45
Rejestr zmian