Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

PREZYDENT  MIASTA  OPOLA

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Opolu przy ul. Prószkowskiej, obejmującej działki nr 16/1 i 16/2 o łącznej pow. 0,0782ha z km. 39, obręb Szczepanowice, KW OP1O/00135110/4 i OP1O/00068897/3.

Uzbrojenie techniczne: en. elektr., wodociąg, kanalizacja sanitarna, gaz (w ulicy Prószkowskiej) oraz en. elektr., kanalizacja deszczowa na dz. nr 8/2.

Działki nr 16/1 i 16/2 zostały oddane przez Gminę Opole w dzierżawę, która zostanie rozwiązana w dniu zakończenia przetargu wynikiem pozytywnym, natomiast dzierżawca zobowiązuje się do uprzątnięcia całego terenu i przywrócenia go do stanu pierwotnego, najpóźniej do 2 tygodni od zakończenia przetargu wynikiem pozytywnym.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie Szczepanowic w Opolu (Uchwała nr XXXVI/380/08 Rady Miasta Opola z dnia 25.09.2008r.) przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem 20 MNU – przeznaczonym na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami.

Przedmiotowy teren zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych przed rozpoczęciem inwestycji budowlanej winna zostać wyłączona z produkcji rolnej.

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona w wysokości: 230.000,00 zł
+ 23% VAT    wadium: 23.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 marca 2024r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Opola – sala konferencyjna nr 203, Rynek 1A, Opole.

Przystępujący  do przetargu  zobowiązani  są do:

  1. Złożenia do dnia 14 marca 2024r. – Urząd Miasta Opola, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 103 pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami i przepisami prawnymi dotyczącymi przetargu (formularz oświadczenia, klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych, przepisy prawne w tut. Wydziale). Możliwość przesłania skanu oświadczenia wraz z akceptacją klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych na adres mailowy: nieruchomosci@um.opole.pl.
  2. Wniesienia do dnia 14 marca 2024r. wadium w wyżej podanej kwocie na konto bankowe Urzędu Miasta Opola Bank Millenium S.A. Nr 47116022020000000215153330.

Za zachowanie terminu wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek bankowy.

 

W przypadku gdy uczestnik, który przetarg wygrał nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu oraz wszelkich innych opłat i podatków (w tym podatku VAT), związanych z nabyciem ww. nieruchomości przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia przetargu w wyznaczonej przez przyszłego nabywcę kancelarii notarialnej w Opolu.

INFORMACJE DODATKOWE: Urząd Miasta Opola (Plac Wolności 7-8), Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 103, tel. 77/4511832 w dniach pracy Urzędu w godz. 7.30-15.30 (pn.- środa); 7.30-17.00 (czwartek); 7.30-14.00 (piątek).

Zgodnie z art. 70¹ §3 Kodeksu Cywilnego warunki przetargu mogą ulec zmianie, co zostanie niezwłocznie ujęte w treści ogłoszenia.

PREZYDENT  MIASTA  OPOLA  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 409
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. PRÓSZKOWSKIEJ, OBEJMUJĄCEJ DZIAŁKI NR 16/1 I 16/2 O ŁĄCZNEJ POW. 0,0782HA Z KM. 39, OBRĘB SZCZEPANOWICE, KW OP1O/00135110/4 I OP1O/00068897/3
Typ: Brak
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Śladowska
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Śladowska
Data wytworzenia informacji: 08.02.2024 15:50:57
Data udostępnienia informacji: 12.02.2024 08:15:00
Data ostatniej aktualizacji: 28.03.2024 09:01:48
Rejestr zmian