Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

                                                                                 Opole, dnia 11.09.2023r.

OSR.6131.297.2023.MKA

 

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA OPOLA

o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie nałożenia ponownie obowiązku  wykonania nasadzeń zastępczych

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 775 ze zm.) – cyt. dalej jako Kpa, w związku z  art. 83a ust.7 i art. 86 ust. 2      ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336) 

zawiadamiam strony postępowania, 

że w dniu 30.08.2023r. została wydana decyzja Prezydenta Miasta Opola   Nr OŚR.6131.297.2023.MKA o umorzeniu  postępowania w sprawie nałożenia ponownie na Opolską Spółdzielnię Mieszkaniową „Przyszłość” z siedzibą w Opolu przy ul. Katowickiej 23, obowiązku wykonania nasadzenia zastępczego na nieruchomości przy ul. Chabrów 145-197 (działka nr 543/18, obręb Zakrzów), wynikającego z udzielonego zezwolenia na usunięcie drzewa, zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Opola nr OŚR.6131.253.2019.MKA z dnia 29.07.2019r., w związku z zachowaniem żywotności nasadzenia po 3 latach od dnia upływu terminu wskazanego w zezwoleniu na wykonanie nasadzenia.

 Przedmiotowa decyzja znajduje się do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, pok. 316, w godzinach pracy Urzędu. W celu umówienia się na zapoznanie z decyzją proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr tel. 77 446 10 82  lub mailowy na adres : osr@um.opole.pl

W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, w związku z czym, zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy o ochronie przyrody zastosowano przepis art. 49 Kpa, który stanowi, że zawiadomienie stron  o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Niniejsze obwieszczenie zostaje publicznie ogłoszone w dniu 11.09.2023r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.um.opole oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Opola.

Stosownie do art. 49 Kpa niniejsze zawiadomienie stron postępowania (skuteczne doręczenie) uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, czyli z dniem 26.09.2023r.   

Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Opola w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta Opola oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna  z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

               z up. Prezydenta Miasta

                   Marzena Kasprzak

                   Główny Specjalista

w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 100
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: Obwieszczenie nr OŚR.6131.297.2023.MKA w sprawie wydania decyzji o umorzeniu postępowania o nałożenie ponownie obowiązku wykonania nasadzenia zastępczego przy ul. Chabrów 145-197
Osoba, która wytworzyła informację: Marzena Kasprzak
Osoba, która udostępnia informację: Marzena Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 11.09.2023 14:19:33
Data udostępnienia informacji: 11.09.2023 14:33:38
Data ostatniej aktualizacji: 11.09.2023 14:19:33
Rejestr zmian