Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

DYREKTOR

MIEJSKIEGO CENTRUM WSPOMAGANIA EDUKACJI W OPOLU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

KSIĘGOWA/Y DS. PŁAC

 

 

1. Adres jednostki:

Adres: ul. Powstańców Śląskich 19

45-086 Opole

www.mcwe.opole.pl

sekretariatmodn@mcwe.opole.pl

77 402 45 15 / 77 402 45 13

2. Określenie stanowiska :

Księgowa/y ds. płac

3. Wymiar etatu:

niepełny wymiar czasu pracy – 0,5 etatu (20 godzin tygodniowo)

4. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne

Wymagane dokumenty

a) obywatelstwo polskie/kraju Unii Europejskiej i/lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP  

Oświadczenie

b) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych

Oświadczenie

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Oświadczenie

d) nieposzlakowana opinia

Oświadczenie

e) brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku

Oświadczenie

f) wykształcenie:

średnie lub wyższe

Kserokopia dyplomu lub świadectwa lub oryginalne zaświadczenie o ukończeniu studiów (ważność zaświadczenia 1 m-c)

g) staż pracy:

co najmniej dwa lata             

Kserokopia świadectwa pracy

 

5. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

a) Umiejętność pracy w zespole i kompetencje interpersonalne;

b) Biegła obsługa komputera;

c) Obsługa komputera w zakresie aplikacji biurowych Microsoft Office;

d) Mile widziana znajomość obsługi oraz umiejętność pracy w programie płatnik ZUS i programie PROGMAN;

e) Znajomość przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych;

f) Bardzo dobra znajomość przepisów kodeks pracy, ustawy kodeks postępowania  administracyjnego, ustawy karta nauczyciela, ustawy o systemie oświaty i ustawy prawo oświatowe;

g) Uczciwość, obowiązkowość, rzetelność, bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność i szybkie podejmowanie decyzji, odporność na stres;

h) Komunikatywność, wysoka kultura osobista;

i) Doświadczenie zawodowe na stanowisku ds. płac.

Potwierdzenie spełnienia wymagań należy, zapisać w liście motywacyjnym.

6. Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Przygotowywanie dokumentów do sporządzania list płac pracowników MCWE oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych;

b) Zgłoszenia i wyrejestrowywania do ZUS pracowników oraz osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych;

c) Naliczanie wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, sporządzanie list płac oraz przygotowywanie przelewów w/z płac.

d) Naliczanie podatków od wypłaconych wynagrodzeń, sporządzanie deklaracji podatkowych;

e) Naliczanie składek na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy;

f) Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych oraz korekt dokumentów do ZUS;

g) Przygotowywanie zaświadczeń o zarobkach, zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, zaświadczeń ZUS Z-3;

h) Sporządzanie rocznych informacji podatkowych;

i) Rozliczanie roczne pracowników do Urzędu Skarbowego;

j) Sporządzanie sprawozdań, analiz, informacji i zestawień niezbędnych do projektowania budżetu;

k) Przestrzeganie przepisów ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.

7. Wymagane dokumenty:

a) Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 4 ogłoszenia;

b) List motywacyjny;

c) Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie (według wzoru dostępnego na stronie internetowej (bip.um.opole.pl lub https://mcwe.opole.pl/);

d) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych;

e) Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku osoby niepełnosprawnej).

8. Informacja o warunkach pracy na stanowisku :

Praca w budynku (brak windy) Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu w pełnym wymiarze czasu pracy, samodzielna, z przewagą wysiłku umysłowego, wymagająca dobrego wzroku (praca przy komputerze), w ustalonym w czasie pracy.

9. Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia  osób niepełnosprawnych w Miejskim Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosi co najmniej 6%.

10. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu, ul. Powstańców Śląskich 19, 45-086 Opole, w zamkniętej kopercie z podanym imieniem i nazwiskiem i numerem telefonu kontaktowego, opatrzonej napisem „Nabór na stanowisko urzędnicze  Księgowa/y ds. płac” w terminie do dnia 12 czerwca 2023 r.

11. Informacje dodatkowe

Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu decyduje data faktycznego wpływu do Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu.

Dokumenty aplikacyjne, które nie zostaną odebrane w ciągu 3 miesięcy od ogłoszenia informacji o wyniku naboru, zostaną protokolarnie zniszczone.

Informacja o wyniku  naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opola (www.bip.um.opole.pl) oraz na stronie internetowej Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu.

 

 

Dyrektor

Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu

Bronisława Ogonowski

 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach.          

                                                                                        

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Miejskim Centrum Wspomagania Edukacji jest Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji,  ul. Powstańców Śl. 19, kod pocztowy 45-086 Opole.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Centrum Wspomagania w Opolu za pomocą adresu sopyla@mcwe.opole.pl; Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody (art. 6  ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta pisemnie w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Brak zgody lub jej wycofanie nie stanowi podstawy niekorzystnego traktowania, a także nie powoduje wobec Pani/Pana jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
 3. Okresy przechowywania danych osobowych:
 • dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych;
 • dokumenty aplikacyjne nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, wymienionych w protokole z przeprowadzonego naboru, będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem, który wygrał nabór.  Po tym okresie zostaną komisyjnie zniszczone przez Referat Kadr;
 • dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów, zostaną zniszczone przez Referat Kadr niezwłocznie po ogłoszeniu wyniku końcowego naboru, nie późnej niż po upływie 3 miesięcy od ogłoszenia wyniku końcowego naboru.
 1. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych wynikających z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w obecnym postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wygrania naboru dane osobowe wybranego kandydata w zakresie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania w myśl przepisów Kodeksu cywilnego zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 117
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: MCWE w Opolu - Księgowa/y ds. płac
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Aneta Wójcik
Osoba, która udostępnia informację: Aneta Wójcik
Data wytworzenia informacji: 25.05.2023 15:33:34
Data udostępnienia informacji: 25.05.2023 15:44:28
Data ostatniej aktualizacji: 25.05.2023 15:33:39
Rejestr zmian