Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OŚR.6220.15.2022.MKb                                                                                                                                                        Opole,  dnia  25 stycznia 2023 r.

 

 

ZAWIADOMI­ENIE

Działając zgodnie z art.33 ust.1, w związku z art.79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2022 r. poz.1029 ze zm.)

Prezydent Miasta Opola

ponownie podaje do publicznej wiadomości

informację, że w związku z wnioskiem złożonym przez Cementownię ODRA S.A. w Opolu przy ul. Budowlanych 9, w imieniu której występuje pełnomocnik, złożonym w pismem 22 marca 2022 r. (data wpływu 25 marca 2022 r.) oraz przedłożeniem tut. Organowi przez Inwestora:

  • „Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia: eksploatacja złoża wapieni i margli kredowych „Odra II" w granicach projektowanego Obszaru Górniczego „Odra II-A” opracowanego w czerwcu 2022 r., przez zespół w składzie: Anna Tarnawska, Ewa Stanisławiak, Marek Oliwa, pod kierownictwem Anny Tarnawskiej, a następnie
  • w dniu 14 września 2022 r. dokumentacji pn. Aneks do Raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia (autor: Anna Tarnawska), stanowiący uzupełnienie raportu w związku z wezwaniem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu; Uzyskano stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu jako organu właściwego w zakresie ochrony środowiska, uzgadniające warunki środowiskowe realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, postanowienie RDOŚ nr WOOŚ.4221.43.2022.JGD z dnia 13 października 2022 r.;
  • w dniu 19 września 2022 r. dokumentacji pn. Aneks do Raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia (autor: Anna Tarnawska), stanowiący uzupełnienie raportu w związku z wezwaniem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach,
  • w dniu 18 listopada 2022 r. dokumentacji pn. Aneks do Raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia (autor: Anna Tarnawska), stanowiący uzupełnienie raportu w związku z wezwaniem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach,
  • w dniu 20 stycznia 2023 r., dokumentacji pn. Aneks do Raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia (autor: Anna Tarnawska), stanowiący uzupełnienie raportu w związku z wezwaniem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach,

kontynuowana jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na podstawie ww. opracowań.

Jednocześnie informuję, że przedmiotowe przedsięwzięcie zostało już uzgodnione przez organ współuczestniczący w postępowaniu, tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, postanowieniem nr WOOŚ.4221.43.2022.JGD z dnia 13 października 2022 r.

Ponadto informuje się, że z ww. dokumentacją prowadzonego postępowania można zapoznać się, jak również składać
w przedmiotowej sprawie uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Referacie Pozwoleń i Uwarunkowań Środowiskowych, Pl. Wolności 7-8, pok.324, nr tel. 77 45 11 819, e-mail: osr@um.opole.pl, w godzinach pracy urzędu, w terminie 30 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia, tj. do dnia 24 lutego 2023 r. (włącznie).

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu, również za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, np. na adres e-mail wydziału osr@um.opole.pl. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków składanych w sprawie jest Prezydent Miasta Opola. Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawiane będą bez rozpatrzenia.

 

z up. Prezydenta Miasta

Monika Czech-Tańczuk

Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

 

 

 

 

 

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 387
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Ponowne podanie do publicznej wiadomości o prowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja złoża wapieni i magli kredowych „ODRA II” w granicach projektowanego Obszaru Górniczego „Odra II-A”.
Skrócony opis: Ponowne podanie do publicznej wiadomości o prowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja złoża wapieni i magli kredowych „ODRA II” w granicach projektowanego Obszaru Górniczego „Odra II-A”.
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Kubis
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Kubis
Data wytworzenia informacji: 25.01.2023 10:59:57
Data udostępnienia informacji: 25.01.2023 11:06:24
Data ostatniej aktualizacji: 25.01.2023 11:07:23
Rejestr zmian