Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

DYREKTOR MIEJSKIEGO ZARZĄDU LOKALI KOMUNALNYCH W OPOLU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE  

Stanowisko ds. czynszów

1.

Wymagania niezbędne

 

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań

a) obywatelstwo polskie/kraju Unii Europejskiej i/lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP*

oświadczenie

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

oświadczenie

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

oświadczenie

d) nieposzlakowana opinia

oświadczenie

e) wykształcenie: wyższe

kserokopia dyplomu

 

f) staż pracy: co najmniej 3 lata

kserokopia świadectwa pracy i/lub oryginał zaświadczenia o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy (ważność zaświadczenia 1 miesiąc)

 

2.

Wymagania dodatkowe

Wymagane dokumenty lub zapis w liście motywacyjnym potwierdzające spełnienie wymagań

a) znajomość ustawy o własności lokali

zapis w liście motywacyjnym

b) znajomość ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

zapis w liście motywacyjnym

c) znajomość ustawy o finansach publicznych

zapis w liście motywacyjnym

d) znajomość kodeksu cywilnego

zapis w liście motywacyjnym

e)znajomość ustawy o samorządzie gminnym

zapis w liście motywacyjnym

f) znajomość przepisów KPA

zapis w liście motywacyjnym

h) umiejętność obsługi komputera, w tym programów Office

zapis w liście motywacyjnym

j) umiejętności organizacyjne, w szczególności samodzielność w organizacji pracy własnej

 

zapis w liście motywacyjnym

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. prowadzenie aktualnej kartoteki najemców, użytkowników zasobu komunalnego Gminy Opole oraz Skarbu Państwa umożliwiającej identyfikację oraz specyfikującą chronologicznie dokonanie kolejnych naliczeń oraz kolejnych wpłat, odzwierciedlającej aktualne zobowiązanie lub nadpłatę,
  2. ustalanie aktualnych należności lub zobowiązań użytkownika zasobu komunalnego Gminy Opole oraz Skarbu Państwa w rozbiciu na lokale mieszkalne, lokale użytkowe, reklamy, pomieszczenia gospodarcze i sprzedaż pozostałą,
  3. rozpatrywanie na bieżąco zgłaszanych przez mieszkańców spraw dotyczących stanu naliczeń z tytułu użytkowania zasobu komunalnego Gminy Opole oraz Skarbu Państwa,
  4. wydawanie użytkownikom zasobu dokumentów potwierdzających salda figurujące na kartotece finansowej,
  5. weryfikacja sald (niedopłat i nadpłat) znajdujących się na kartotekach najemców
   i użytkowników zasobu,
 1. prawidłowe przygotowywanie dokumentów w sprawie wniosków o dokonanie umorzeń należności po uprzedniej weryfikacji sytuacji najemcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa miejscowego w sprawie spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilno-prawnym przypadających miastu Opole,
 2. prawidłowe naliczanie odsetek od nieterminowych wpłat,
 3. prowadzenie wszelkich spraw z należytą starannością i przestrzeganiem wszelkich terminów wynikających z przepisów prawa w tym zakresie,
 4. weryfikacja prawidłowości ewidencjonowania powierzonych zadań w systemie informatycznym GRANIT,
 5. terminowe rozpatrywanie skarg i interwencji w zakresie powierzonych zadań,
 6. terminowe udzielanie odpowiedzi na pisma, wnioski, interpelacje, zapytania, skargi,
 7. współdziałanie w zakresie wykonywanych czynności z innymi pracownikami MZLK, innymi podmiotami, organami administracji rządowej i samorządowej.
 8. wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:

Praca w budynku Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu przy ul. Ozimskiej 19, IX piętro (winda), w pełnym wymiarze czasu pracy, z przewagą wysiłku umysłowego,  samodzielna, wymagająca dobrej ostrości wzroku (obsługa monitora komputera).

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Zarządzie lokali Komunalnych w Opolu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wyniósł co najmniej 6%.

6. Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:

a) list motywacyjny,

b)kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – według wzoru załączonego
do niniejszego ogłoszenia,

c) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

d)oświadczenie kandydata o pełnej zdolności  do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

e) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f) oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,

g) kserokopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

h) kserokopię świadectw pracy i/lub oryginał zaświadczenia o zatrudnieniu,

i) dokument potwierdzający niepełnosprawność wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych szczególnej kategorii (w przypadku osób niepełnosprawnych) - według wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia.

List motywacyjny, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

 7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Kompletne aplikacje należy składać w zaklejonych kopertach w siedzibie Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu, ul. Ozimska 19 (VIII piętro, pokój 8.35 w godzinach: pn-śr.: 7:30-15:30, Czw.: 7:30-17:00, pt.: 7:30-14:00) lub przesłać listem na adres jednostki w terminie do dnia 28 marca 2023 r. z dopiskiem:

„dotyczy naboru na stanowisko ds. czynszów” - decyduje data faktycznego wpływu do jednostki. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opola oraz Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu, jak również na tablicy informacyjnej w Miejskim Zarządzie Lokali Komunalnych w Opolu.

Klauzula informacyjna

Rekrutacja pracowników (kandydaci do pracy)

Administrator Pani/Pana danych

Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu, ul. Ozimska 19, 45-057 Opole.

Inspektor Ochrony Danych

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem: iod@mzlk.opole.pl

Cele przetwarzania

Podstawa prawna

Okres/czas przechowywania

Przeprowadzenie procesu rekrutacji

• w zakresie wskazanym w przepisach Kodeksu pracy art. 6, ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
• inne dobrowolnie podane dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO zgoda na przetwarzanie danych,
• jeżeli w dokumentach zawarte będą dane o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie twoja odrębna zgoda na ich przetwarzanie, w przypadku gdy dane będą zbędne, zostaną zanonimizowane

3 miesiące

Dochodzenie roszczeń i obrony przed roszczeniami

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

3 miesiące

Odbiorcy

Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia:

·         PREVENTIA Rudolf Okos, ul. Solskiego 9, 42-609 Tarnowskie Góry

Dostawcy usług pocztowych oraz kurierskich

Przysługujące Pani/Panu prawa

• Prawo żądania dostępu do danych

• Prawo żądania sprostowania danych

• Prawo żądania usunięcia danych

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

Informacja o możliwości wycofania zgody

W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Obowiązek podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu pracy  jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacji. Podanie innych danych jest dobrowolne

 

Przystąpienie do naboru na ww. wolne stanowisko urzędnicze oznacza zapoznanie
się z Klauzulą informacyjną zamieszczoną w treści niniejszego ogłoszenia.

* osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

Dyrektor

Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu

Zofia Twarduś

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 169
Podmiot udostępniający: Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
Nazwa dokumentu: MZLK w Opolu - stanowisko ds. czynszów
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Gabriela Buhl
Osoba, która udostępnia informację: Gabriela Buhl
Data wytworzenia informacji: 15.03.2023 12:13:32
Data udostępnienia informacji: 15.03.2023 13:35:34
Data ostatniej aktualizacji: 15.03.2023 13:33:56
Rejestr zmian