Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

                       

                   DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 2 W OPOLU

                   OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

                                                             SPECJALISTA DS. PŁAC                                 

                                          

 1. Adres jednostki:

    Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, ul. Zofii Nałkowskiej 16,  45-558 OPOLE

 1. Wymiar etatu: 1,00 etat
 2. Określenie stanowiska: specjalista ds. płac
 3. Wymagania niezbędne:        
 • wykształcenie wyższe lub średnie
 • posiada obywatelstwo polskie, państwa członkowskiego europejskiego porozumienia  o wolnym handlu (EFTA) – strony umowy o europejskim obszarze gospodarczym bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku
 • nieposzlakowana opinia
 • dobra znajomość obsługi komputera, pakietu Office
 1. Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie w płacach mile widziane
 • znajomość programów: ProgMan, Płatnik mile widziane
 • dobra organizacja pracy, systematyczność, staranność, rzetelność, samodzielność,
 • zdolność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista
 1. Zakres obowiązków:
 • prawidłowe naliczanie i sporządzenie list płac dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych
 • naliczanie oraz terminowe przekazywanie składek ZUS i podatków
 • wystawianie informacji PIT-11 i PIT-8B oraz sporządzenie PIT-4R i innych do Urzędu Skarbowego
 • sporządzenie zestawień list płac, zasiłków, nagród itp.
 • obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych zatrudnionych pracowników
 • wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków oraz wystawianie zaświadczeń do ZUS o wysokości dochodów osiąganych przez emerytów i rencistów
 • prowadzenie, kompletowanie i prawidłowe przechowywanie dokumentacji płacowej jednostki
 • rzetelne sporządzanie przelewów bankowych i dyspozycji gotówkowych, obsługa obrotu kasowego
 • archiwizowanie dokumentów płacowych
 • współpraca przy przygotowaniu arkusza organizacji zespołu i aneksów do arkusza oraz informacji do planów finansowych, sprawozdań i systemu informacji oświatowej
 • współdziałanie z bankiem, Urzędem Skarbowym, ZUS, Urzędem Miasta Opola, MKZP, PZU, NAU  i innych
 1. Warunki pracy na stanowisku:

specjalisty ds. płac w wymiarze 1 etat - praca w budynku Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego  nr 2 w Opolu, na parterze, samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego, wymagająca dobrego wzroku (praca przy komputerze), praca w zespole w pomieszczeniu biurowym.

 1. W miesiącu lutym 2023 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł 1,32 %.
 2. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny odręcznie podpisany
 • Życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV) odręcznie podpisany, opatrzony klauzulą  o treści:  

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                      z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Zostałem (łam) poinformowany (a) o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: sekretariat@zsp2opole.pl Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem” którą należy opatrzyć własnoręcznym podpisem,  

 • kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenia o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni  z praw publicznych
 • oświadczenie o braku skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia, które pozwala na zatrudnienie i wykonywanie powierzonych czynności
 • dokument potwierdzający niepełnosprawność (w przypadku osób niepełnosprawnych)
 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zespołu Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Opolu lub przesłać na adres zespołu  w terminie do 31-03-2023r., w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

            DOTYCZY NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - SPECJALISTA DS. PŁAC                                 

Decyduje data faktycznego wpływu do zespołu. Aplikacje, które będą niekompletne, wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 77 4542867

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.um.opole.pl) oraz na tablicy informacyjnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Opolu.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Opolu

mgr Józefa Marciniak                                                                                                  

                                                                                                          

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 146
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: zs-p nr 2 w opolu specjalista ds. płac
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Sylwia Orlik
Osoba, która udostępnia informację: Sylwia Orlik
Data wytworzenia informacji: 14.03.2023 12:08:48
Data udostępnienia informacji: 14.03.2023 12:20:26
Data ostatniej aktualizacji: 14.03.2023 12:18:31
Rejestr zmian