Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Opole, dnia 26 maja 2022r.

OŚR.6131.475.2021.MD

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA OPOLA

o wydaniu decyzji w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) – cyt. dalej jako Kpa, w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 916)

zawiadamiam strony postępowania 

że w dniu 24.05.2022r. została wydana decyzja Prezydenta Miasta Opola Nr OŚR.6131.475.2021.MD w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew, rosnących na terenie nieruchomości przy ul. przy ul. Chełmskiej 26, Witosa 10, 20, Bielskiej 56, Kaliskiej 12 w Opolu, na terenie działki nr 146/2, k.m. 1 obręb: Kolonia Gosławicka. Przedmiotowa decyzja znajduje się do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Opola, ul. Krawiecka 13, pok. 108.

            W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, w związku z czym, zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy o ochronie przyrody stosuje się przepis art. 49 Kpa, który stanowi, ze strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej poprzez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.

            Niniejsze obwieszczenie zostaje publicznie ogłoszone w dniu 26.05.2022r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.um.opole

            Zawiadomienie stron postępowania (skuteczne doręczenie) uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, czyli z dniem 10.06.2022r.

            Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty skutecznego doręczenia niniejszego zawiadomienia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Opola. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta Opola oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest brak możliwości zaskarżenia takiej decyzji. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

z up. Prezydenta Miasta

Sebastian Smoliński

Zastępca Naczelnika Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 96
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: obieszczenie PMO o wydaniu decyzji w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew, rosnących na terenie nieruchomości przy ul. przy ul. Chełmskiej 26, Witosa 10, 20, Bielskiej 56, Kaliskiej 12 w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Mariusz Dużyński
Osoba, która udostępnia informację: Mariusz Dużyński
Data wytworzenia informacji: 27.05.2022 12:58:51
Data udostępnienia informacji: 27.05.2022 13:25:40
Data ostatniej aktualizacji: 27.05.2022 13:27:29
Rejestr zmian