Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

 

 

DYREKTOR MIEJSKIEGO ZARZĄDU LOKALI KOMUNALNYCH W OPOLU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Stanowisko ds. ewidencji księgowej zasobu komunalnego

1.

Wymagania niezbędne

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań

a) obywatelstwo polskie/kraju Unii Europejskiej i/lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP*

oświadczenie

b) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych

oświadczenie

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

oświadczenie

d) nieposzlakowana opinia

Oświadczenie

 

e) wykształcenie wyższe – dowolne

lub średnie ekonomiczne

kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej

lub dyplomu i/lub oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów (w przypadku obrony pracy dyplomowej do momentu wystawienia dyplomu przez uczelnię - ważność zaświadczenia 1 miesiąc)

 

f) staż pracy:

- brak stażu pracy w przypadku wykształcenia wyższego ekonomicznego (w tym kierunek zarządzanie)

- co najmniej 2 lata pracy w księgowości w przypadku wykształcenia średniego ekonomicznego lub wyższego innego niż ekonomiczne

 

kserokopia świadectwa pracy i/lub oryginał zaświadczenia o zatrudnieniu w księgowości w przypadku trwania stosunku pracy (ważność zaświadczenia 1 miesiąc)

 

 

2.

Wymagania dodatkowe

 

 Dokumenty lub zapis w liście motywacyjnym  potwierdzające spełnienie wymagań

a) znajomość przepisów prawa w zakresie ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o własności lokali, znajomość Statutu Miasta Opola

 

zapis w liście motywacyjnym

b) umiejętność obsługi komputera w zakresie aplikacji biurowych (Word, Excel)

 

zapis w liście motywacyjnym

c) predyspozycje:

samodzielność, dyspozycyjność, dobra organizacja pracy własnej, systematyczność, rzetelność, komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia, zdyscyplinowanie, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność

zapis w liście motywacyjnym

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych w zakresie obsługi zasobu komunalnego oraz jednostki, w postaci ewidencji analityczno-syntetycznej (dzienników, zestawień obrotów i sald), w systemie informatycznym, zgodnie z przyjętym planem budżetu, zakładowym planem kont oraz klasyfikacją budżetową.
 3. Sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym dowodów księgowych wpływających do jednostki.
 4. Dekretowanie i ujmowanie w ewidencji księgowej otrzymanych dowodów księgowych, w szczególności: faktur, rachunków, not księgowych.
 5. Przygotowywanie w systemie informatycznym poleceń przelewu środków pieniężnych w celu regulowania bieżących zobowiązań, na podstawie dowodów księgowych otrzymywanych od kontrahentów.
 6. Uzgadnianie sald kont księgowych, w tym sald kont rozrachunkowych z kontrahentami.
 7. Prowadzenie ewidencji księgowej dłużników zasobu komunalnego.
 8. Dokonywanie kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym dochodów i wydatków.
 9. Prowadzenie dokumentacji księgowej, zgodnie z obowiązującą instrukcją obiegu dokumentów.
 10. Sporządzanie okresowych informacji finansowych.

4. Warunki pracy na stanowisku:

Praca w budynku Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu przy ul. Ozimskiej 19, IX piętro (winda), w pełnym wymiarze czasu pracy, z przewagą wysiłku umysłowego, lekka siedząca, samodzielna, wymagająca dobrej ostrości wzroku (obsługa monitora komputera).

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Zarządzie lokali Komunalnych w Opolu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wyniósł co najmniej 6%.
 2. Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:
 1. list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – według wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia,
 3. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 4. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni  praw publicznych,
 5. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii,
 7. kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie lub oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów,
 8. kserokopię świadectw pracy i/lub oryginał zaświadczenia o zatrudnieniu w księgowości w przypadku trwania stosunku pracy,
 9. dokument potwierdzający niepełnosprawność wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych szczególnej kategorii (w przypadku osób niepełnosprawnych) - według wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia.

Kwestionariusz osobowy, list motywacyjny oraz oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Kompletne aplikacje należy składać w zaklejonych kopertach w siedzibie Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu, ul. Ozimska 19 (VIII piętro, pokój 8.35 w godzinach: pn-śr.: 7:30-15:30, Czw.: 7:30-17:00, pt.: 7:30-14:00) lub przesłać listem na adres jednostki w terminie do dnia 31 stycznia 2023 r. z dopiskiem:

„dotyczy naboru na stanowisko ds. ewidencji księgowej zasobu komunalnego” 

- decyduje data faktycznego wpływu do jednostki. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opola oraz Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu, jak również na tablicy informacyjnej w Miejskim Zarządzie Lokali Komunalnych w Opolu.

Klauzula informacyjna

Rekrutacja pracowników (kandydaci do pracy)

Administrator Pani/Pana danych

Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu, ul. Ozimska 19, 45-057 Opole.

Inspektor Ochrony Danych

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem: iod@mzlk.opole.pl

Cele przetwarzania

Podstawa prawna

Okres/czas przechowywania

Przeprowadzenie procesu rekrutacji

• w zakresie wskazanym w przepisach Kodeksu pracy art. 6, ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
• inne dobrowolnie podane dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO zgoda na przetwarzanie danych,
• jeżeli w dokumentach zawarte będą dane o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie twoja odrębna zgoda na ich przetwarzanie, w przypadku gdy dane będą zbędne, zostaną zanonimizowane

3 miesiące

Dochodzenie roszczeń i obrony przed roszczeniami

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

3 miesiące

Odbiorcy

Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia:

·         PREVENTIA Rudolf Okos, ul. Solskiego 9, 42-609 Tarnowskie Góry

Dostawcy usług pocztowych oraz kurierskich

Przysługujące Pani/Panu prawa

• Prawo żądania dostępu do danych

• Prawo żądania sprostowania danych

• Prawo żądania usunięcia danych

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

Informacja o możliwości wycofania zgody

W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Obowiązek podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu pracy  jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacji. Podanie innych danych jest dobrowolne

Przystąpienie do naboru na ww. wolne stanowisko urzędnicze oznacza zapoznanie
się z Klauzulą informacyjną zamieszczoną w treści niniejszego ogłoszenia.

* osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

 

Dyrektor

Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu

Zofia Twarduś

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 121
Podmiot udostępniający: Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
Nazwa dokumentu: MZLK w Opolu - Stanowisko ds. ewidencji księgowej zasobu komunalnego
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Gabriela Buhl
Osoba, która udostępnia informację: Gabriela Buhl
Data wytworzenia informacji: 18.01.2023 09:31:15
Data udostępnienia informacji: 18.01.2023 09:58:04
Data ostatniej aktualizacji: 18.01.2023 09:56:58
Rejestr zmian