Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM.GEN. STEFANA ROWECKIEGO „GROTA”  W OPOLU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 1. Adres jednostki: Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota”
 2. Kościuszki 43, 45-063 Opole
 3. Określenie stanowiska: Specjalista ds. kadr
 4. Wymiar etatu: 1 etat (40h), 5 dni w tygodniu, zatrudnienie od dnia 01.03.2023 r.
 5. Wymagania niezbędne:
 • Obywatelstwo polskie/obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych.
 • Nieposzlakowana opinia.
 • Wykształcenie średnie lub wyższe umożliwiające wykonywanie zadań na w/w stanowisku.
 • Posiadanie minimum 2 lat doświadczenia zawodowego w placówce oświatowej na równorzędnym lub podobnym stanowisku.
 • Osoba kandydująca nie może być prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
 • Rzetelność i profesjonalizm w działaniu, samodzielność w działaniu, umiejętność pracy w zespole, doskonałe umiejętności organizacyjne, dobra organizacja pracy własnej,
 • Odpowiedzialność, komunikatywność i rzeczowość, sumienność, dokładność
  i zaangażowanie w powierzone zadania.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • Znajomość przepisów wynikających z przepisów ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy -  Prawo Oświatowy, ustawy o systemie oświaty, ustawy o pracownikach samorządowych , ustawy - Kodeks pracy oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw.
 • Umiejętność interpretowania przepisów prawa pracy oraz redagowania i sporządzania pism.
 • Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i Internetu, a w szczególności znajomość pakietu MS Office (Word, Excel), znajomość obsługi oraz umiejętność pracy w programie Kadry PROGMAN.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku będzie obejmował m.in:
 • Znajomość przepisów prawa pracy oraz wewnętrznych aktów normatywnych związanych z wykonywaną pracą.
 • Przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązywaniem, zmianą i rozwiązywaniem stosunku pracy.
 • Prowadzenie spraw związanych ze zgłaszaniem, aktualizacją i wyrejestrowywaniem do ZUS pracowników i ich rodzin.
 • Kierowanie pracowników na badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne), współpraca w tym zakresie ze stanowiskiem ds. BHP.
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy, ewidencji urlopowej, ewidencji zwolnień lekarskich.
 • Rozliczanie i przygotowywanie dokumentacji służącej do naliczania wynagrodzenia za pracę.
 • Prowadzenie akt osobowych oraz innej dokumentacji pracowniczej zgodnie  z obowiązującymi przepisami,
 • Sporządzanie sprawozdań z zakresu spraw pracowniczych wymaganych przepisami prawa, w tym statystyce publicznej, organu prowadzącego oraz na potrzeby jednostki.
 • Sporządzanie, przygotowywanie i kompletowanie dokumentów do naboru na wolne stanowiska urzędnicze.
 • Wprowadzanie na bieżąco danych do SIO.
 • Wprowadzanie i aktualizacja informacji związanych z zatrudnieniem zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej.
 • Prowadzenie spraw związanych z organizowaniem służby przygotowawczej.
 • Wykonywanie innych zadań dot. zajmowanego stanowiska zleconych prze Dyrektora.
 1. Informacje o warunkach pracy na stanowisku:

Praca w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota”

 1. Kościuszki 43, 45-063 Opole w pełnym wymiarze czasu pracy, na pierwszym piętrze budynku z przewagą wysiłku umysłowego, samodzielna, siedząca, wymagająca dobrego wzroku (praca przy komputerze powyżej 4 h dziennie).
 2. Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” ul. Kościuszki 43.

Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” ul. Kościuszki 43, 45-063 Opole w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu grudniu 2022 r. wyniósł 2,32 %.

 1. Wymagane dokumenty
 • List motywacyjny;
 • Życiorys/Curriculum Vitae uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej oraz wymagań ujętych w pkt. 4 i 5 dot. niniejszego naboru;;
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 • Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do pracy na ww. stanowisku;
 • Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu  w pełni z praw publicznych.
 • Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii.
 • Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku osób niepełnosprawnych.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz.1000 z późn.zm.) o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ).

List motywacyjny, CV, kwestionariusz osobowy /do pobrania przy ogłoszeniu/ oraz oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie  w sekretariacie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” ul. Kościuszki 43, lub przesłać pocztą  na  wskazany wyżej adres z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze-specjalista ds. kadr” w terminie do dnia 30 stycznia 2023 r. do godz. 15.00.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” po terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data faktycznego wpływu do szkoły).

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.

 

 

Osoby spełniające wymagania formalne zostaną powiadomione indywidualnie co do dalszych czynności związanych z procesem naboru.

 1.  Inne informacje:

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.opole.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Opolu.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych, zwane dalej RODO), informuję, że administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach aplikacyjnych jest Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Opolu – z siedzibą w Opolu 45-063 , ul. Kościuszki 43. Mogą się państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem: iod@zse.opole.pl. Dane osobowe, o których mowa powyżej, będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz wybrania kandydata na pracownika i zawarcia umowy o pracę. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Posiada Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób, które złożyły swoje oferty do tego naboru zostaną komisyjnie zniszczone po upływnie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub w przypadku niewyłonienia kandydata – po upływie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych pracownika nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych. Danych nie zamierzamy przekazywać do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Jeśli jednak pojawi się taka potrzeba, możemy to zrobić, zapewniając odpowiedni poziom ochrony i stosując odpowiednie przepisy prawa. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, a po ustaniu celu przetwarzania planuje się dalsze przetwarzanie danych osobowych tylko w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę.

 

 

     Dyrektor

Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Opolu

   mgr Ewa Nowak-Kübler

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 200
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: ZSEk specjalista ds. kadr
Skrócony opis: ZSEk specjalista ds. kadr
Osoba, która wytworzyła informację: Sylwia Orlik
Osoba, która udostępnia informację: Sylwia Orlik
Data wytworzenia informacji: 17.01.2023 14:36:33
Data udostępnienia informacji: 17.01.2023 14:54:20
Data ostatniej aktualizacji: 17.01.2023 14:57:25
Rejestr zmian