Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Opole, dnia 11 września 2023r.

OŚR.6131.165.2023.MD

 OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA OPOLA

o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania  dministracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 775 za zm.) – cyt. dalej jako Kpa, w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1336)

 zawiadamiam strony postępowania 

że w dniu 11.09.2023r. została wydana decyzja Prezydenta Miasta Opola Nr OŚR.6131.165.2023.MD umarzająca postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew, rosnących na terenie nieruchomości przy ul. 1 Maja 52-56 w Opolu (działka nr 10/8 1, k.m. 74, obręb Opole), w związku z wnioskiem Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” z dnia 02.03.2023r. (data wpływu do tut. Organu: 27.03.2023r.). Przedmiotowa decyzja znajduje się do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Opola, ul. Krawiecka 13, pok. 108.

W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, w związku z czym, zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy o ochronie przyrody stosuje się przepis art. 49 Kpa, który stanowi, ze strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej poprzez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.

Niniejsze obwieszczenie zostaje publicznie ogłoszone w dniu 11.09.2023r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.um.opole. Zawiadomienie stron postępowania (skuteczne doręczenie) uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, czyli z dniem 26.09.2023r.

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty skutecznego doręczenia niniejszego zawiadomienia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Opola. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta Opola oświadczenia o zrzeczeniu się prawa
do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest brak możliwości zaskarżenia takiej decyzji. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

z up. Prezydenta Miasta

Alicja Puchowska

Kierownik Referatu  Ochrony Zasobów

Naturalnych i Edukacji Ekologicznej

w  Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 129
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: obwieszczenie PMO o o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. 1 Maja 52-56
Osoba, która wytworzyła informację: Mariusz Dużyński
Osoba, która udostępnia informację: Mariusz Dużyński
Data wytworzenia informacji: 11.09.2023 14:59:47
Data udostępnienia informacji: 11.09.2023 15:04:48
Data ostatniej aktualizacji: 11.09.2023 15:05:01
Rejestr zmian