Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OŚR.6220.14.2022.BS

ZAWIADOMIENIE

Prezydenta Miasta Opola

Działając na podstawie art.10 i art.61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego [t.j.  Dz.U. z 2021r. poz.735 ze zm.], zwanej dalej ustawą Kpa oraz art.49 ustawy Kpa, w związku z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [t.j. Dz.U. 2022r. poz.1029], zawiadamiam strony postępowania, że:

  • na wniosek P.P. Gabrieli Pasoń i Herberta Pasoń, prowadzących działalność gospodarczą pn. Zakład Betoniarski s.c. Gabriela Pasoń Herbert Pasoń i działających przez Pełnomocnika, który złożony został pismem (bez numeru) z dnia 09.03.2022r. (data wpływu do tut. Urzędu 15.03.2022r.) i uzupełniony w zakresie merytorycznym pismem z dnia 02.06.2022r. (data wpływu do tut. Urzędu 06.06.2022r.),  wszczęte zostało postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Eksploatacja kruszywa naturalnego metodą odkrywkową, na działce ewid. nr 93, k.m.14, obręb Groszowice, usytuowanej w obrębie złoża GROSZOWICE POŁUDNIE II;
  • pismami nr OŚR.6220.14.2022.BS z dnia 07.06.2022r. wystąpiono do organów opiniujących, współuczestniczących w postępowaniu, tj.:  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, jako organu właściwego w zakresie ochrony środowiska oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, jako organu właściwego w zakresie analizy gospodarki wodnościekowej,  o wyrażenie opinii - na podstawie Karty informacyjnej przedsięwzięcia - w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Ponadto, informuje się że przedmiotowa sprawa nie może być załatwiona w terminach określonych w art. 35 §3 ustawy Kpa. W związku z powyższym, przewiduje się procedowanie w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia 01 sierpnia 2022r. 

Lokalizacja przedsięwzięcia:   działka ewid. nr 93, k.m.14, obręb Groszowice.

Lokalizacja przedsięwzięcia nie jest objęta granicami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na dzień dzisiejszy na terenie Opola. Natomiast, zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola, teren lokalizacji przedsięwzięcia objęty jest granicami obszaru oznaczonego jako 25.5.Z (jednostka urbanistyczna Groszowice). Jest to teren górniczy, dla którego kierunkiem przekształceń jest strefa zieleni i wód powierzchniowych.

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj. dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane - zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [Dz.U. z 2019r. poz.1839 ze zm.], tj. §3 ust.1 pkt 40 - wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową […]: ze względu na sąsiedztwo innego obszaru górniczego (lit.a) tiret siódme.

Stronami przedmiotowego postępowania są podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości zlokalizowanych na obszarze położonym w odległości 100 m od granicy terenu lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Informuję wszystkie strony tego postępowania o uprawnieniach, wynikających z art.10 ustawy Kpa, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, jak również o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie tut. Organu, tj. w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, pok.318, nr tel. 77 45 11 978, e-mail: osr@um.opole.pl .

W celu zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym zachęcam do kontaktu telefonicznego, mailowego lub za pośrednictwem platformy PeUP i ePUAP.

Informuję również, że:

  • zgodnie z art.35 §5 ustawy Kpa - do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu,
  • zgodnie z art. 49 ustawy Kpa – o czynnościach organu strony mogą być zawiadamiane w inny sposób publicznego ogłaszania, np. poprzez zawiadomienie jw., przy czym zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z up. Prezydenta Miasta Opola

Monika Czech-Tańczuk

Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 476
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie STRON postępowania o WSZCZĘCIU postępowania i wystąpieniu do RDOŚ i Wód Polskich do opinie; dot. przedsięwzięcia pn. Eksploatacja kruszywa naturalnego metodą odkrywkową, na działce ewid. nr 93, k.m.14, obręb Groszowice, usytuowanej w obrębie złoża GROSZOWICE POŁUDNIE II
Skrócony opis: Zawiadomienie STRON postępowania o WSZCZĘCIU postępowania i wystąpieniu do RDOŚ i Wód Polskich do opinie; dot. przedsięwzięcia pn. Eksploatacja kruszywa naturalnego metodą odkrywkową, na działce ewid. nr 93, k.m.14, obręb Groszowice, usytuowanej w obrębie złoża GROSZOWICE POŁUDNIE II
Osoba, która wytworzyła informację: Beata Śliwińska
Osoba, która udostępnia informację: Beata Śliwińska
Data wytworzenia informacji: 07.06.2022 00:00:00
Data udostępnienia informacji: 07.06.2022 00:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 14.06.2022 15:21:46
Rejestr zmian