Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY SPOSOBU UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

UWAGA: Informujemy, że dyżury w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji na terenie Miasta Opola odbywają się wyłącznie w formie stacjonarnej (za wyjątkiem osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osób doświadczających trudności w komunikowaniu się).

Każda osoba, która chce skorzystać z porady, powinna wcześniej umówić się na wizytę do konkretnego punktu, na konkretny dzień i godzinę.


 Spis zawartości:


Wizytę na nieodpłatną poradę prawną można umówić:

 • telefonicznie pod numerem telefonu: 77 54 11 356 codziennie w godzinach pracy Urzędu Miasta Opola:

poniedziałek, wtorek, środa w godz. 7.30 - 15.30

czwartek w godz. 7.30 - 17.00

piątek w godz. 7.30 - 14.00

 


Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Opolu w 2024 r.

Dom Dziennego Pobytu „Malinka”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu

Adres: 45-305 Opole, ul. Piotrkowska 2

Godziny udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • w poniedziałek od 10:00 do 14:00,
 • we wtorek od 10:00 do 14:00,
 • w środę od 8:30 do 12:30,
 • w czwartek od 8:30 do 12:30,
 • w piątek od 8:00 do 12:00

Informacje dodatkowe: 

 • w tym punkcie przyjmuje radca prawny
 • w tym punkcie świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna
 • w tym punkcie można uzyskać informację na temat nieodpłatnej mediacji oraz umówić się na spotkanie mediacyjne (w poniedziałek i w czwartek po wcześniejszym umówieniu wizyty).

Centrum Dialogu Obywatelskiego

Urząd Miasta Opola

Adres: 45-064 Opole, ul. Damrota 1 pokój 403

Godziny udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • od poniedziałku do piątku od 8:00 do 12:00

!! UWAGA!

w dniu 21.02.2024 r. (środa) dyżur został wydłużony tj.: od godz. 8.00 do 13.00

Informacje dodatkowe: 

 • w tym punkcie przyjmuje adwokat
 • w tym punkcie świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna
 • w tym punkcie można uzyskać informację na temat nieodpłatnej mediacji oraz umówić się na spotkanie mediacyjne (w poniedziałek i we wtorek po wcześniejszym umówieniu wizyty).

Dom Dziennego Pobytu „Złota jesień”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu

Adres: 45-267 Opole, ul. Majora Hubala 4

Godziny udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • w poniedziałek od 8:00 do 12:00,
 • we wtorek od 15:00 do 19:00,
 • w środę od 15:00 do 19:00,
 • w czwartek od 15:00 do 19:00,
 • w piątek od 15:00 do 19:00.

Informacje dodatkowe: 

 • punkt obsługuje Stowarzyszenie OPPEN z Opola.
 • w tym punkcie świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna
 • w tym punkcie można uzyskać informację na temat nieodpłatnej mediacji.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu

Adres: 45-301 Opole, ul. Małopolska 20a, (wejście od Ośrodka Readaptacji Społecznej "Szansa")

Godziny udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • od poniedziałku do piątku od 15:00 do 19:00

Informacje dodatkowe: 

 • punkt obsługuje Stowarzyszenie SURSUM CORDA z Nowego Sącza
 • w tym punkcie świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
 • w tym punkcie można uzyskać informację na temat nieodpłatnej mediacji
 • Punkt specjalizacyjny w zakresie - wsparcia cudzoziemców (dyżur w środę).

Centrum Dialogu Obywatelskiego

Urząd Miasta Opola

Adres: 45-064 Opole, ul. Damrota 1 pokój 403

Godziny udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • od poniedziałku do piątku od 14:00 do 18:00

Informacje dodatkowe: 

 • punkt obsługuje Stowarzyszenie OPPEN z Opola
 • w tym punkcie świadczone jest poradnictwo obywatelskie, można uzyskać informację na temat nieodpłatnej mediacji oraz umówić się na spotkanie mediacyjne
 • Punkt specjalizacyjny w zakresie - mediacji (nieodpłatne mediacje prowadzone są w poniedziałek i we wtorek po wcześniejszym umówieniu wizyty).

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej dostępne w całej Polsce w 2024 r.


Dostępność dla osób z potrzebami szczególnymi

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Z nieodpłatnej pomocy prawnej można skorzystać w następujących formach:

 • za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość np. telefon, poczta elektroniczna, komunikator internetowy,
 • w miejscu zamieszkania,
 • poza punktem, w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego,
 • poza punktem, w miejscu wyposażonym w urządzenia ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się.

Osoby, które zgłoszą potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem porady przekazują w formie papierowej lub elektronicznej uzupełnione oświadczenie, o który mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, przedstawiają okoliczności uzasadniające poradę zdalną oraz wskazują dostępne sobie środki porozumiewania się na odległość.

Sposób dokonywania zgłoszeń:

 • telefonicznie pod numerem telefonu: 77 54 11 356 codziennie w godzinach pracy Urzędu Miasta Opola:

poniedziałek, wtorek, środa w godz. 7.30 - 15.30

czwartek w godz. 7.30 - 17.00

piątek w godz. 7.30 - 14.00


Mediacja

Punkty, w których świadczona jest nieodpłatna mediacja w Opolu w 2024 roku.


Pomoc DE MINIMIS

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana osobom fizycznym – prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, które w ciągu ostatniego roku nie zatrudniały innych osób stanowi pomoc de minimis.

Osoba ubiegająca się o pomoc de minimis przed umówieniem wizyty zobowiązana jest do przedstawienia następujących dokumentów:

 1. oświadczenia, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i że nie zatrudniały innych osób w ciągu ostatniego roku,
 2. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis i zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymała w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych,

albo:

 • wypełnione oświadczenie o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie,
 • wypełnione oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 1. wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz numer telefonu do kontaktu.

Pomoc prawna nie zostanie udzielona do czasu przekazania ww. dokumentów oraz niezbędnych informacji na jeden z poniższych sposobów:

 • osobiście do Kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Opola,
 • listownie na adres Urzędu Miasta Opola,
 • lub za pośrednictwem drogi elektronicznej na adres e-mail: npp@um.opole.pl.

Po dostarczeniu dokumentów i ich weryfikacji skontaktuje się z Państwem pracownik Urzędu w celu ustalenia terminu udzielenia pomocy prawnej.  Po jej uzyskaniu beneficjent otrzyma zaświadczenie stwierdzające, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis.

WAŻNE! Pomoc publiczna jest monitorowana i podlega upublicznieniu na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


Pytania i odpowiedzi

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Kto może udzielić nieodpłatnej pomocy prawnej?

Nieodpłatna pomoc prawna  udzielana jest przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego oraz osobę, która ukończyła wyższe studia prawnicze.

Kto może udzielić nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego?

Nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udzielają wykwalifikowani doradcy.

Kto może prowadzić  nieodpłatną mediację?

Mediację przeprowadzają wykwalifikowani mediatorzy.

Z jakiej pomocy prawnej uprawniony będzie mógł skorzystać?

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego, przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających; przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji; przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej; przeprowadzenie mediacji; udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których: sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego; zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.


Obowiązek informacyjny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej: RODO), informuję, że: 

Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Opole, ul. Rynek 1A, 45-015 Opole.

Inspektor ochrony danych:
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta Opola, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Opola za pomocą adresu iod@um.opole.pl lub telefonicznie: (+48) 77 45 11 800 .

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej i wyłącznie w celu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Odbiorcy danych:
Pani/Pana dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trzech lat od końca roku kalendarzowego, w którym oświadczenie zostało sporządzone.

Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym ale dobrowolnym, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej.  

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 12559
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Nieodpłatna Pomoc Prawna
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Jadwiga Kost
Osoba, która udostępnia informację: Jadwiga Kost
Data wytworzenia informacji: 03.09.2021 13:23:29
Data udostępnienia informacji: 03.09.2021 13:24:30
Data ostatniej aktualizacji: 20.02.2024 14:06:49
Rejestr zmian