Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

DYREKTOR

ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
im. K. Gzowskiego w Opolu

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE URZĘDNICZE:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

1. Adres jednostki:

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego w Opolu,

 45-867 Opole, ul. Hallera 6

2. Określenie stanowiska:

Stanowisko: główny księgowy

 Wymiar etatu: 1 etat (40 godzin tygodniowo)

 Planowany termin zatrudnienia: 01.09.2023 r.

 

3. Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy) :

Głównym księgowym może być osoba, która:

 • ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
 • spełnia jeden z poniższych warunków:

a. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b. ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,

 • ma brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

4. Wymagania dodatkowe (pozostałe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań):

 1. Doświadczenie zawodowe: 1 rok doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych oraz w kierowaniu zespołem.
 2. Posiadanie przeszkolenia w zakresie kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, zarządzania personelem.
 3. Umiejętność pracy w zespole i kompetencje interpersonalne.
 4. Biegła znajomość obsługi komputera pozwalająca na poprawne wykonywanie zadań na stanowisku główny księgowy.
 5. Znajomość obsługi oraz umiejętności pracy w programie Płatnik ZUS, oraz programach finansowo-księgowych (dobrze widziana znajomość programu Finanse - Vulcan, Ksat).
 6. Znajomość przepisów prawa wynikających z ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, rozporządzeń w sprawie sprawozdawczości budżetowej, zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, a także przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych, podatkowych.
 7. Podstawowa znajomość przepisów Kodeksu pracy, ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Karta Nauczyciela, instrukcji kancelaryjnej, ustawy o pracownikach samorządowych, prawo oświatowe, prawo zamówień publicznych.
 8. Znajomość rozliczeń finansowych.
 9. Wysokie zdolności analityczne, uczciwość, obowiązkowość, rzetelność, bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność i szybkie podejmowanie decyzji, odporność na stres, komunikatywność, wysoka kultura osobista.

 

5. Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

 1. Prowadzenie rachunkowości jednostki.
 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu gospodarki środkami budżetowymi i pozabudżetowymi, z równoległym przestrzeganiem zasady celowego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi.
 3. Sporządzanie planów dochodów i wydatków budżetowych oraz działalności pozabudżetowej.
 4. Prowadzenie gospodarki finansowej i materiałowej szkoły.
 5. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
 6. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 7. Zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Szkołę.
 8. Sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań budżetowych , finansowych i sprawozdań GUS zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9. Nadzorowanie rozliczania płac i innych należności pracowniczych.
 10. Znajomość ustawy o podatku VAT dla jednostek samorządowych oraz rozliczanie.
 11. Opracowywanie wewnętrznych dokumentów dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów finansowych.
 12. Opracowywanie projektów budżetu.
 13. Prowadzenie ewidencji finansowo – księgowej, ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych szkoły.
 14. Obsługa finansowo - księgowa projektów realizowanych przez Szkołę.
 15. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora szkoły.

 

6. Warunki pracy na stanowisku:

Praca w budynku Zespołu Szkół w pełnym wymiarze czasu pracy, na parterze i pierwszym piętrze (brak windy), z przewagą wysiłku umysłowego, samodzielna, wymagająca dobrego wzroku (praca przy komputerze), w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

7. W miesiącu czerwcu 2023 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł 0,0139 %.

 

8. Wymagane dokumenty :

 • list motywacyjny,
 • życiorys – CV opatrzony klauzulą o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 1781 z późn.zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
  95/46/WE (RODO)."
  wraz z podpisem,
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • kserokopie innych dokumentów (dyplomy, zaświadczenia) o posiadanych kwalifikacjach, ukończonych kursach, szkoleniach i umiejętnościach (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń i ewentualne opinie o dotychczasowej pracy zawodowej (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • oświadczenie, o braku skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na ww. stanowisku
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • dokument potwierdzający niepełnosprawność (w przypadku osób niepełnosprawnych)

 

9. Forma i termin składania ofert

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Gzowskiego w Opolu lub przesłać na adres szkoły w terminie do dnia 21.07.2023 r.  do godz. 12.00 w zamkniętej kopercie, opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem i numerem telefonu kontaktowego kandydata, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze – główny księgowy”.

Decyduje data faktycznego wpływu do Zespołu Szkół.

Aplikacje, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie  lub nie będą spełniały wymogów formalnych, nie będą rozpatrywane.

Wszystkie dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata.

 

Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 77/ 4700711

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opola (www.bip.um.opole.pl) oraz Zespołu Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących im. Kazimierza Gzowskiego w Opolu

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach aplikacyjnych jest Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego w Opolu, 45-867 Opole, ul. Hallera 6. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego w Opolu za pomocą adresu
  e-mail: piotr.soppa@gzowski.opole.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy
  z dnia 21.11.2008 r .o pracownikach samorządowych. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody (art. 6  ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta pisemnie w dowolnym czasie.
 1. Okresy przechowywania danych osobowych:
 • dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych;
 • dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie uzyskają akceptacji komisji będą przechowywane w dokumentacji Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego w Opolu przez okres 3 miesięcy od momentu upowszechnienia informacji o wynikach naboru, po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
 • ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 1. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie danych wynikających z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć
  w obecnym postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

 

mgr Zdzisław Ślemp

Dyrektor Zespołu Szkół

Technicznych i  Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego w Opolu

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 589
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: ZSTiO im.K.Gzowskiego - Główny Księgowy
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Aneta Wójcik
Osoba, która udostępnia informację: Aneta Wójcik
Data wytworzenia informacji: 04.07.2023 15:15:36
Data udostępnienia informacji: 21.07.2023 15:30:00
Data ostatniej aktualizacji: 21.07.2023 15:30:06
Rejestr zmian