Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

DYREKTOR MIEJSKIEGO ZARZĄDU LOKALI KOMUNALNYCH W OPOLU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE  

Stanowisko ds. obsługi eksploatacyjnej zasobu komunalnego

 

1.

Wymagania niezbędne

 

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań

a) obywatelstwo polskie/kraju Unii Europejskiej i/lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP*

oświadczenie

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 

oświadczenie

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

 

oświadczenie

d) nieposzlakowana opinia

oświadczenie

e) wykształcenie: średnie lub wyższe

kserokopia świadectwa lub dyplomu

 

f) staż pracy: nie wymagany

 

 

2.

Wymagania dodatkowe

Wymagane dokumenty lub zapis w liście motywacyjnym potwierdzające spełnienie wymagań

a) znajomość ustawy o własności lokali

zapis w liście motywacyjnym

b) znajomość ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

zapis w liście motywacyjnym

c) znajomość kodeksu cywilnego

zapis w liście motywacyjnym

d)znajomość ustawy o samorządzie gminnym

zapis w liście motywacyjnym

e) znajomość przepisów KPA

zapis w liście motywacyjnym

f) znajomość ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

zapis w liście motywacyjnym

g) umiejętność obsługi komputera, w tym programów Office

zapis w liście motywacyjnym

h) znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych

zapis w liście motywacyjnym

i) umiejętności organizacyjne, w szczególności samodzielność w organizacji pracy własnej

 

zapis w liście motywacyjnym

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Nadzór nad czynnościami w zakresie zadań eksploatacyjnych, a w szczególności w zakresie:
  1. zapewnienia czystości i należytego stanu sanitarnego części wspólnych budynków komunalnych oraz Skarbu Państwa,
  2. zapewnienia czystości i porządku na terenach miejskich zabudowanych budynkami komunalnymi oraz Skarbu Państwa, lub wolnych od zabudowy, a powierzonych do utrzymania,
  3. przekazywania zbywanych przez Gminę Opole oraz Skarbu Państwa nieruchomości,
  4. realizacji przeglądów, konserwacji, eksploatacji i remontów placów zabaw, boisk sportowych oraz innych miejsc rekreacji,
  5. inicjowanie przedsięwzięć poprawiających warunki zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych
   i podnoszących jakość zamieszkania,
 2. Rozpatrywanie spraw związanych z nieprzestrzeganiem Regulaminu Porządku Domowego oraz zasad współżycia społecznego przez najemców i użytkowników lokali mieszkalnych
  i socjalnych,
 3. Przygotowanie oraz nadzorowanie inwestycji związanych z budową placów zabaw oraz innych miejsc rekreacji realizowanych przez jednostkę,
 4. Reprezentowanie Gminy Opole oraz Skarbu Państwa w przeprowadzanych procedurach egzekucji komorniczej,
 5. Uczestniczenie w planowaniu remontów bieżących i konserwacji w lokalach i budynkach stanowiących własność lub współwłasność Gminy Opole oraz Skarbu Państwa,
 6. Nadzorowanie realizacji zadań uwzględnionych w planach eksploatacji,
 7. Załatwianie zgłaszanych przez mieszkańców spraw dotyczących eksploatacji zasobu komunalnego Gminy Opole oraz Skarbu Państwa,
 8. Reprezentowanie Gminy Opole na zebraniach wspólnot mieszkaniowych z jej udziałem,
 9. Opracowywanie projektów planów inwestycyjnych zadań eksploatacyjnych realizowanych ze środków budżetu Gminy Opola oraz Skarbu Państwa,
 10. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej na zadania eksploatacyjne,
 11. Sporządzanie sprawozdań i analiz z realizacji powierzonych zadań,
 12. Uczestniczenie w przeglądach budynków w celu ustalenia priorytetów przy opracowywaniu planów remontowych i inwestycyjnych,
 13. Prowadzenie spraw związanych z przeglądem, gwarancją i rękojmią realizowanych zadań,
 14. Rozliczenie rzeczowo-finansowe zakończonych zadań eksploatacyjnych, przekazanie ich protokołami przekazania oraz przyjęcie środków trwałych PT do użytku,
 15. Dokonywanie przeglądów zasobu komunalnego oraz Skarbu Państwa w celu ustalenia priorytetów przy opracowywaniu planów eksploatacyjnych,
 16. Współdziałanie przy weryfikacji i zatwierdzaniu dowodów księgowych pod względem merytorycznym dotyczących powierzonych zadań,
 17. Sporządzanie sprawozdań w zakresie kosztów związanych z zadaniami eksploatacyjnymi,
 18. Terminowe rozpatrywanie skarg i interwencji w zakresie powierzonych zadań,
 19. Kontrola zaangażowania środków pieniężnych zgodnie z zawartymi umowami,
 20. Kontrola wykonania planu rzeczowo-finansowego w zakresie realizowanych zadań,
 21. Nadzór i kontrola prawidłowości informacji o zasobie komunalnym oraz Skarbu Państwa
  w systemie informatycznym GRANIT w zakresie powierzonych zadań,
 22. Zarządzanie nieruchomościami lokalowymi, budynkami oraz terenami zewnętrznymi stanowiącymi własność Gminy Opole i Skarbu Państwa w zakresie realizowanych zadań,
 23. Terminowe udzielanie odpowiedzi na pisma, wnioski, interpelacje, zapytania, skargi.

4. Warunki pracy na stanowisku:

Praca w budynku Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu przy ul. Ozimskiej 19, VIII piętro (winda), w pełnym wymiarze czasu pracy, z przewagą wysiłku umysłowego, wymagająca pracy w terenie (wymaga chodzenia i stania), samodzielna, wymagająca dobrej ostrości wzroku (obsługa monitora komputera).

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Zarządzie Lokali Komunalnych w Opolu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wyniósł co najmniej 6%.

6. Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:

a) list motywacyjny,

b)kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – według wzoru załączonego
do niniejszego ogłoszenia,

c) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

d)oświadczenie kandydata o pełnej zdolności  do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

e) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f) oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,

g) kserokopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

h) dokument potwierdzający niepełnosprawność wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych szczególnej kategorii (w przypadku osób niepełnosprawnych) - według wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia.

 

List motywacyjny, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Kompletne aplikacje należy składać w zaklejonych kopertach w siedzibie Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu, ul. Ozimska 19 (VIII piętro, pokój 8.35 w godzinach: pn-śr.: 7:30-15:30, Czw.: 7:30-17:00, pt.: 7:30-14:00) lub przesłać listem na adres jednostki w terminie do dnia 28 marca 2023 r. z dopiskiem:

„dotyczy naboru na stanowisko ds. obsługi eksploatacyjnej zasobu komunalnego” - decyduje data faktycznego wpływu do jednostki. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opola oraz Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu, jak również na tablicy informacyjnej w Miejskim Zarządzie Lokali Komunalnych w Opolu

 

Klauzula informacyjna

Rekrutacja pracowników (kandydaci do pracy)

Administrator Pani/Pana danych

Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu, ul. Ozimska 19, 45-057 Opole.

Inspektor Ochrony Danych

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem: iod@mzlk.opole.pl

Cele przetwarzania

Podstawa prawna

Okres/czas przechowywania

Przeprowadzenie procesu rekrutacji

• w zakresie wskazanym w przepisach Kodeksu pracy art. 6, ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
• inne dobrowolnie podane dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO zgoda na przetwarzanie danych,
• jeżeli w dokumentach zawarte będą dane o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie twoja odrębna zgoda na ich przetwarzanie, w przypadku gdy dane będą zbędne, zostaną zanonimizowane

3 miesiące

Dochodzenie roszczeń i obrony przed roszczeniami

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

3 miesiące

Odbiorcy

Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia:

·         PREVENTIA Rudolf Okos, ul. Solskiego 9, 42-609 Tarnowskie Góry

Dostawcy usług pocztowych oraz kurierskich

Przysługujące Pani/Panu prawa

• Prawo żądania dostępu do danych

• Prawo żądania sprostowania danych

• Prawo żądania usunięcia danych

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

Informacja o możliwości wycofania zgody

W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Obowiązek podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu pracy  jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacji. Podanie innych danych jest dobrowolne

 

Przystąpienie do naboru na ww. wolne stanowisko urzędnicze oznacza zapoznanie
się z Klauzulą informacyjną zamieszczoną w treści niniejszego ogłoszenia.

* osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

Dyrektor

Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu

Zofia Twarduś

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 104
Podmiot udostępniający: Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
Nazwa dokumentu: MZLK w Opolu - stanowisko ds. obsługi eksploatacyjnej zasobu komunalnego
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Gabriela Buhl
Osoba, która udostępnia informację: Gabriela Buhl
Data wytworzenia informacji: 15.03.2023 13:24:21
Data udostępnienia informacji: 15.03.2023 14:11:50
Data ostatniej aktualizacji: 15.03.2023 14:10:32
Rejestr zmian