Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Nr OŚR.6131.660.2022.MKA                                                   Opole, dnia 21.02.2023 r.  

OBWIESZCZENIE 

PREZYDENTA  MIASTA OPOLA

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) – zwanej dalej ustawą Kpa, w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916  ze zm. )

zawiadamiam strony postępowania,

że został zebrany materiał dowodowy w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew, rosnących na nieruchomości przy ul. Zawiszaków 14 i Batalionu Parasol 11 (działka nr 1317/45 obręb Gosławice); przy ul. Szarych Szeregów 20, 24,30, 42, 54 i 68 (działka nr 1340 obręb Gosławice) oraz przy ul. Batalionu Zośka 1 (działka nr 1338 obręb Gosławice), wszczętej na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu z siedzibą przy ul. Sosnkowskiego 40-42  z dnia 07.11.2022r., uzupełniony wnioskiem z nr W/EAIII/ 4727/2022 z dnia 29.11.2022r., przesłanym pismem przewodnim nr W/EAIII/ 4725/2022 z dnia 29.11.2022r. (data wpływu do tut. Organu 02.12.2022r.).

             Na zasadzie określonej w art. 10 § 1 ustawy Kpa strony postępowania administracyjnego mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w ww. sprawie i wniesienia uwag w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.  Dokumentacja znajduje się do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Opola, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Krawiecka 13, pok. 108, w godzinach pracy urzędu.  Uwagi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu  lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną  skrzynkę podawczą Urzędu Miasta Opola.  

Jednocześnie informuję, że przedmiotowa sprawa nie może zostać zakończona (wydana decyzja administracyjna) w terminie przewidzianym w art. 35 ustawy Kpa, tj. w ciągu miesiąca, z powodu  zapewnienia stronom możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym i wniesienia uwag. Mając powyższe na uwadze zachodzi potrzeba określenia nowego terminu rozpatrzenia sprawy, który tut. Organ wyznacza do dnia 31.03.2023 r., zgodnie z art. 36 § 1 ustawy Kpa, który stanowi, że o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić stronę, podając przyczyny zwłoki wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 37 § 1 Kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, a więc zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy o ochronie przyrody oraz art. 49 ustawy Kpa – zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 21.02.2023 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.um.opole oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Opola przy ul. Krawieckiej 13.    

Zgodnie z art. 49 ustawy Kpa, doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia  niniejszego obwieszczenia, czyli z dniem 08.03.2023 r.

W przypadku niewniesienia  uwag i nowych dowodów w wyznaczonym terminie, tut. Organ udzieli zezwolenia na usunięcie w terminie do dnia 31.12.2023r., 8 sztuk drzew (4 szt. świerków kłujących, świerku pospolitego, 2 szt. jarzębów pospolitych oraz daglezji zielonej),  rosnących na ww. terenie i uzależni udzielenie zezwolenia od wykonania do dnia 31.03.2024r.  nasadzeń zastępczych 8 sztuk drzew, zgodnie z przełożonym projektem nasadzeń, odmówi udzielenia zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew (świerku pospolitego i jałowca skalnego) oraz umorzy, jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie zezwolenia na usunięcie cyprysika groszkowego.   

               z up. Prezydenta Miasta

                   Marzena Kasprzak

                   Główny Specjalista

w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 148
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: Obwieszczenie nr OŚR.6131.660.2022.MKA o możliwości zapoznania się z materiałem w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Zawiszaków, Batalionu Parasol, Szarych Szeregów i Batalionu Zośka
Osoba, która wytworzyła informację: Marzena Kasprzak
Osoba, która udostępnia informację: Marzena Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 21.02.2023 12:18:29
Data udostępnienia informacji: 21.02.2023 12:25:38
Data ostatniej aktualizacji: 21.02.2023 12:18:29
Rejestr zmian