Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

               

Stanowisko ds. komunikacji społecznej - 1 etat

.................................................................................................................................

(nazwa stanowiska pracy)

 1.  

 

Wymagania niezbędne

 

 

Wymagane dokumenty

a) obywatelstwo polskie,

Oświadczenie

b) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych,

Oświadczenie

c) brak skazania za przestępstwo  umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,

Oświadczenie

d) nieposzlakowana opinia,

Oświadczenie

e) wykształcenie :  średnie lub wyższe,

kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub kserokopia dyplomu

f) staż pracy – min 2 lata pracy na stanowiskach związanych z public relations i/lub dziennikarstwem,

Kserokopia świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy

g) )  znajomość obsługi komputera
w tym Word, Excel,

 

Informacja w CV

h) prawo jazdy kat B.

Kserokopia prawa jazdy

 

 1.  

 

Wymagania dodatkowe

 

 

Wymagane dokumenty albo zapisy w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania

a) kreatywność, otwartość, uczciwość, komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność, uprzejmość, obowiązkowość, wysoka kultura osobista, operatywność, odporność na stres;

 Informacja w CV

b) znajomość podstawowych aktów prawnych w zakresie prawa prasowego
i dostępu do informacji publicznej oraz znajomość podstaw komunikowania społecznego.

Informacja w CV

 

 
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • obsługa serwisów informacyjnych MZD, aktualizacja stron www, biuletynu informacji publicznej oraz prowadzenie profili MZD
  w mediach społecznościowych;
 • sporządzanie komunikatów prasowych dla prasy, radia i telewizji;
 • przygotowywanie materiałów audiowizualnych (grafiki, mapki, materiały audio);
 • współpraca z Biurem Prasowym Urzędu Miasta Opola m.in. w zakresie współredagowania miejskich kanałów informacyjnych;
 • przygotowanie informacji, prezentacji dla Rady Miasta w zakresie obejmującym wykonywane zadania;
 • gromadzenie i analiza danych publikowanych w prasie i internecie dotyczących zakresu zadań MZD w Opolu;
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem informacji publicznej;
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora MZD w Opolu.
 1. Warunki pracy na stanowisku :

Praca w budynku przy ul. Firmowej 1, drugie piętro. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Budynek wyposażony w windę przystosowaną do wózków inwalidzkich. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, praca w godz. 7.00 – 15.00, praca w zespole,  bezpośredni kontakt z klientami, codzienny kontakt telefoniczny, praca wymagająca dobrej ostrości wzroku.    

 1. W miesiącu wrześniu 2022r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł 0,01% .
 2. Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:
  a) dokumenty wymienione powyżej;
  b) życiorys, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej, opatrzony klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w złożonej przeze mnie ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji w Miejskim Zarządzie Dróg w Opolu, zgodnie z art. 6 ust. 1, pkt. a  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o   pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz.530), co poświadczam własnoręcznym podpisem.
c)  list motywacyjny;
d) kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego na stronie internetowej (bip.um.opole.pl) oraz w dziale administracyjno-gospodarczym i kadr Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu;
e)  dokument potwierdzający niepełnosprawność ( w przypadku osób niepełnosprawnych).

Kompletne aplikacje należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu w pokoju 213 z dopiskiem:

Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. komunikacji społecznej w terminie do dnia  03.11.2022 r. (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP), decyduje data faktycznego wpływu do MZD .            

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.opole.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.

        Na podstawie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., informuję, że administratorem danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Miejski Zarząd Dróg w Opolu z siedzibą przy ul. Firmowej 1. Celem przetwarzania tych danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego, wyłaniającego kandydata na stanowisko w dziale administracyjno-gospodarczym i kadr i zawarcia umowy o pracę. Zakres danych regulują odrębne przepisy.

         Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych osób, które złożyły swoje oferty do tego naboru ulegną komisyjnemu zniszczeniu, po upływie 3 miesięcy licząc od dnia następnego po zakończeniu naboru.

                                                                                                   Dyrektor            

                                                                                                     Teresa Sobel-Wiej      

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 275
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: MZD w Opolu - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. komunikacji społecznej - 1 etat.
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Monika Syczyńska
Osoba, która udostępnia informację: Monika Syczyńska
Data wytworzenia informacji: 20.10.2022 13:46:25
Data udostępnienia informacji: 20.10.2022 13:52:54
Data ostatniej aktualizacji: 20.10.2022 13:59:46
Rejestr zmian