Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OŚR.6220.78.2021.BS

ZAWIADOMIENIE

Prezydenta Miasta Opola

Działając na podstawie art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego [t.j.  Dz.U. 2022r. poz.2000], zwanej dalej ustawą Kpa oraz art.49 ustawy Kpa, w związku z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [t.j. Dz.U. 2022r. poz.1029 ze zm.],

zawiadamia się i informuje strony postępowania administracyjnego,

prowadzonego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zmiana profilu produkcji z chowu brojlerów na hodowlę kur hodowlanych (odchowalnia) z opcją chowu brojlerów, na fermie usytuowanej na terenie miasta Opola w dzielnicy Wójtowa Wieś (działki ewid. nr 48/1, 48/2, 48/3, 55, 56, 57, 58, 59, 52/2, k.m.6, obręb Wójtowa Wieś), na terenie Fermy Drobiu Rozwita Rink Gospodarstwo Rolne „RINK” w Opolu,  o kolejnych czynnościach podejmowanych przez tut. Organ w ramach przedmiotowego postępowania.

W ramach przedmiotowego postępowania:

 • W ramach przedmiotowego postępowania przeprowadzono procedurę oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, polegającą przede wszystkim na zapewnieniu stronie społecznej możliwości udziału w procedurze ocenowej dot. przedmiotowego przedsięwzięcia. Upublicznienie przedmiotowego przedsięwzięcia trwało w okresie 22 czerwca – 22 lipca 2022r. (włącznie).
 • Uzyskano stanowiska tzn. opinie / uzgodnienia organów współuczestniczących w postępowaniu:
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu jako organu właściwego w zakresie ochrony środowiska - postanowienie nr WOOŚ.4221.7.2022.AW.5 z dnia 03.10.2022r., uzgadniające warunki środowiskowe realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, na podstawie opracowania Raport o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia (Wrocław, październik 2021; autor: ECOPLAN Radosław Kowalczyk) oraz dokumentów dodatkowych przedłożonych w trakcie postępowania;
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu jako organu inspekcji sanitarnej, powołanego w celu ochrony zdrowia ludzkiego m.in. przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych - pismo OPINIA nr NZ.9022.7.2.2022.EK z dnia 10.02.2022r., opiniujące warunki środowiskowe realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia na podstawie ww. Raportu ooś; ww. stanowisko podtrzymane zostało pismem nr NZ.9022.7.2.2022.EK.1 z dnia 18.02.2022r.;
  • Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach PGW Wody Polskie jako organu właściwego do oceny kwestii wodnoprawnych – postanowienie nr GL.RZŚ.4360.8.2022.KS z dnia 21.07.2022r., uzgadniające warunki środowiskowe realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, na podstawie ww. Raportu ooś oraz dokumentów dodatkowych przedłożonych w trakcie postępowania;
  • Marszałka Województwa Opolskiego jako organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowej instalacji – pismo nr DOŚ-RPŚ.7220.2.2022.AK z dnia 10.02.2022r., opiniujące pozytywnie warunki środowiskowe realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, na podstawie ww. Raportu ooś; ww. stanowisko podtrzymane zostało pismem nr DOŚ-RPŚ.7220.2.2022.AK z dnia 06.04.2022.
 • W wyniku powyższego, w dacie niniejszego zawiadomienia zakończone zostaje postępowanie dowodowe prowadzone w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Lokalizacja przedsięwzięcia:   działki ewid. nr 48/1, 48/2, 48/3, 55, 56, 57, 58, 59, 52/2, k.m.6, obręb Wójtowa Wieś); teren Fermy Drobiu Rozwita Rink Gospodarstwo Rolne „RINK” w Opolu.

Przypomina się, że stronami przedmiotowego postępowania są podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości zlokalizowanych na obszarze położonym w odległości 100 m od granicy terenu lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

W związku z zakończeniem postępowania dowodowego, wszystkie strony tegoż postępowania mogą zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym znajdującym się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, p.318;  tel. 77 45 11 978, -876,  e-mail:  osr@um.opole.pl.

W celu zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym zachęca się do kontaktu telefonicznego, mailowego lub za pośrednictwem platformy PeUP i ePUAP.

Na zapoznanie się z zebranym materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie wskazuje się termin do dnia 27 października 2022r. (włącznie).

z up. Prezydenta Miasta Opola

Monka Czech-Tańczuk

Naczelnik

Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 591
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie STRON postępowania o ZAKOŃCZENIU postępowania o wydanie DŚ, dot. przedsięwzięcia pn. Zmiana profilu produkcji z chowu brojlerów na hodowlę kur hodowlanych (odchowalnia), na fermie usytuowanej na terenie miasta Opola w dzielnicy Wójtowa Wieś - Ferma Drobiu Rozwita Rink Gospodarstwo Rolne „RINK” w Opolu
Skrócony opis: Zawiadomienie STRON postępowania o ZAKOŃCZENIU postępowania o wydanie DŚ, dot. przedsięwzięcia pn. Zmiana profilu produkcji z chowu brojlerów na hodowlę kur hodowlanych (odchowalnia), na fermie usytuowanej na terenie miasta Opola w dzielnicy Wójtowa Wieś - Ferma Drobiu Rozwita Rink Gospodarstwo Rolne „RINK” w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Beata Śliwińska
Osoba, która udostępnia informację: Beata Śliwińska
Data wytworzenia informacji: 05.10.2022 16:11:48
Data udostępnienia informacji: 06.10.2022 08:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 28.12.2022 13:31:35
Rejestr zmian