Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Informacje Biura Urbanistycznego zamieszczone do dnia 31 stycznia 2022 r. znajdują się w "Archiwalnym BIP" pod adresem:

- Planowanie przestrzenne: https://www.archiwum.bip.um.opole.pl/?id=2789

- Rewitalizacja - https://www.archiwum.bip.um.opole.pl/?id=45870 


1. Planowanie przestrzenne


2. Rewitalizacja


3. System Informacji Przestrzennej UM Opola -  Zagospodarowanie przestrzenne


 

Zaświadczenia, wypisy i wyrysy z mpzp - Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa   tel: 077/ 45 11 916

Informacje dotyczące pierwokupu - Wydział Gospodarki Nieruchomościami   tel: 077/ 45 11 928

 


 

Biuro Urbanistyczne

Naczelnik: Aneta Werner - Wilk

Adres: 45-018 Opole, Pl. Wolności 7-8, pokój 314

tel/fax:    077/ 45 11 924
mail:         bu@um.opole.pl

 

Wykaz spraw załatwianych w Biurze Urbanistycznym:

 1. Możliwość złożenia wniosku do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania.
 2. Możliwość złożenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wglądu.
 3. Możliwość złożenia wniosku do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola.
 4. Możliwość złożenia uwagi do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennnego miasta Opola.
 5. Możliwość złożenia wniosku w sprawie zmiany lub sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
   

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej: RODO), informuję, że: 

Administrator danych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Opola.

Dane kontaktowe Administratora:

 • listownie na adres – ul. Rynek 1A, 45-015 Opole
 • przez e-mail – urzad@um.opole.pl
 • telefonicznie: (+48 77) 45 11 800

Inspektor ochrony danych: 

W Urzędzie Miasta Opola wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych.

Inspektor to Osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

 • listownie na adres – ul. Rynek 1A, 45-015 Opole
 • przez e-mail: iod@um.opole.pl
 • telefonicznie: 77 54 11 328

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymi wyłącznie w celu:

 • prowadzenia rejestru wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • zbierania wniosków i uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i uchwały krajobrazowej;
 • sporządzenia protokołu i listy obecności z dyskusji publicznej organizowanej  w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu dokumentów planistycznych;
 • realizacji wniosków o dostęp do informacji publicznej;
 • realizacji innych skarg i wniosków związanych z zadaniami realizowanymi przez Biuro Urbanistyczne

Dane w zakresie numeru telefonu są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody.

Odbiorcy danych:

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych osobowych: 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane bezterminowo. 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:  

Posiada Pani/Pan prawo:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych (jeżeli dane nie zostały zebrane bezpośrednio od Pani/Pana – wszelkie dostępne informacje o ich źródle, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano)
 • żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych
 • żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Dane osobowe w zakresie numeru telefonu są przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 3665
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Biuro Urbanistyczne
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Jadwiga Kost
Osoba, która udostępnia informację: Jadwiga Kost
Data wytworzenia informacji: 22.09.2021 14:50:50
Data udostępnienia informacji: 22.09.2021 14:52:27
Data ostatniej aktualizacji: 06.03.2024 11:35:13
Rejestr zmian