Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

               

                                   Stanowisko ds. komunikacji społecznej -  1 etat

.................................................................................................................................

(nazwa stanowiska pracy)

 1.  

 

Wymagania niezbędne

 

 

Wymagane dokumenty

a) obywatelstwo polskie,

Oświadczenie

b) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych,

Oświadczenie

c) brak skazania za przestępstwo  umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,

Oświadczenie

d) nieposzlakowana opinia,

Oświadczenie

e) wykształcenie : średnie lub  wyższe,

Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu

f) staż pracy – min 2 lata pracy na stanowiskach związanych z public relations i/lub dziennikarstwem,

Kserokopia świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy

g) )  znajomość obsługi komputera  w tym    Word, Excel,

 

Informacja w CV

h) prawo jazdy kat B.

Kserokopia prawa jazdy

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

Wymagania dodatkowe

 

 

Wymagane dokumenty albo zapisy w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania

a) kreatywność, otwartość, uczciwość, komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność, uprzejmość, obowiązkowość, wysoka kultura osobista, operatywność, odporność na stres,

 Informacja w CV

b) znajomość podstawowych aktów prawnych w zakresie prawa prasowego i dostępu do informacji publicznej oraz znajomość podstaw komunikowania społecznego.

Informacja w CV

 

 
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • obsługa serwisów informacyjnych MZD, aktualizacja stron www, biuletynu informacji publicznej oraz prowadzenie profili MZD w mediach społecznościowych,
 • sporządzanie komunikatów prasowych dla prasy, radia i telewizji,
 • przygotowywanie materiałów audiowizualnych (grafiki, mapki, materiały audio),
 • współpraca z Biurem Prasowym Urzędu Miasta Opola m.in. w zakresie współredagowania miejskich kanałów informacyjnych,
 • przygotowanie informacji dla Rady Miasta w zakresie obejmującym wykonywane zadania,
 • gromadzenie i analiza danych publikowanych w prasie i internecie dotyczących zakresu zadań MZD w Opolu,
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem informacji publicznej,
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora MZD w Opolu.
 1. Warunki pracy na stanowisku :

Praca w budynku przy ul. Firmowej 1 , drugie piętro. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Budynek wyposażony w windę przystosowaną do wózków inwalidzkich. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, praca w godz. 7.00 – 15.00, praca w zespole,  bezpośredni kontakt z klientami, codzienny kontakt telefoniczny, praca wymagająca dobrej ostrości wzroku.    

5   .W miesiącu lutym  2023r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł 0,02% .

 1. Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:
 2. a) dokumenty wymienione powyżej
 3. b) życiorys, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej, opatrzony klauzulą:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w  złożonej przeze mnie ofercie pracy dla potrzeb   realizacji procesu rekrutacji w Miejskim Zarządzie Dróg w Opolu,  zgodnie z  art. 6 ust. 1, pkt.a    ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 r.  oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022r. poz.530 ), co poświadczam  własnoręcznym  podpisem.

 1. c)         list motywacyjny,
 2. d)        kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej (bip.um.opole.pl) oraz w dziale

               administracyjno-gospodarczym i kadr Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu ,

 1. e) dokument potwierdzający niepełnosprawność ( w przypadku osób niepełnosprawnych).

 

Kompletne aplikacje należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu

 w pokoju 213 z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko  ds. komunikacji społecznej  w terminie do dnia  22.03.2023r

(nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP), decyduje data faktycznego wpływu do MZD .            

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.opole.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.

        Na podstawie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia   27 kwietnia 2016 r., informuję, że administratorem danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Miejski Zarząd Dróg w Opolu z siedzibą przy ul. Firmowej 1. Celem przetwarzania tych danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego, wyłaniającego kandydata na stanowisko w dziale administracyjno-gospodarczym i kadr i zawarcia umowy o pracę. Zakres danych regulują odrębne przepisy.

         Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych osób, które złożyły swoje oferty do tego naboru   ulegną komisyjnemu zniszczeniu, po upływie 3 miesięcy licząc od dnia następnego po zakończeniu naboru.

                                                                                       Dyrektor

                                                                                 Teresa Sobel-Wiej

 

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 830
Podmiot udostępniający: Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Nazwa dokumentu: MZD w Opolu Stanowisko ds.komunikacji społecznej - 1 etat
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Jolanta Sowada
Osoba, która udostępnia informację: Jolanta Sowada
Data wytworzenia informacji: 10.03.2023 10:05:10
Data udostępnienia informacji: 10.03.2023 10:13:28
Data ostatniej aktualizacji: 10.03.2023 10:11:47
Rejestr zmian