Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Dyrektor Publicznej szkoły Podstawowej nr 31 im. UNICEF w Opolu

 45-920 Opole ul. Krzanowicka 1

Tel. 77 4691-178

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Specjalista do spraw kadr  w wymiarze 0,5 etatu

1. Wymagania niezbędne

1). Obywatelstwo polskie/kraju Unii Europejskiej i/lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP

2). Posiadanie pełnej zdolności do czynności cywilnoprawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

3). Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo gospodarcze/skarbowe

4).Posiadanie nieposzlakowanej opinii

5). Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do pracy na określonym stanowisku: 

posiadanie wykształcenia wyższego oraz minimum 2-letniego doświadczenia zawodowego lub wykształcenia średniego i dodatkowych specjalistycznych kwalifikacji z dziedziny kadr i minimum 4-letniego doświadczenia zawodowego,

6).Znajomość przepisów w zakresie kadr

7). Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku specjalista do spraw kadr

 

2. Wymagania dodatkowe

1).Znajomość obsługi komputera, znajomość MS Office, Word, MS Excel,

2). Mile widziana znajomość programu Vulcan – Kadry lub innych programów kadrowych,

2). Praktyczna znajomość przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, ustawy Prawo oświatowe, Ustawy o systemie oświaty  oraz Karty Nauczyciela w zakresie spraw kadrowych,  Kodeksu Pracy, Ustawy o pracownikach samorządowych, niezbędnych do właściwego wykonywania zadań na wyżej wymienionym stanowisku.

3). Znajomość przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

4). Umiejętność pracy w zespole

5). Komunikatywność, zdyscyplinowanie

6). Odpowiedzialność

 

3. Zakres obowiązków

1).Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji zgodnie z jednolitym wykazem akt, oraz instrukcji kancelaryjnej;

2).Wykonywanie sprawozdań i przygotowywanie informacji zleconych przez organ prowadzący szkołę oraz inne instytucje uprawnione do uzyskiwania danych statystycznych;

3). znajomość  i przestrzeganie regulacji prawnych w zakresie: ustawy o systemie oświaty, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy Karta Nauczyciela, ustawy Kodeks Pracy;

4). Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi szkoły;

5). Prowadzenie spraw związanych z zatrudnieniem oraz zwalnianiem pracowników;

6).Prowadzenie i przechowywanie akt osobowych pracowników zgodniez obowiązującymi przepisami;

7). Prowadzenie na bieżąco elektronicznej bazy danych wszystkich pracowników szkoły;

8). Terminowe i rzetelne prowadzenie Systemu Informacji Oświatowej w zakresie kadr;

9).Przygotowywanie dokumentacji związanej z wynagradzaniem pracowników wrazzprzysługującymi im dodatkami;

10). Przygotowywanie dokumentów związanych z nagrodami jubileuszowymi za długoletnią pracę;

11).Sporządzanie i bieżąca weryfikacja stażu pracy pracowników jednostki i prawidłowe naliczanie wysługi lat;

12).Sporządzanie dokumentacji związanej z oceną pracowników na stanowiskach urzędniczych;

13). Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu;

14). Przygotowanie dokumentacji dotyczącej przyznawania pracownikom nagród i kar;

15). Prowadzenie ewidencji czasu pracy wszystkich pracowników;

16). Prowadzenie dokumentacji dotyczącej udzielania pracownikom urlopów i zwolnień od pracy, prowadzenie ewidencji urlopów oraz sporządzanie planów urlopów;

17).Współpraca i udzielanie pomocy pracownikom w zakresie składania wnioskówo emerytury i renty do ZUS-u;

18). Przygotowywanie dokumentów związanych z awansem nauczycieli;

19). Zgłaszanie pracowników do ZUS oraz wyrejestrowanie za pośrednictwem programu Płatnik ZUS;

20). Rozliczanie składek na PFRON

21). Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Szkoły.

 

4. Warunki pracy na samodzielnym stanowisku ds. kadr w Publicznej szkole Podstawowej nr 31 im. UNICEF w Opolu , ul. Krzanowicka 1, pierwsze piętro, winda, praca przy komputerze , w wymiarze 0,5 etatu, z przewagą wysiłku umysłowego, praca w zespole w pomieszczeniu biurowym

 

5. W miesiącu styczniu 2022 wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych  wynosił 0%

 

6. Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych , z wyłączeniem  kierowniczych stanowisk urzędniczych przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych wyłonionych przez komisję

 

7. Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność

 

8. Wymagane dokumenty:

 

  1. List motywacyjny
  2. Życiorys- Curriculum Vitae
  3. Potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia potwierdzające odbyte staże
  4. Potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopie dyplomów oraz kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
  5. Kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie , według wzoru dostępnego  sekretariacie szkoły    
  6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
  7. Oświadczenie  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922) o treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”  oraz ustawą  z dnia 21 listopada 2008., o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz. 902)
  8. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo gospodarcze.
  9. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia, które pozwala na zatrudnienie i wykonywanie powierzonych czynności

 

Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie publicznej szkoły Podstawowej nr 31 im. UNICEF w Opolu, ul. Krzanowicka 1 w terminie do dnia 10.08.2022r.

Aplikacje, które będą niekompletne , wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Wszystkie dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata .

Otwarcie ofert nastąpi przez komisję powołaną przez Dyrektora Zespołu Szkół w Opolu. Kandydaci, których oferty spełnią wymogi formalne , będą zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną oraz zostaną telefoniczne powiadomieni o terminie rozmowy.

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 31 im. UNICEF w Opolu

Ewa Drop

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 928
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: PSP nr 31 im. UNICEF w Opolu - nabór na wolne stanowisko specjalista ds. kadr
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Aneta Wójcik
Osoba, która udostępnia informację: Aneta Wójcik
Data wytworzenia informacji: 21.07.2022 13:37:31
Data udostępnienia informacji: 21.07.2022 13:43:31
Data ostatniej aktualizacji: 21.07.2022 13:49:13
Rejestr zmian