Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

PREZYDENT MIASTA OPOLA

ogłasza I przetarg pisemny ograniczony dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą

na ustalenie miesięcznej stawki czynszu za najem 1 m2 lokali użytkowych położonych
w Opolu przy:

 1. Jagiellonów 86/B - parter - o pow. 21,36 m2 oraz 4,15 m2 (części wspólne), strefa miejska „III”

 

Lokal składa się z 1 pomieszczenia na I piętrze budynku. Pomieszczenie sanitarne wspólnego użytku znajduje się na korytarzu.

Lokal wyposażony w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną i domofonową.

W lokalu jest ogrzewanie miejskie - gazowe

Oznaczenie geodezyjne: dz. nr 568 z km 81, obręb Nowa Wieś Królewska, KW OP1O/00039163/7

Lokal w zadawalającym stanie technicznym, wymaga przeprowadzenia remontu w zakresie:

- renowacji podłóg,

- wymiany zaworów grzejnikowych,

- sprawdzanie instalacji elektrycznej (w razie konieczności wymiana),

- malowania ścian i sufitu.

Dotychczasowe wykorzystanie lokalu- gabinet lekarski.

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2  lokalu użytkowego została ustalona w wysokości  10,40 zł netto + 23%VAT, wadium  400,00 zł

 1. Jagiellonów 86 D - I piętro - o pow. 71,76 m2, strefa miejska „III”

Lokal składa się z 6 pomieszczeń na I piętrze budynku z wspólną klatką schodową.

Lokal wyposażony w instalację elektryczną, wodną i kanalizacyjną.

W lokalu jest ogrzewanie miejskie - gazowe

Oznaczenie geodezyjne: dz. nr 134 z km 81, obręb Nowa Wieś Królewska, KW OP1O/00039163/7

Dotychczasowe wykorzystanie lokalu- gabinet lekarski.

 

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2  lokalu użytkowego została ustalona w wysokości  10,40 zł netto + 23%VAT,wadium 1 300,00 zł

Umowy najmu ww. lokali użytkowych zostaną zawarte na czas nieokreślony.

Oferty mogą składać podmioty prowadzące działalność leczniczą.

Przetarg ograniczony jest do prowadzących działalność leczniczą z uwagi na fakt, iż na parterze budynku, w którym znajdują się przedmiotowe lokale użytkowe funkcjonuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Najemca jest obowiązany uiszczać czynsz i zaliczki miesięczne z góry bez uprzedniego wezwania na wskazany rachunek bankowy w terminie do dnia 10 każdego miesiąca kalendarzowego, za który przypada należność.

Czynsz za najem podlega corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonych przez Prezesa GUS.

Oprócz czynszu przyszły najemca zobowiązany będzie do płacenia podatku
od nieruchomości.

Lokal zostanie udostępniony do oglądania po uprzednim uzgodnieniu terminu z Miejskim Zarządem Lokali Komunalnych w Opolu z siedzibą przy ulicy Ozimskiej 19, IX piętro,
tel. 77/ 44 35 749 w poniedziałek, wtorek, środę w godz. 730 – 1530, czwartek
w godz. 730 – 1700, piątek w godz. 730 – 1400.

Przetargi (część jawna) odbędą się w dniu 28 września 2022 r. o godz. 10.30 w Urzędzie Miasta Opola  – ul. Ozimska 19, IX piętro pok. nr 916.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do:

 1. Złożenia do dnia 23 września 2022 r. – Urząd Miasta Opola, Wydział Lokalowy
  ul. Ozimska 19, IX piętro, pok. 928 w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg – Jagiellonów 86……” pisemnej oferty zawierającej :
 • imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę i siedzibę firmy oraz odpis z krajowego rejestru sądowego lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej,
 • datę sporządzenia oferty, oraz podpis oferenta lub oferentów uprawnionych do prawnie skutecznej reprezentacji firmy,
 • oferowaną kwotę stanowiącą miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2 lokalu użytkowego,
 • sposób i termin zagospodarowania lokalu użytkowego.
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, opatrzone datą i podpisem (formularz oświadczenia, przepisy prawne dostępne w tut. Wydziale).
 1. Wniesienia do dnia 23 września 2022 r. wadium na konto bankowe Urzędu Miasta Opola Bank Millenium S.A. Nr 47116022020000000215153330

3.Złożenia do dnia 23 września 2022 r. - Urząd Miasta Opola, Wydział Lokalowy ul. Ozimska 19, IX piętro, pok. nr 928 dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności leczniczej.

Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

Za zachowanie terminu wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych
na ww. rachunek bankowy.

Wniesione wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy najmu.

Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi.

Zawarcie umowy najmu nastąpi nie później niż w ciągu 40 dni, licząc od daty zakończenia przetargu.

INFORMACJE DODATKOWE: Urząd Miasta Opola, Wydział Lokalowy, ul. Ozimska 19,
 IX piętro, pok.928, tel. 77 44 35 742 w dniach pracy Urzędu w poniedziałek, wtorek, środę
w godz. 730 – 1530, czwartek w godz. 730 – 1700, piątek w godz. 730 – 1400.

Ogłoszenia o przetargach publikowane są na stronie internetowej Urzędu Miasta Opola pod adresem: www.opole.pl lub www.bip.um.opole.pl

PREZYDENT MIASTA OPOLA zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w części
lub w całości bez podania przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek
z oferty.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 102
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: I przetarg pisemny ograniczony dla podmiotów prowadących działalność leczniczą na ustaelnei miesięcznej stawki czynszu za najem 1 m2 lokali użytkowych połozonych w Opolu przy ul. Jagiellonów 86
Typ: Brak
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Piasecka
Osoba, która udostępnia informację: Katarzyna Piasecka
Data wytworzenia informacji: 02.09.2022 10:35:47
Data udostępnienia informacji: 02.09.2022 10:43:12
Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2022 10:42:59
Rejestr zmian