Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

DYREKTOR  PUBLICZNEJ  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  NR  9 im. Jana Łangowskiego w Opolu

OGŁASZA  NABÓR  NA  WOLNE  STANOWISKO  URZĘDNICZE

specjalista  ds. księgowości 

 

1. Adres jednostki:   Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Łangowskiego

45-834 Opole, ul. Cmentarna 7       

2. Wymiar etatu: ½ etatu, tj. 20 godzin tygodniowo

3. Wymagania niezbędne:

 • Obywatelstwo polskie//kraju Unii Europejskiej i/lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP  *.
 • Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku  tj. wykształcenie średnie lub wyższe.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych.
 • Brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne.
 • Nieposzlakowana opinia.
 • Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

* osoba  nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

4. Wymagania dodatkowe:

 • Doświadczenie zawodowe: 5 lata – wykształcenie średnie, 1 rok – wykształcenie wyższe na podobnym stanowisku.
 • Znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ustawy o rachunkowości i finansach publicznych, ustawy – Karta Nauczyciela, ustawy o systemie  oświaty, ustawy o podatku od towarów i usług.
 • Dobra organizacja pracy, samodzielność, zdolność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole.
 • Znajomość obsługi oraz umiejętność pracy w programie Program oraz finansowo-księgowym Vulcan Finanse
 • Biegła obsługa komputera oraz znajomość Word, Exel.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Ewidencjonowanie dowodów księgowych.
 • Przygotowanie, kompletowanie i segregacja dowodów księgowych.
 • Księgowanie dowodów księgowych.
 • Bieżąca analiza zapisów na kontach księgowych.
 • Rozpracowanie wyciągów bankowych.
 • Dekretowanie i księgowanie dowodów wewnętrznych i zewnętrznych oraz przelewów.
 • Uzgadnianie stanu kont bankowych.
 • Sporządzanie zestawień obrotów i sald.
 • Rozliczanie inwentaryzacji.
 • Sporządzanie zestawień ksiąg rachunkowych.
 • Weryfikacja sald kont rozrachunkowych.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych.
 • Wykonanie innych czynności, zleconych przez przełożonego.

6. Warunki pracy na stanowisku:

 • Miejsce pracy: budynek Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9 w Opolu - praca siedząca.
 • Pokój księgowości na parterze budynku.
 • Praca przy komputerze.
 • Praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego wymagającego dobrego wzroku – praca przy monitorze  ekranowym około 4 godzin dziennie.

7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W m-cu wrześniu 2022 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł  0,0 %.

8. Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny odręcznie podpisany.
 • Życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV) odręcznie podpisany.
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 • Kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych.
 • Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych.
 • Oświadczenie o braku skazania za przestępstwa umyślne lub przestępstwa skarbowe umyślne.
 • Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na ww. stanowisku.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).”
 • Dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku osób niepełnosprawnych.

9. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie , lub przesłać pocztą na adres placówki: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Łangowskiego, ul. Cmentarna 7, 45-834 Opole, w zamkniętych i opisanych kopertach z imieniem i nazwiskiem kandydata, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze – specjalista ds. księgowości w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Łangowskiego w Opolu”. Termin składania dokumentacji trwa od dnia ogłoszenia naboru do dnia 04.10.2022 r. do godz. 15.00. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu. Oferty, które nie będą spełniały wymogów formalnych lub wpłyną po wyżej określonym terminie – nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej, www.bip.um.opole.pl  oraz  Szkolnym  Biuletynie Informacji Publicznej http://psp9opole.edupage.org

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77/4574189

Dokumenty kandydatów, którzy nie uzyskają akceptacji komisji będą przechowywane w dokumentacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Łangowskiego w Opolu przez okres 3 miesięcy od momentu upowszechnienia informacji o wynikach naboru, po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

 

Dyrektor

Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Jana Łangowskiego w Opolu  

mgr Klaudia Tomczyk

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 157
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Nabór na wolne stanowisko - specjalista ds. księgowości
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Aneta Wójcik
Osoba, która udostępnia informację: Aneta Wójcik
Data wytworzenia informacji: 20.09.2022 13:30:59
Data udostępnienia informacji: 20.09.2022 13:47:25
Data ostatniej aktualizacji: 22.09.2022 08:31:24
Rejestr zmian