Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Opole, dnia 16 maja 2024r.

OŚR.6220.42.2023.MCH                                                                                                   

PREZYDENT MIASTA OPOLA

działając zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś,   

podaje do publicznej wiadomości
informację,

że w dniu 10 maja 2024r., po uzyskaniu wymaganych prawem opinii organów współuczestniczących w postępowaniu, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci ciepłowniczej na potrzeby dostawy ciepła z Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów w Opolu przy ul. Podmiejskiej do sieci ciepłowniczej ECO SA w Opolu”.

Lokalizacja przedsięwzięcia: od planowanej instalacji do termicznego przekształcania odpadów (ITPO) przy ul. Podmiejskiej 69 w Opolu na terenie Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Opolu do miejsca wpięcia do systemu ciepłowniczego przy ul. Głogowskiej, w pobliżu wiaduktu przy ul. Wschodniej i przebiegać będzie przez:

 • tereny planowanego Centrum Zielonej Transformacji Opole zlokalizowanego w Opolu przy ul. Podmiejskiej, którego elementem będzie ITPO,
 • pola uprawne w kierunku północnym do skrzyżowania ul. Podmiejskiej z drogą dojazdową do składowiska,
 • Podmiejską, za zlokalizowanymi tam zabudowaniami,
 • drogę polną w kierunku Al. Przyjaźni wzdłuż zabudowań (domy jednorodzinne),
 • Przyjaźni metodą przecisku/przewiertu i dalej terenem zielonym pasa drogowego,
 • przeciskiem/przewiertem pod liniami kolejowymi kolejno: 132 Bytom - Wrocław Główny, 280 Opole Groszowice - Opole Główne, 277 Opole Groszowice - Wrocław Główny w kierunku wschodnim,
 • pola uprawne w kierunku Kamionki Groszowice,
 • wzdłuż północnego brzegu Kamionki na wschód, kolejno w kierunku dzielnicy Nowa Wieś Królewska, na północ w ul. Jana Kilińskiego z podwieszeniem pod konstrukcją wiaduktu nad linią kolejową przy ul. M. Reja,
 • w śladzie ul. Reja z przejściem w ul. Bolka II i Juliana Tuwima do ul. Braci Kowalczyków,
 • przewiertem/przeciskiem pod ul. Braci Kowalczyków i następnie przez tereny nieutwardzonych dróg dojazdowych i parkingów
  w kierunku pól uprawnych na północ w stronę ul. Chrobrego i wiaduktu nad liniami kolejowymi nr 144 Tarnowskie Góry - Opole Główne i 301 Opole Główne - Namysłów,
 • podwieszeniem do konstrukcji wiaduktu i dalej w kierunku pól uprawnych oraz w kierunku wschodnim w stronę linii kolejowej 277 Opole Groszowice - Wrocław Brochów, następnie przeciskiem/przewiertem pod linią kolejową i dalej przez tereny zielone, parkingi, drogi lokalne i wzdłuż ul Głogowskiej,
 • Głogowską (w gruncie lub jako podwieszenie) przez wiadukt pod ul. Wschodnią.

Za wiaduktem przy ul. Głogowskiej, na terenie działki 88/38 planuje się połączenie nowej sieci z istniejącą infrastrukturą ciepłowniczą.

Przedmiotowe postępowanie administracyjne prowadzone było na wniosek spółki Zakład Komunalny Sp. z o. o.  w Opolu [45-574] przy ul. Podmiejskiej 69.

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj. przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, zgodnie z: 

 • 3 ust. 1 pkt 32 – instalacja do przesyłu pary wodnej lub ciepłej wody, z wyłączeniem osiedlowych sieci ciepłowniczych i przyłączy do budynku, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839 ze zm.).

Prezydent Miasta Opola jest organem właściwym miejscowo i rzeczowo do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, a organami współuczestniczącymi w postępowaniu, opiniującymi i określającymi zakres ewentualnego raportu są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, jako organ właściwy w zakresie ochrony środowiska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu, jako organ inspekcji sanitarnej, powołany w celu ochrony zdrowia ludzkiego, m.in. przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu, jako organ właściwy w zakresie analizy gospodarki wodnościekowej.

Ponadto informuję, że z treścią ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz z dokumentacją sprawy (w tym z opiniami ww. organów) można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Plac Wolności 7/8, III piętro, pokój 320, tel. 77 45 11 876, e-mail: osr@um.opole.pl.

 

z up. Prezydenta Miasta
Monika Czech-Tańczuk
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

Treść decyzji udostępniono
w Biuletynie Informacji Publicznej

w dniu 16 maja 2024r.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 59
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci ciepłowniczej na potrzeby dostawy ciepła z Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów w Opolu przy ul. Podmiejskiej do sieci ciepłowniczej ECO SA w Opolu
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Kucab
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Kucab
Data wytworzenia informacji: 16.05.2024 12:57:55
Data udostępnienia informacji: 16.05.2024 13:00:49
Data ostatniej aktualizacji: 16.05.2024 13:02:02
Rejestr zmian