Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OŚR.6220.7.2023.BS

ZAWIADOMIENIE

Prezydenta Miasta Opola

Działając na podstawie art.10 i art.61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego [t.j.  Dz.U. 2023r. poz.775], zwanej dalej ustawą Kpa oraz art.49 ustawy Kpa, w związku z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [t.j. Dz.U. 2023r. poz.1094 ze zm.], zawiadamiam strony postępowania, że:

  • na wniosek IMEX-PIECHOTA Sp. k. z siedzibą w Opolu, przy ul. Portowej 7, działającej przez Pełnomocnika, złożony pismem (bez numeru) z dnia 08.03.2023r., zweryfikowany i uzupełniony ostatecznie w dniu 01.08.2023r. po wezwaniach, wszczęto postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. PORT OPOLE terminal przeładunkowy, zlokalizowany w Opolu, przy ul. Magazynowej,
  • pismami nr OŚR.6220.8.2023.BS z dnia 05.09.2023r. wystąpiono do organów opiniujących, współuczestniczących w postępowaniu, tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, o wyrażenie opinii, na podstawie Karty informacyjnej przedsięwzięcia, w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Ponadto, informuje się że przedmiotowa sprawa nie może być załatwiona w terminach określonych w art. 35 §3 ustawy Kpa. W związku z powyższym, przewiduje się procedowanie w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia 31 października 2023r.

Lokalizacja przedsięwzięcia:  działka ewid. nr 1285/9 obręb Zakrzów (plac górny ozn. A), działki ewid. nr 1285/16, 1285/15 (plac dolny ozn. B), obręb Zakrzów.

Lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest objęta granicami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na dzień dzisiejszy na terenie Opola.

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj. dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, tym samym sporządzenie raportu, może być wymagane, zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [Dz.U. 2019r. poz.1839 ze zm.]:

  • 3 ust.1 pkt 37 lit.einstalacje do naziemnego magazynowania kopalnych surowców energetycznych innych niż wymienione w lit. a-d – inne niż wymienione w §2 ust.1 pkt 22, z wyłączeniem […], jak również
  • 3 ust.2 - przedsięwzięcie polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego, lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust.1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy , przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile zostały one określone, w związku z 3 ust.1 pkt 37 – zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa panelami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż, a)[…], b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w literze a).

Stronami przedmiotowego postępowania są podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości zlokalizowanych na obszarze położonym w odległości 100 m od terenu usytuowania przedmiotowego przedsięwzięcia.

Informuję wszystkie strony tego postępowania o uprawnieniach, wynikających z art.10 ustawy Kpa, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, jak również o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie tut. Organu, tj. w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, pok.318, nr tel. 77 45 11 978, e-mail: osr@um.opole.pl .

W celu zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym zachęca się do wcześniejszego kontaktu telefonicznego, mailowego lub za pośrednictwem platformy PeUP i ePUAP.

Informuję również, że:

  • zgodnie z art.35 5 ustawy Kpa - do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu,
  • zgodnie z art. 49 ustawy Kpa – o czynnościach organu strony mogą być zawiadamiane w inny sposób publicznego ogłaszania, np. poprzez zawiadomienie jw., przy czym zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Nadmienia się ponadto, iż dla przedsięwzięcia o takim samym charakterze, z wniosku IMEX-PIECHOTA Sp. z o.o. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr OŚR.I.6220.25.2011.MCH z dnia 08.04.2015r., która w istotnym zakresie została zmieniona decyzją nr OŚR.6220.1.2018.BŚ z dnia 13.09.2019r.

Z racji znacznego upływu czasu, ww. decyzja utraciła swoją ważność, tym samym nie pozostaje już w obiegu prawnym i nie mogła być już wykorzystana w ówcześnie prowadzonym przedłużającym się procesie inwestycyjnym.

Inwestor zdecydował o rozpoczęciu nowego procesu inwestycyjnego, jednakże dla przedsięwzięcia o zwiększonym zakresie.

z up. Prezydenta Miasta Opola

Monika Czech-Tańczuk

Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 221
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie STRON postępowania o WSZCZĘCIU postępowania i wystąpieniu do RDOŚ, PPIS i Wód Polskich o opinie; dot. przedsięwzięcia pn. PORT OPOLE terminal przeładunkowy, zlokalizowany w Opolu, przy ul. Magazynowej, lokalizacja: działka ewid. nr 1285/9 obręb Zakrzów (plac górny ozn. A), działki ewid. nr 1285/16, 1285/15 (plac dolny ozn. B), obręb Zakrzów
Skrócony opis: Zawiadomienie STRON postępowania o WSZCZĘCIU postępowania i wystąpieniu do RDOŚ, PPIS i Wód Polskich o opinie; dot. przedsięwzięcia pn. PORT OPOLE terminal przeładunkowy, zlokalizowany w Opolu, przy ul. Magazynowej, lokalizacja: działka ewid. nr 1285/9 obręb Zakrzów (plac górny ozn. A), działki ewid. nr 1285/16, 1285/15 (plac dolny ozn. B), obręb Zakrzów
Osoba, która wytworzyła informację: Beata Śliwińska
Osoba, która udostępnia informację: Beata Śliwińska
Data wytworzenia informacji: 05.09.2023 13:45:51
Data udostępnienia informacji: 05.09.2023 13:58:50
Data ostatniej aktualizacji: 05.09.2023 13:57:15
Rejestr zmian