Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

DYREKTOR PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR IX W OPOLU im. GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA

ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze – samodzielny referent ds. kadr

1. Adres Jednostki: Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX ul. Oleska 68 45-222 Opole

2. Określenie stanowiska: samodzielny referent ds. kadr                                                     

3. Wymiar etatu : pełny wymiar czasu pracy, tj. 40 godzin tygodniowo                                        

4. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem

  1. Obywatelstwo polskie/kraju Unii Europejskiej i/lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku tj. wykształcenie średnie lub wyższe.
  3. Staż pracy na podobnym stanowisku – 6 lata – wykształcenie średnie, 4 lata – wykształcenie wyższe.
  4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  6. Nieposzlakowana opinia.
  7. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

5. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość przepisów wynikających z przepisów ustawy - Karta Nauczyciela,            ustawy -  Prawo Oświatowy, ustawy o systemie oświaty, ustawy o pracownikach  samorządowych , ustawy - Kodeks pracy oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw. Wewnętrznych  aktów normatywnych.                                                                

2. Umiejętność interpretowania przepisów prawa pracy oraz redagowania i sporządzania pism.                                                                                                       

 3.  Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i Internetu, a w szczególności znajomość pakietu MS Office (Word, Excel), znajomość obsługi oraz umiejętność pracy w programie Kadry Vulcan.

6. Zakres zadań:

  1. Przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązywaniem, zmianą i rozwiązywaniem stosunku pracy.
  2. Prowadzenie spraw związanych ze zgłaszaniem, aktualizacją i wyrejestrowywaniem do ZUS pracowników i ich rodzin.
  3. Kierowanie pracowników na badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne), współpraca w tym zakresie ze stanowiskiem ds. BHP.
  4. Prowadzenie ewidencji czasu pracy, ewidencji urlopowej, ewidencji zwolnień lekarskich.
  5. Rozliczanie i przygotowywanie dokumentacji służącej do naliczania wynagrodzenia za pracę.
  6. Prowadzenie akt osobowych oraz innej dokumentacji pracowniczej zgodnie  z obowiązującymi przepisami,
  7. Sporządzanie sprawozdań z zakresu spraw pracowniczych wymaganych przepisami prawa, w tym statystyce publicznej, organu prowadzącego oraz na potrzeby jednostki.
  8. Sporządzanie, przygotowywanie i kompletowanie dokumentów do naboru na wolne stanowiska urzędnicze.
  9. Wprowadzanie na bieżąco danych do SIO.
  10. Wprowadzanie i aktualizacja informacji związanych z zatrudnieniem zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej.
  11. Prowadzenie spraw związanych z organizowaniem służby przygotowawczej.
  12. Wykonywanie innych zadań dot. zajmowanego stanowiska zleconych prze Dyrektora.

7. Warunki pracy na danym stanowisku:

  1. Miejsce pracy : Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX w Opolu  ul. Oleska 68 – praca siedząca.
  2. Praca przy komputerze.
  3. Pokój administracji na I kondygnacji.
  4. Praca w godzinach od 8.00-16.00 praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego wymagającego dobrego wzroku.

8. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W Publicznym Liceum Ogólnokształcące nr IX w Opolu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu grudniu 2022 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił 1,52%.

 

9.Wymagane dokumenty:

  1. CV-odręcznie podpisane przez kandydata.
  2. Listy motywacyjny – odręcznie podpisany przez kandydata.
  3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
  4. Kserokopię dokumentów poświadczających kwalifikacje.
  5. Kserokopię dokumentów poświadczających posiadanie stażu zawodowego –świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnię, opinie.
  6. kserokopię dokumentu poświadczające posiadanie kwalifikacji dodatkowych.
  7. Oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  8. Oświadczenie, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
  9. Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku starszego księgowego.
  10. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
  11. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016, poz. 922).

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany co złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

10. Sposób i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą na adres placówki: Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX ul. Oleska 68, 45-222 Opole, w zamkniętych i opisanych kopertach z imieniem i nazwiskiem kandydata, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem : „Nabór na stanowisko urzędnicze – Głównego księgowego w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr IX w Opolu”. Termin składania dokumentacji trwa od dnia ogłoszenia naboru do dnia  03 lutego 2023 r. w godz. 8.00 – 15.00. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu. Złożone oferty będą badane pod względem spełnienia wymagań formalnych. Oferty, które nie będą spełniały wymogów formalnych lub wpłyną po wyżej określonym terminie – nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjne.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej, www.bip.um.opole.pl http://ploIXopole.bip.gov.pl/, oraz na tablicy informacyjnej w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr IX w Opolu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 77/4027780

Dokumenty kandydatów, którzy nie uzyskają akceptacji komisji będą przechowywane w dokumentacji Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr IX w Opolu przez okres 3 miesięcy od momentu upowszechnienia informacji o wynikach naboru, po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

 

Dyrektor

Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr IX w Opolu

Małgorzata Szafors

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 100
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: PLO IX Opole - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - samodzielny referent ds. kadr
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Aneta Wójcik
Osoba, która udostępnia informację: Aneta Wójcik
Data wytworzenia informacji: 23.01.2023 15:18:40
Data udostępnienia informacji: 23.01.2023 15:25:09
Data ostatniej aktualizacji: 24.01.2023 07:46:39
Rejestr zmian