Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 4

im. BRONISŁAWA KORASZEWSKIEGO W OPOLU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

1. Adres jednostki: Zespół Szkół Zawodowych nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego,

ul Hallera 4, 45-867 Opole

2. Określenie stanowiska: Specjalista ds. kadr

3. Wymiar etatu: 1 etat (40h), 5 dni w tygodniu,

4. Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie/obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych;

3. nieposzlakowana opinia;

4. wykształcenie wyższe o kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na w/w stanowisku;

5. wymagane jest posiadanie minimum 2 lat doświadczenia zawodowego na kadrach w placówce oświatowej

6. osoba kandydująca nie może być prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,

7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

8. rzetelność i profesjonalizm w działaniu, samodzielność w działaniu, umiejętność pracy w zespole, doskonałe umiejętności organizacyjne, dobra organizacja pracy własnej,

9. odpowiedzialność, komunikatywność i rzeczowość, sumienność, dokładność
i zaangażowanie w powierzone zadania.

5. Wymagania dodatkowe:

1. znajomość przepisów wynikających z przepisów ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy -  Prawo Oświatowy, ustawy o systemie oświaty, ustawy o pracownikach samorządowych , ustawy - Kodeks pracy oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw;

2. podstawowa znajomość przepisów ustawy dot. ubezpieczeń społecznych, Systemu informacji Oświatowej, ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego;

3. bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność, zdolność analitycznego myślenia; umiejętność pracy w zespole, obowiązkowość, rzetelność, odporność na stres;

4. umiejętność interpretowania przepisów prawa pracy oraz redagowania i sporządzania pism;

5. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i Internetu, a w szczególności znajomość pakietu MS Office (Word, Excel), programu Płatnik znajomość obsługi oraz umiejętność pracy w programie Kadry VULCAN.

6. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku będzie obejmował m.in:

1. znajomość przepisów prawa pracy oraz wewnętrznych aktów normatywnych związanych z wykonywaną pracą,

2. przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązywaniem, zmianą i rozwiązywaniem stosunku pracy,

3. prowadzenie spraw związanych ze zgłaszaniem, aktualizacją i wyrejestrowywaniem do ZUS pracowników i ich rodzin,

4. kierowanie pracowników na badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne) oraz szkolenia BHP, współpraca w tym zakresie ze stanowiskiem ds. BHP,

5. prowadzenie ewidencji czasu pracy, ewidencji urlopowej, ewidencji zwolnień lekarskich,

6. rozliczanie i przygotowywanie dokumentacji służącej do naliczania wynagrodzenia za pracę,

7. prowadzenie akt osobowych oraz innej dokumentacji pracowniczej zgodnie  z obowiązującymi przepisami,

8. sporządzanie sprawozdań z zakresu spraw pracowniczych wymaganych przepisami prawa, w tym statystyce publicznej, organu prowadzącego oraz na potrzeby jednostki,

9. sporządzanie, przygotowywanie i kompletowanie dokumentów do naboru na wolne stanowiska urzędnicze,

10. wprowadzanie na bieżąco danych do SIO,

11. wprowadzanie i aktualizacja informacji związanych z zatrudnieniem zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej,

12. prowadzenie spraw związanych z organizowaniem służby przygotowawczej,

13. kontrola aktualności uprawnień posiadanych przez pracowników,

14. współpraca z dyrektorem szkoły w zakresie systematycznego sporządzania arkusza organizacyjnego szkoły oraz aneksów do niego,

15. przygotowywanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia procesu planowania budżetowego w ramach zadań wykonywanych na zajmowanym stanowisku,

16. wykonywanie innych zadań dot. zajmowanego stanowiska zleconych prze Dyrektora ZSZ Nr 4.

7. Informacje o warunkach pracy na stanowisku:

Praca w budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego w Opolu 45-867 Opole ul. Hallera 4 w pełnym wymiarze czasu pracy, na parterze budynku z przewagą wysiłku umysłowego, samodzielna, siedząca, wymagająca dobrego wzroku (praca przy komputerze powyżej 4 h dziennie).

8. Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego w Opolu

Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego w Opolu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu wrześniu 2022 r. wynosił 1,42 %.

9. Wymagane dokumenty

1. List motywacyjny;

2. Życiorys/Curriculum Vitae uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej oraz wymagań ujętych w pkt. 4 i 5 dot. niniejszego naboru;;

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4. Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

5. Zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy;

6. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

7. Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do pracy na ww. stanowisku;

8. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu  w pełni z praw publicznych;

9. Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii;

10. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

11. Dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku osób niepełnosprawnych;

12. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz.1000 z późn.zm.) o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ).

List motywacyjny, CV, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

Wzór kwestionariusza osobowego dostępny jest w komórce kadr lub w sekretariacie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 w Opolu.

10. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie  w sekretariacie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego,  ul. Hallera 4, 45 - 867 Opole lub przesłać pocztą  na  wskazany wyżej adres z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze-specjalista ds.kadr” w terminie do dnia 24 października 2022 r.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego w Opolu po terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data faktycznego wpływu do szkoły).

Osoby spełniające wymagania formalne zostaną powiadomione indywidualnie co do dalszych czynności związanych z procesem naboru.

 

Dyrektor

Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu

Bożena Czapska - Czoch

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 704
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: ZSZ nr 4 Opole - Nabór na wolne stanowisko - Specjalista ds. kadr
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Aneta Wójcik
Osoba, która udostępnia informację: Aneta Wójcik
Data wytworzenia informacji: 13.10.2022 11:59:06
Data udostępnienia informacji: 13.10.2022 12:33:07
Data ostatniej aktualizacji: 13.10.2022 11:59:12
Rejestr zmian