Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

                                           MIEJSKI  ZARZĄD DRÓG W OPOLU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

              

                Stanowisko   w dziale uzgodnień i zajęcia pasa drogowego – 1 etat .................................................................................................................................

(nazwa stanowiska pracy)

 1.  

 

Wymagania niezbędne

 

 

Wymagane dokumenty

a) obywatelstwo polskie,

Oświadczenie

b) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych,

Oświadczenie

c) brak skazania za przestępstwo  umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,

Oświadczenie

d) nieposzlakowana opinia,

Oświadczenie

e) wykształcenie : średnie techniczne   lub wyższe,

Kserokopia świadectwa lub dyplomu

f) prawo jazdy kat B .

 Kserokopia prawa jazdy

2.

 

Wymagania dodatkowe

 

 

Wymagane dokumenty albo zapisy w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania

a) staż pracy w JST lub jednostkach     budżetowych, 

Kserokopia świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu  w przypadku     trwania stosunku  pracy  

b) znajomość ustaw : prawo budowlane, ustawa o drogach publicznych, ustawa o zamówieniach publicznych, KPA,

Zapis w liście motywacyjnym  lub informacja w CV

c) komunikatywność , dyspozycyjność, dobre umiejętności organizacyjne, wysoka kultura osobista,

Zapis w liście motywacyjnym  lub informacja w CV

d) umiejętność czytania rysunków  technicznych oraz znajomość topografii miasta Opola,

Zapis w liście motywacyjnym  lub informacja w CV

 

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1.Przyjmowanie i analizowanie wniosków w sprawie wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dotyczących :

 1. a) prowadzenia robót w pasie drogowym , w tym również związanych z usuwaniem awarii urządzeń niezwiązanych

    z potrzebami zarządzania drogami,

 1. b) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami

    lub potrzebami ruchu drogowego,

 1. c) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego,
 2. d) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. a, b, c.

2.Przygotowanie zezwoleń  w drodze  decyzji administracyjnej na zajęcie pasa drogowego  zgodnie z obowiązującymi

   w tym zakresie przepisami.

3.Naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego w oparciu o obowiązujące stawki opłat.

4.Protokolarne przekazywanie terenów przewidzianych pod zajęcie z określeniem warunków przywrócenia zajmowanego pasa     

   drogowego do poprzedniego stanu użyteczności.

5.Bieżąca kontrola w terenie zajętych terenów pasa drogowego wynikających z wydanych decyzji administracyjnych.

6.Odbiory oznakowania tymczasowego wprowadzonego na czas robót związanych z zajęciem pasa drogowego, a wynikających    

   z zatwierdzonych  projektów organizacji ruchu.

7.Naliczanie  kar  pieniężnych w drodze decyzji administracyjnej za zajęcie pasa drogowego:

 1. a) bez zezwolenia zarządcy drogi,
 2. b) przekroczenie terminu zajęcia określonego w zezwoleniu,
 3. c) o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu.

8.Odbiory zajmowanych terenów pasa drogowego po zwolnieniu dotyczy dróg wewnętrznych

9.Kontrola stanu technicznego zajmowanego pasa drogowego w okresie gwarancyjnym.

10.Prowadzenie pełnej korespondencji w temacie zajmowania pasa drogowego na cele wymienione w punkcie 1a-d.

11.Zbieranie informacji w zakresie planowanego zajęcia pasa drogowego.

 1. Uzgadnianie i opiniowanie wniosków i dokumentacji dotyczących :
 2. a) lokalizacji w pasie  drogowym dróg publicznych i dróg wewnętrznych  Gminy Opole obiektów

      i  urządzeń  budowlanych  nie związanych  z potrzebami zarządzania drogami  i potrzebami ruchu  drogowego,

 1. b) lokalizacji w pasie  drogowym dróg publicznych i dróg wewnętrznych  Gminy Opole obiektów

      i  urządzeń  budowlanych   związanych  z potrzebami zarządzania drogami i potrzebami ruchu drogowego,

 1. c) włączeń  nieruchomości  do dróg publicznych  i dróg wewnętrznych Gminy  Opole (budowa, przebudowa, remont       

       zjazdów),

 1. d) budowy, przebudowy i remontu pasów drogowych dróg publicznych i dróg   wewnętrznych  Gminy Opole w związku

       z inwestycją niedrogową,

 1. e) opiniowanie lokalizacji obiektów budowlanych w sąsiedztwie pasów drogowych dróg publicznych i wewnętrznych      

        Gminy  Opole.

 1. Warunki pracy na stanowisku :

Praca w budynku przy ul. płk. Witolda Pileckiego  1 , drugie piętro. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Budynek wyposażony w windę przystosowaną do wózków inwalidzkich. Praca w terenie ( miasto Opole). Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, praca w godz. 7.00 – 15.00,  (możliwa zmiana godzin pracy na pn., wt., śr. 7.30-15.30, czw. 7.30-17.00, pt. 7.30.14.00)  praca w zespole,  bezpośredni kontakt z petentami, codzienny kontakt telefoniczny, praca wymagająca dobrej ostrości wzroku.    

5.W miesiąc maju 2023 roku. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł 0,02% .

 1. Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:
 2. a) dokumenty wymienione powyżej
 3. b) życiorys, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej, opatrzony klauzulą:

     Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w  złożonej przeze mnie ofercie pracy dla potrzeb   realizacji procesu rekrutacji w Miejskim Zarządzie Dróg w Opolu,  zgodnie z  art. 6 ust. 1, pkt.a  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 r.  oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.
o   pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 530 ), co poświadczam  własnoręcznym  podpisem.

 1. c)         list motywacyjny,
 2. d)        kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej (bip.um.opole.pl) oraz w dziale

               administracyjno-gospodarczym i kadr Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu,

 1. e) dokument potwierdzający niepełnosprawność ( w przypadku osób niepełnosprawnych).

Kompletne aplikacje należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu
ul. płk. Witolda Pileckiego 1, II piętro, pokój 234 z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko  w dziale uzgodnień i zajęcia pasa drogowego  w terminie do dnia 26 czerwca  2023 r.  (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP), decyduje data faktycznego wpływu do MZD .      

                  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.opole.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.

                   Na podstawie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia   27 kwietnia 2016 r., informuję, że administratorem danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Miejski Zarząd Dróg w Opolu z siedzibą przy ul. W.Pileckiego 1. Celem przetwarzania tych danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego, wyłaniającego kandydata na stanowisko w dziale realizacji inwestycji i nadzoru budów i zawarcia umowy o pracę. Zakres danych regulują odrębne przepisy.

         Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych osób, które złożyły swoje oferty do tego naboru   ulegną komisyjnemu zniszczeniu, po upływie 3 miesięcy licząc od dnia następnego po zakończeniu naboru.                                                                                  

                                                                                                           Dyrektor

                                                                                                     Teresa Sobel-Wiej

 

 

 

 

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 630
Podmiot udostępniający: Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Nazwa dokumentu: MZD Stanowisko w dziale uzgodnień i zajęcia pasa drogowego
Skrócony opis: MZD Stanowisko w dziale uzgodnień i zajęcia pasa drogowego.
Osoba, która wytworzyła informację: Jolanta Sowada
Osoba, która udostępnia informację: Jolanta Sowada
Data wytworzenia informacji: 09.06.2023 11:07:32
Data udostępnienia informacji: 09.06.2023 11:12:48
Data ostatniej aktualizacji: 09.06.2023 11:13:05
Rejestr zmian