Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

 

                                                                                     Opole, dnia 02.02.2023 r.

Nr OŚR.6131.567.2022.MKA

 

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA OPOLA

o wszczęciu postępowania administracyjnego  i przeprowadzeniu oględzin

Działając zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)  – cyt. dalej jako Kpa, w związku z art. 83a ust. 7 i art.86 ust.2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.)

zawiadamiam strony,

o wszczęciu postępowania w sprawie nałożenia ponownie obowiązku wykonania nasadzenia zastępczego drzewa gat. wiśnia piłkowana „Kanzan” na nieruchomości przy Pl. Teatralnym 8-9 w Opolu, obejmującej działkę nr 23/3 a.m. 48 obręb Opole, wynikającego z udzielonego Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” przy ul. Katowickiej 23 w Opolu zezwolenia na usunięcie drzewa, zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Opola Nr OŚR.6131.525.2018.MKA z dnia 09.01.2019r., w przypadku niezachowania  żywotności po 3 latach od dnia upływu terminu wskazanego w zezwoleniu na wykonanie nasadzenia.

Na podstawie art. 79 § 1 Kpa i w związku z art. 85 § 1 Kpa zawiadamiam, że w dniu 27.02.2023 r. w godz. 1200 – 1500 (podane godziny są orientacyjne) na nieruchomości przy Pl. Teatralnym 8-9 w Opolu odbędą się oględziny przedmiotowego nasadzenia zastępczego, w celu oceny zachowania żywotności. 

Stosownie do art. 10 § 1 Kpa strony postępowania mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania  oraz zgodnie z art. 79 § 2 Kpa mają prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu, mogą zadawać pytania świadkom, biegłym i stronom oraz składać wyjaśnienia.       

   Jednocześnie na podstawie art. 36 § 1 Kpa zawiadamiam, że przedmiotowa sprawa  nie może zostać załatwiona w terminie określonym w art. 35 Kpa z powodu konieczności zachowania terminów, wynikających z zawiadamiania stron postępowania o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie publicznego obwieszczenia poprzez udostępnienie pisma w BIP na stronie podmiotowej organu, zgodnie z art. 49 Kpa. Z uwagi na powyższe  informuję, że przedmiotowa sprawa zostanie rozpatrzona (wydana decyzja administracyjna) do dnia 31.03.2023r.  Zgodnie z art. 37 § 1 k.p.a., stronie służy prawo do wniesieniaponaglenia, jeżeli:                                                                                                                    

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w  terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, a więc zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy o ochronie przyrody oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 02.02.2023r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.um.opole oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Opola przy ul. Krawieckiej 13.

Zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, czyli z dniem 17.02.2023r.  

               z up. Prezydenta Miasta

                   Marzena Kasprzak

                   Główny Specjalista

w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 158
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: Obwieszczenie nr OSR.6131.567.2022.MKA w sprawie wszczęcia postepowania o nałożenie ponownie obowiązku wykonania nasadzenia zastępczego przy Pl. Teatralnym 8-9 , w przypadku niezachowania żywotności
Osoba, która wytworzyła informację: Marzena Kasprzak
Osoba, która udostępnia informację: Marzena Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 02.02.2023 15:50:49
Data udostępnienia informacji: 02.02.2023 15:56:27
Data ostatniej aktualizacji: 02.02.2023 15:50:49
Rejestr zmian