Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

 

                                                                                               Opole, dnia 24 maja 2022 r.

Nr OŚR.6131.290.2022.MKA

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA OPOLA

o wszczęciu postępowania administracyjnego  i przeprowadzeniu oględzin

 

Działając zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)  – cyt. dalej jako Kpa, w związku z art. 83a ust. 7 i art.86 ust.2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 916)

 

zawiadamiam strony,

o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie nałożenia ponownie obowiązku wykonania nasadzenia zastępczego drzewa gat. klon czerwony „Red Sunset” na nieruchomości przy ul. Fabrycznej 22-36 w Opolu (działka nr 169/4 a.m.54 obręb Opole), stanowiącego warunek udzielonego Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” przy ul. Katowickiej 23  zezwolenia na usunięcie drzewa, zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Opola Nr OŚR.6131.83.2018.MKA z dnia 27.04.2018 r., w przypadku niezachowania  żywotności po 3 latach od dnia upływu terminu wskazanego w tym zezwoleniu na wykonanie nasadzenia zastępczego.

Na podstawie art. 79 § 1 i w związku z art. 85 § 1 Kpa zawiadamiam, że w dniu 20 czerwca     2022 r. w godz. 900 – 1200 (podane godziny są orientacyjne) na nieruchomości przy ul. Fabrycznej 22-36 w Opolu (działka nr 169/4 a.m.54 obręb Opole), odbędą się oględziny ww. nasadzenia zastępczego, celem ustalenia zachowania żywotności. 

Stosownie do art. 10 § 1 Kpa strony postępowania mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania  oraz zgodnie z art. 79 § 2 Kpa mają prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu, mogą zadawać pytania świadkom, biegłym i stronom oraz składać wyjaśnienia.       

   Jednocześnie na podstawie art. 36 § 1 Kpa zawiadamiam, że przedmiotowa sprawa  nie może zostać załatwiona w terminie określonym w art. 35 Kpa z powodu konieczności stwierdzenia zachowania żywotności nasadzenia zastępczego przez Komisję ds. zieleni miejskiej – organ doradczy Prezydenta Miasta Opola oraz  zachowania terminów, wynikających z zawiadamiania stron postępowania  o decyzjach   i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie publicznego obwieszczenia poprzez udostępnienie pisma w BIP na stronie podmiotowej organu, zgodnie z art. 49 Kpa. Z uwagi na powyższe  informuję, że przedmiotowa sprawa zostanie rozpatrzona (wydana decyzja administracyjna) do dnia 29.07. 2022 r.  Zgodnie z art. 37 § 1 k.p.a., stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:                                                                                                                    

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w  terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, a więc zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy o ochronie przyrody oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 24.05.2022 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.um.opole oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Opola przy ul. Krawieckiej 13.

Zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, czyli z dniem 08.06.2022 r.  

               z up. Prezydenta Miasta

                   Marzena Kasprzak

                   Główny Specjalista

w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 93
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o nałożenie ponownie obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych przy ul.Fabrycznej 22-36 i przeprowadzeniu oględzin
Osoba, która wytworzyła informację: Marzena Kasprzak
Osoba, która udostępnia informację: Marzena Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 24.05.2022 10:54:18
Data udostępnienia informacji: 24.05.2022 11:02:41
Data ostatniej aktualizacji: 24.05.2022 10:54:18
Rejestr zmian