Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

DYREKTOR MIEJSKIEGO ZARZĄDU LOKALI KOMUNALNYCH W OPOLU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE  

Stanowisko ds. eksploatacji

1.

Wymagania niezbędne

 

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań

a) obywatelstwo polskie/kraju Unii Europejskiej i/lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP*

 

 

 

oświadczenie

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 

oświadczenie

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

oświadczenie

d) nieposzlakowana opinia

oświadczenie

e) wykształcenie: średnie lub wyższe

kserokopia świadectwa lub dyplomu

 

f) staż pracy: nie wymagany

 

 

2.

Wymagania dodatkowe

 

Wymagane dokumenty albo zapisy w liście motywacyjnym potwierdzające spełnienie wymagań

a) licencja zarządcy nieruchomościami

zapis w liście motywacyjnym

b) doświadczenie w pracy związanej
z obsługą wspólnot mieszkaniowych

zapis w liście motywacyjnym

c) bardzo dobra znajomość ustawy o własności lokali

zapis w liście motywacyjnym

d) znajomość ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

zapis w liście motywacyjnym

e) znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,

zapis w liście motywacyjnym

f) znajomość kodeksu cywilnego

zapis w liście motywacyjnym

g) znajomość ustawy o samorządzie gminnym

 

zapis w liście motywacyjnym

h) znajomość przepisów KPA

zapis w liście motywacyjnym

i) umiejętność obsługi komputera,
w tym programów Office

 

zapis w liście motywacyjnym

j) umiejętności organizacyjne,
w szczególności samodzielność
w organizacji pracy własnej

 

zapis w liście motywacyjnym

k) rzetelność, dyspozycyjność, umiejętność komunikacji interpersonalnej, samodzielność w podejmowaniu decyzji, gotowość podnoszenia kwalifikacji

 

zapis w liście motywacyjnym

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Przygotowywanie stanowiska Gminy Opole w sprawach wspólnot mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały,
 2. Reprezentowanie Gminy Opole na zebraniach wspólnot mieszkaniowych z jej udziałem,
 3. Planowanie i nadzorowanie robót z zakresu utrzymania zieleni na obszarach administrowanych przez MZLK w Opolu,
 4. Wnioskowanie o wydanie zezwoleń na wycięcie drzew lub krzewów,
 5. Prowadzenie sprawozdawczości wewnętrznej z zakresu prowadzonych prac,
 6. Kontrola zgodności wykonywanych robót z zawartymi umowami, sprawdzanie wycen, postępu robót, weryfikacja faktur przedstawionych przez wykonawców,
 7. Nadzór nad czynnościami w zakresie zadań eksploatacyjnych, a w szczególności w zakresie:
  1. zapewnienia czystości i należytego stanu sanitarnego części wspólnych budynków komunalnych oraz Skarbu Państwa,
  2. zapewnienia czystości i porządku na terenach miejskich zabudowanych budynkami komunalnymi oraz Skarbu Państwa, lub wolnych od zabudowy, a powierzonych do utrzymania,
  3. zapewnienia dostawy mediów i usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości komunalnych oraz Skarbu Państwa,
  4. przekazywania zbywanych przez Gminę Opole oraz Skarbu Państwa nieruchomości,
  5. inicjowanie przedsięwzięć poprawiających warunki zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych i podnoszących jakość zamieszkania,
 8. Uczestniczenie w planowaniu remontów bieżących i konserwacji w lokalach i budynkach stanowiących własność lub współwłasność Gminy Opole oraz Skarbu Państwa,
 9. Przedkładanie do zatwierdzenia Dyrektorowi planów eksploatacji, remontów bieżących, konserwacji infrastruktury terenów zewnętrznych stanowiących własność miasta Opola oraz Skarbu Państwa,
 10. Nadzorowanie realizacji zadań uwzględnionych w planach eksploatacji,
 11. Załatwianie zgłaszanych przez mieszkańców spraw dotyczących eksploatacji zasobu komunalnego Gminy Opole oraz Skarbu Państwa,
 12. Opracowywanie projektów planów inwestycyjnych zadań eksploatacyjnych realizowanych ze środków budżetu Gminy Opola oraz Skarbu Państwa,
 13. Przygotowywanie niezbędnych dokumentów, w szczególności opisów przedmiotu zamówienia, wyceny przedmiotu zamówienia do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie spraw prowadzonych na stanowisku pracy,
 14. Sporządzanie sprawozdań i analiz z realizacji powierzonych zadań,
 15. Uczestniczenie w przeglądach budynków w celu ustalenia priorytetów przy opracowywaniu planów remontowych i inwestycyjnych,
 16. Prowadzenie spraw związanych z przeglądem, gwarancją i rękojmią realizowanych zadań,
 17. Dokonywanie przeglądów zasobu komunalnego oraz Skarbu Państwa w celu ustalenia priorytetów przy opracowywaniu planów eksploatacyjnych,
 18. Współdziałanie przy weryfikacji i zatwierdzaniu dowodów księgowych pod względem merytorycznym dotyczących powierzonych zadań,
 19. Nadzór merytoryczny nad wysokością kosztów uwzględnianych w dokumentach księgowych wystawianych przez zarządców wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Opole oraz Skarbu Państwa,
 20. Terminowe rozpatrywanie skarg i interwencji w zakresie powierzonych zadań,
 21. Kontrola zaangażowania środków pieniężnych zgodnie z zawartymi umowami,
 22. Sporządzanie sprawozdań GUS w zakresie gospodarki mieszkaniowej dotyczącej powierzonych zadań,
 23. Kontrola wykonania planu rzeczowo-finansowego w zakresie realizowanych zadań,
 24. Nadzór i kontrola prawidłowości informacji o zasobie komunalnym oraz Skarbu Państwa
  w systemie informatycznym GRANIT w zakresie powierzonych zadań,
 25. Zarządzanie nieruchomościami lokalowymi, budynkami oraz terenami zewnętrznymi stanowiącymi własność Gminy Opole i Skarbu Państwa w zakresie realizowanych zadań,
 26. Terminowe udzielanie odpowiedzi na pisma, wnioski, interpelacje, zapytania, skargi.

4. Warunki pracy na stanowisku:

Praca w budynku Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu przy ul. Ozimskiej 19, VIII piętro (winda), w pełnym wymiarze czasu pracy, z przewagą wysiłku umysłowego, wymagająca pracy w terenie (wymaga chodzenia i stania), samodzielna, wymagająca dobrej ostrości wzroku (obsługa monitora komputera).

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Zarządzie Lokali Komunalnych w Opolu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wyniósł co najmniej 6%.
 2. Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:

a) list motywacyjny,

b)kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – według wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia,

c) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

d)oświadczenie kandydata o pełnej zdolności  do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

e) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f) oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,

g) kserokopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

h) dokument potwierdzający niepełnosprawność wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych szczególnej kategorii (w przypadku osób niepełnosprawnych) - według wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia.

 

List motywacyjny, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Kompletne aplikacje należy składać w zaklejonych kopertach w  siedzibie Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu, ul. Ozimska 19 (VIII piętro, pokój 8.35 w godzinach: pn-śr.: 7:30-15:30, Czw.: 7:30-17:00, pt.: 7:30-14:00) lub przesłać listem na adres jednostki w terminie do dnia 31 stycznia 2023 r. z dopiskiem:

„dotyczy naboru na stanowisko ds. eksploatacji” - decyduje data faktycznego wpływu
do jednostki. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

   

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opola oraz Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu, jak również na tablicy informacyjnej w Miejskim Zarządzie Lokali Komunalnych w Opolu.

 

Klauzula informacyjna

Rekrutacja pracowników (kandydaci do pracy)

Administrator Pani/Pana danych

Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu, ul. Ozimska 19, 45-057 Opole.

Inspektor Ochrony Danych

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem: iod@mzlk.opole.pl

Cele przetwarzania

Podstawa prawna

Okres/czas przechowywania

Przeprowadzenie procesu rekrutacji

• w zakresie wskazanym w przepisach Kodeksu pracy art. 6, ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
• inne dobrowolnie podane dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO zgoda na przetwarzanie danych,
• jeżeli w dokumentach zawarte będą dane o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie twoja odrębna zgoda na ich przetwarzanie, w przypadku gdy dane będą zbędne, zostaną zanonimizowane

3 miesiące

Dochodzenie roszczeń i obrony przed roszczeniami

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

3 miesiące

Odbiorcy

Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia:

·         PREVENTIA Rudolf Okos, ul. Solskiego 9, 42-609 Tarnowskie Góry

Dostawcy usług pocztowych oraz kurierskich

Przysługujące Pani/Panu prawa

• Prawo żądania dostępu do danych

• Prawo żądania sprostowania danych

• Prawo żądania usunięcia danych

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

Informacja o możliwości wycofania zgody

W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Obowiązek podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu pracy  jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacji. Podanie innych danych jest dobrowolne

Przystąpienie do naboru na ww. wolne stanowisko urzędnicze oznacza zapoznanie
się z Klauzulą informacyjną zamieszczoną w treści niniejszego ogłoszenia.

* osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

Dyrektor

Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu

Zofia Twarduś

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 109
Podmiot udostępniający: Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
Nazwa dokumentu: MZLK w Opolu - stanowisko ds. eksploatacji
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Gabriela Buhl
Osoba, która udostępnia informację: Gabriela Buhl
Data wytworzenia informacji: 18.01.2023 10:51:57
Data udostępnienia informacji: 18.01.2023 11:30:58
Data ostatniej aktualizacji: 18.01.2023 11:31:11
Rejestr zmian