Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OŚR.6220.40.2022.BS

ZAWIADOMIENIE

Prezydenta Miasta Opola

Działając na podstawie art.10 i art.61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego [t.j.  Dz.U. 2021r. poz.735 ze zm.], zwanej dalej ustawą Kpa oraz art.49 ustawy Kpa, w związku z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [t.j. Dz.U. 2021r. poz.247 ze zm.], zawiadamiam strony postępowania, że:

  • na wniosek DOMETAL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [00-676], ul. Marszałkowska 55/73 lok.26, złożony pismem (bez numeru) z dnia 17.06.2022r. (data wpływu do tut. Urzędu 17.06.2022r.), wszczęto postępowanie w sprawie o zmianę decyzji Prezydenta Miasta Opola nr OŚR.6220.43.2019.BS z dnia 27.11.2019r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Punkt magazynowania odpadów cynkowych przy ul. Oświęcimskiej 98K w Opolu;
  • pismami nr OŚR.6220.40.2022.BS z dnia 28.06.2022r. wystąpiono do organów opiniujących, współuczestniczących w postępowaniu, tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, o wyrażenie - na podstawie Karty informacyjnej przedsięwzięcia - opinii w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Ponadto, informuje się że przedmiotowa sprawa nie może być załatwiona w terminach określonych w art. 35 §3 ustawy Kpa. W związku z powyższym, przewiduje się procedowanie w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia 31 sierpnia 2022r.

Lokalizacja przedsięwzięcia:  działka ewid. nr 17/3, k.m.16, obręb Grotowice; teren kompleksu przemysłowego METALCHEM przy ul. Oświęcimskiej w Opolu.

Lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia objęta jest granicami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Metalchem” w Opolu, uchwalonego uchwałą Rady Miasta Opola nr VI/53/15 z dnia 29 stycznia 2015r. i zgodna jest z jego zapisami. Teren obejmujący miejsce lokalizacji przedsięwzięcia oznaczony jest na rysunku planu symbolem 3P – obiekty produkcyjne, składy i magazyny.

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj. dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, tym samym sporządzenie raportu, może być wymagane, zgodnie z §3 ust.3, w związku z §3 ust.1 pkt 83 - punkty do zbierania, w tym przeładunku złomu,  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [Dz.U. 2019r. poz.1839 ze zm.].

Stronami przedmiotowego postępowania są podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości zlokalizowanych na obszarze położonym w odległości 100 m od granicy terenu usytuowania przedmiotowego przedsięwzięcia.

Informuję wszystkie strony tego postępowania o uprawnieniach, wynikających z art.10 ustawy Kpa, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, jak również o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie tut. Organu, tj. w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, pok.318, nr tel. 77 45 11 978, e-mail: osr@um.opole.pl .

W celu zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym zachęcam do kontaktu telefonicznego, mailowego lub za pośrednictwem platformy PeUP i ePUAP.

Informuję również, że:

  • zgodnie z art.35 §5 ustawy Kpa - do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu,
  • zgodnie z art. 49 ustawy Kpa – o czynnościach organu strony mogą być zawiadamiane w inny sposób publicznego ogłaszania, np. poprzez zawiadomienie jw., przy czym zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z up. Prezydenta Miasta Opola

Monika Czech-Tańczuk

Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 539
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie STRON postępowania o WSZCZĘCIU postępowania i wystąpieniu do RDOŚ, PPIS i Wód Polskich do opinie; dot. postępowania o ZMIANĘ decyzji Prezydenta Miasta Opola nr OŚR.6220.43.2019.BS z dnia 27.11.2019r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Punkt magazynowania odpadów cynkowych przy ul. Oświęcimskiej 98K w Opolu
Skrócony opis: Zawiadomienie STRON postępowania o WSZCZĘCIU postępowania i wystąpieniu do RDOŚ, PPIS i Wód Polskich do opinie; dot. postępowania o ZMIANĘ decyzji Prezydenta Miasta Opola nr OŚR.6220.43.2019.BS z dnia 27.11.2019r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Punkt magazynowania odpadów cynkowych przy ul. Oświęcimskiej 98K w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Beata Śliwińska
Osoba, która udostępnia informację: Beata Śliwińska
Data wytworzenia informacji: 28.06.2022 12:30:00
Data udostępnienia informacji: 28.06.2022 13:03:00
Data ostatniej aktualizacji: 29.06.2022 13:05:00
Rejestr zmian