Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

LOKALIZACJA:

Plac Wolności 7-8

45-018 Opole

 


NACZELNIK WYDZIAŁU:

Monika Czech-Tańczuk

 

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU:

Sebastian Smoliński


STRUKTURA WYDZIAŁU:

Referat Planowania i Finansowania Ochrony Środowiska

Kierownik Referatu: Marcin Węgrzyn

nr tel.: 77 54 11 375

 

Referat Pozwoleń i Uwarunkowań Środowiskowych

Kierownik Referatu: : Małgorzata Widuto

nr tel.: 77 45 11 876

 

Referat Ochrony Zasobów Naturalnych i Edukacji Ekologicznej

Kierownik Referatu:  Edyta Madej

nr tel.: 77 44 61 082


Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:

 • wykonywanie zadań i prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska i aktów wykonawczych,
 • wykonywanie zadań wynikających z ustawy Prawo wodne i przepisów wykonawczych, w zakresie właściwości Prezydenta Miasta Opola, z wyłączeniem gospodarowania wodami opadowo-roztopowymi,  ścieków komunalnych oraz kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli,
 • wydawanie pozwoleń, zezwoleń i decyzji administracyjnych, prowadzenie rejestrów oraz prowadzenie innych spraw wynikających z zakresu ustawy o odpadach i aktów wykonawczych,
 • sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska i ochronie przyrody w zakresie dotyczącym właściwości Prezydenta Miasta Opola,
 • prowadzenie spraw regulowanych przepisami o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • opracowywanie i aktualizacja strategicznych map hałasu oraz opiniowanie projektów uchwał sejmiku w sprawie programów ochrony środowiska przed hałasem,
 • opracowywanie, aktualizowanie i koordynacja realizacji programów ochrony środowiska, programów ograniczenia niskiej emisji, planów usuwania wyrobów zawierających azbest, planów gospodarki niskoemisyjnej oraz opiniowanie wojewódzkich planów i programów z zakresu ochrony środowiska,
 • przygotowywanie i realizacja programów dotyczących udzielania dotacji celowych na zadania z zakresu ochrony środowiska realizowane na terenie Miasta Opola,
 • realizacja zadań wynikających z aktów prawnych dotyczących ochrony przyrody,
 • realizacja zadań dotyczących sprawowania nadzoru nad bieżącym utrzymywaniem i ochroną terenów zieleni miejskiej (parków, skwerów, zieleńców), poza pasami drogowymi, z wyłączeniem: cmentarzy i innych terenów przekazanych w administrowanie,
 • kontrola stanu zieleni i utrzymania infrastruktury, z wyłączeniem: fontann, placów zabaw, siłowni, ścieżek zdrowia, oświetlenia,
 • uzgadnianie lokalizacji inwestycji kolidujących z zielenią miejską,
 • realizacja zadań związanych z gospodarowaniem drewnem z terenu Miasta Opola,
 • wykonywanie zadań związanych z ochroną zwierząt, w tym opracowywanie i koordynacja realizacji programów ochrony zwierząt i przeciwdziałania ich bezdomności,
 • wykonywanie zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczących postępowania ze zwierzętami żywymi i padłymi,
 • wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 • prowadzenia spraw i wykonywanie zadań związanych z rybactwem śródlądowym, w tym wydawanie kart wędkarskich,
 • prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa, ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i ochrony roślin,
 • popularyzacja ochrony środowiska i przyrody oraz prowadzenie spraw z zakresu edukacji ekologicznej społeczeństwa, w tym w zakresie poszanowania energii i zrównoważonego rozwoju,
 • nadzór nad spółkami wodnymi działającymi na terenie Miasta, w tym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w granicach Miasta Opola,
 • współpraca z przedsiębiorstwami: Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o., Zakład Komunalny Sp. z o.o., Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A., Zakład Gazowniczy Sp. z o.o. w Opolu w zakresie planów gospodarki niskoemisyjnej.

ZAKŁADKI POWIĄZANE Z WYDZIAŁEM:

Informacje komórek organizacyjnych https://www.bip.um.opole.pl/umo,25_81

Ochrona środowiska i rolnictwa https://www.opole.pl/dla-mieszkanca/menu/ochrona-srodowiska-i-rolnictwa

System informacji o środowisku https://www.bip.um.opole.pl/miasto-opole,42_173


KATALOG USŁUG - PLATFORMA E-USŁUG PUBLICZNYCH

e-mail: urzad@um.opole.pl

Infolinia: +48 77 45 11 800

adres www: http://www.opole.pl

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 9930
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Skrócony opis: struktura organizacyjna Urzędu
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Kwiatkowska Kazimierska
Osoba, która udostępnia informację: Anna Kwiatkowska Kazimierska
Data wytworzenia informacji: 09.02.2022 15:42:22
Data udostępnienia informacji: 17.02.2022 14:35:02
Data ostatniej aktualizacji: 12.02.2024 08:26:36
Rejestr zmian