Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Informacja, o której mowa w art.  6c ust. 3e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Działając na podstawie art.  6c ust. 3e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Prezydent Miasta Opola informuje o terminie obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy:

umowa obowiązuje od 01.07.2022 r. do 30.06.2025 r.

 


 

Informacja, o której mowa w art.  6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Działając na podstawie art.  6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 poz. 888 z późn. zm.), zwanej dalej: ustawą, Prezydent Miasta Opola informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy na okres od dnia 01.07.2022 r. do 30.06.2025 r.

Jednocześnie wyznacza się termin do dnia 10 stycznia 2022 r. (tj. nie krótszy niż 60 dni od dnia zamieszczenia tej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej) na:

 • odwołanie przez właściciela ww. nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia;

 • złożenie przez właściciela ww. nieruchomości oświadczenia spełniającego wymagania, o których mowa w ust. 3a ww. ustawy, o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem.

Wymagania dotyczące oświadczenia określone w art. 3a ww. ustawy są następujące:

 • forma pisemna oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę,

 • wskazanie w oświadczeniu przez właściciela nieruchomości przedsiębiorcy, z którymi zawarł umowę, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy,

 • dołączenie do oświadczenia kopii ww. umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Pisemne oświadczenia wraz z kopią umowy prosimy składać we wskazanym powyżej terminie, na adres: Biuro Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych, Urząd Miasta Opola, ul. Krawiecka 13, pok. 2‑4, 45-023 Opole.

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących opisanej powyżej sprawy lub innych kwestii dotyczących gospodarki odpadami w dyspozycji pozostają pracownicy Biura pod nr tel. 77 44-13-237 (poniedziałek-środa w godzinach 7.30-15.30, czwartek w godzinach 7.30-17.00 oraz piątek w godzinach 7.30-14.00), adres poczty elektronicznej: odpady@um.opole.pl.

Wskazujemy także, że postanowienia umowy na korzystanie z usług polegających na pozbywaniu się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, wykonywanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, wpisanego do rejestru działalności regulowanej muszą zapewniać odbiór wszystkich frakcji odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola oraz w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1 ww. ustawy.

Zgodnie z § 3 ust. 4 uchwały Nr XXVIII/556/20 Rady Miasta Opola z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola warunkiem uznania, że odpady komunalne w nieruchomości niezamieszkałej są zbierane w sposób selektywny jest spełnienie warunków określonych w § 3 ust. 3 ww. uchwały tj.:

 1. wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania wszystkich frakcji odpadów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-5 ww. uchwały, tj.:

  • odpadów z papieru, tektury, w tym odpadów opakowaniowych z papieru i tektury,

  • odpadów tworzyw sztucznych, metali, w tym odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych i metali oraz odpadów opakowań wielomateriałowych,

  • odpadów szklanych, w tym odpadów opakowaniowych szklanych,

  • bioodpadów,

  • pozostałości po segregacji odpadów komunalnych,

 2. zbierania w poszczególnych pojemnikach dedykowanej frakcji odpadów komunalnych,

 3. gromadzenie w pojemniku przeznaczonym do zbierania odpadów pozostałych po segregacji odpadów, których nie można posegregować,

oraz warunku wyposażenia nieruchomości w pojemniki o pojemności, w których łączna miesięczna ilość odpadów komunalnych gromadzona do pojemników na frakcje, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-4 ww. uchwały, tj.:

 • odpadów z papieru, tektury, w tym odpadów opakowaniowych z papieru i tektury,

 • odpadów tworzyw sztucznych, metali, w tym odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych i metali oraz odpadów opakowań wielomateriałowych,

 • odpadów szklanych, w tym odpadów opakowaniowych szklanych,

 • bioodpadów,

 jest większa niż łączna miesięczna ilość odpadów komunalnych gromadzona w pojemniku na odpady, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 ww. uchwały. tj.: pozostałości po segregacji odpadów komunalnych.

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów stanowi, iż:

 • odpady z papieru, w tym odpady z tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, zbiera się w pojemnikach koloru niebieskiego, oznaczonych napisem "Papier",

 • odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, zbiera się w pojemnikach koloru żółtego, oznaczonych napisem "Metale i tworzywa sztuczne",

 • odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, zbiera się w pojemnikach koloru zielonego, oznaczonych napisem "Szkło",

 • bioodpady zbiera się w pojemnikach koloru brązowego, oznaczonych napisem "Bio",

Pojemniki, o których mowa powyżej mogą być pokryte wskazanymi kolorami i napisami tylko w części, nie mniejszej jednak niż 30% zewnętrznej powierzchni pojemników widocznej dla korzystających z pojemników. Frakcje odpadów zbiera się w pojemnikach w sposób zapewniający zabezpieczenie odpadów przed pogorszeniem ich jakości.

 


 

Informacja, o której mowa w art.  6c ust. 3e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Działając na podstawie art.  6c ust. 3e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 poz. 888 z późn. zm.) Prezydent Miasta Opola informuje o terminie obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy:

umowa obowiązuje od 01.04.2021 r. do 30.06.2022 r.

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 1775
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Biuro Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Marek Leśko
Osoba, która udostępnia informację: Marek Leśko
Data wytworzenia informacji: 08.06.2022 08:47:00
Data udostępnienia informacji: 08.06.2022 08:47:00
Data ostatniej aktualizacji: 08.06.2022 08:48:10
Rejestr zmian