Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

ŻŁOBEK NR 4  W OPOLU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE MIEJSKIEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ

 

                                                                      księgowy ds. kadr i płac

.................................................................................................................................

(nazwa stanowiska pracy)

 

 1. Wymagania niezbędne

 

Wymagania niezbędne

 

 

Wymagane dokumenty

a) obywatelstwo polskie/kraju Unii Europejskiej i/lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP  

Oświadczenie

b) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych

Oświadczenie

c) brak skazania za przestępstwo  umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne

Oświadczenie

d) nieposzlakowana opinia

Oświadczenie

e) wykształcenie co najmniej 

    średnie ekonomiczne

 

Kserokopia dyplomu lub świadectwa

f) staż pracy:

2 lata – wykształcenie wyższe,

4 lata – wykształcenie średnie            

Kserokopia świadectwa pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy 

g) inne (spełnianie których można potwierdzić przedstawiając dokument respektowany na podstawie ogólnie przyjętych zasad)

Kserokopia dokumentu respektowanego na podstawie ogólnie przyjętych zasad, potwierdzającego spełnianie wymagania niezbędnego

 

 1. Wymagania dodatkowe

 

Wymagania dodatkowe

 

 

Wymagane dokumenty albo zapisy w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania

Znajomość regulacji prawnych z zakresu księgowości,  prawa podatkowego, budżetowego w jednostkach samorządowych i finansów publicznych

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnianie wymagania

Znajomość ustawy o pracownikach samorządowych , ustawy - Kodeks pracy oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnianie wymagania

Bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych ZUS i programu Płatnik

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnianie wymagania

Umiejętność prowadzenia naliczeń wynagrodzeń, zasiłków chorobowych oraz wystawiania zaświadczeń o wynagrodzeniach,   i obsługi komputera

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnianie wymagania

Odpowiedzialność, systematyczność, dokładność, umiejętność analitycznego myślenia

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnianie wymagania

Mile widziany staż pracy w jednostkach budżetowych

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnianie wymagania

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku będzie obejmowało :
 • prowadzenie dokumentacji płacowej jednostek obsługiwanych przez żłobek Nr 4,
 • przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązywaniem, zmianą i rozwiązywaniem stosunku pracy,
 • prowadzenie spraw związanych ze zgłaszaniem, aktualizacją i wyrejestrowywaniem do ZUS pracowników i ich rodzin,
 • kierowanie pracowników na badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne) oraz szkolenia BHP, współpraca w tym zakresie ze stanowiskiem ds. BHP,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy, ewidencji urlopowej, ewidencji zwolnień lekarskich,
 • rozliczanie i przygotowywanie dokumentacji służącej do naliczania wynagrodzenia za pracę,
 • prowadzenie akt osobowych oraz innej dokumentacji pracowniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • sporządzanie, przygotowywanie i kompletowanie dokumentów do naboru na wolne stanowiska urzędnicze,
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu spraw pracowniczych wymaganych przepisami prawa, w tym statystyce publicznej, organu prowadzącego oraz na potrzeby jednostki,
 • prowadzenie dokumentacji księgowej dla jednostek obsługiwanych przez żłobek Nr 4,
 • sporządzanie list płac,
 • sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej ZUS i Urzędu Skarbowego,
 • sporządzanie rozliczeń rocznych PIT,
 • przygotowywanie obowiązujących sprawozdań GUS z zakresu prowadzonych sprawpłacowych,
 • przygotowywanie danych do planów finansowych,
 • obsługa zajęć komorniczych,
 • przygotowywanie przelewów i dyspozycji gotówkowych,
 • archiwizowanie dokumentacji : kart wynagrodzeń, list płac – w okresach przewidzianych przepisami,
 • sporządzanie druków Rp – 7 dla pracowników i byłych pracowników żłobków,
 • terminowe kompletowanie dokumentacji bazowej dla rozliczenia należności wynagrodzeń pracowników,
 • pełna obsługa kadrowa jednostek obsługiwanych przez żłobek Nr 4,
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych żłobka nr 4,

 

 1. Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:
 2. dokumenty wymienione powyżej
 3. życiorys -CV uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej, opatrzony klauzulą: „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Żłobek nr 4 w Opolu, w celu wzięcia udziału w ogłoszonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze. Zostałem (łam) poinformowany (a) o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie.
  Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: info@zlobek4.opole.pl. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem ”i własnoręcznym podpisem,
 4. list motywacyjny,
 5. kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej

(www.bip.um.opole.pl)

 

Kompletne aplikacje należy składać w administracji  z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko księgowy ds. kadr i płac w terminie do dnia 17.11.2022r.  - decyduje data faktycznego wpływu do Żłobka Nr 4 .                   

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://zlobek4opole.ssdip.bip.gov.pl ), na tablicy informacyjnej Żłobka Nr 4 w Opolu.

           

 

Dyrektor Żłobka nr 4
Ratajczak Joanna


Opole, 04.11.2022 r.

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 551
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Żłobek nr 4 - Księgowy ds. kadr i płac
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Natalia Buczyńska
Osoba, która udostępnia informację: Natalia Buczyńska
Data wytworzenia informacji: 04.11.2022 10:35:30
Data udostępnienia informacji: 04.11.2022 10:36:58
Data ostatniej aktualizacji: 18.11.2022 11:52:54
Rejestr zmian