Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Opole, 19 września 2023 r.

OŚR.6220.44.2023.MKb                                                                                                        

 

ZAWIADOMIENIE

Prezydenta Miasta Opola

 

Działając na podstawie art. 10, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), zwanej dalej ustawą Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.),

zawiadamiam strony postępowania, że:

 

  • na wniosek Popioły Przemysłowe Sp. z o. o. z siedzibą w Opolu przy ul. Piastowskiej 3, złożony przez pełnomocnika pismem z dnia 11 sierpnia 2023 r. (data wpływu 11.08.2023 r.), wszczęto postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zbieranie odpadów w Opolu przy ul. Wschodniej 25, dz. ew. 3883 Kolonia Gosławicka, woj. opolskie” wraz z uzupełnieniami z 5 września 2023 r. oraz 6 września 2023 r.
  • pismami nr OŚR.6220.44.2023.MKb z dnia 18.09.2023 r. wystąpiono do organów opiniujących, współuczestniczących w postępowaniu, tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu i Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, o wyrażenie opinii, na podstawie Karty informacyjnej przedsięwzięcia, w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Lokalizacja przedsięwzięcia: Opole, ul. Wschodnia 25, część działki ewidencyjnej nr 3883, ob. Kolonia Gosławicka.

W ramach planowanego przedsięwzięcia zbieranych będzie 11 rodzajów odpadów (popiołów i żużli). Odpady te będą magazynowane w szczelnych pojemnikach mobilnych (autocysternach lub w naczepach samochodowych), w wyznaczonym miejscu placu magazynowego o powierzchni ok. 1600 m2  w Opolu przy ul. Wschodniej 25. Maksymalna ilość autocystern w jednym czasie, zlokalizowana na placu magazynowym wynosić będzie 40 sztuk, natomiast naczep 32 sztuki. Odpady na miejscu zbierania nie będą przeładowywane.

Stronami niniejszego postępowania są podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości, zlokalizowanych na obszarze położonym w odległości 100 m od granicy terenu przedmiotowego przedsięwzięcia. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Opola.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kpa – o czynnościach organu strony mogą być zawiadamiane w inny sposób publicznego ogłaszania, np. poprzez zawiadomienie jw., przy czym zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Stosownie do postanowień art. 73 §1 ustawy Kpa, zainteresowane strony mają prawo przeglądać akta sprawy oraz sporządzać notatki i odpisy w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, pl. Wolności 7-8, pok. 317, nr kontaktowy 77 45 11 819,  e-mail: osr@um.opole.pl

Ponadto informuję wszystkie strony tego postępowania o uprawnieniach, wynikających z art. 10 ustawy Kpa, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Ponadto, informuje się że przedmiotowa sprawa nie może być załatwiona w terminach określonych w art. 35 §3 ww. ustawy Kpa. W związku z powyższym, przewiduje się prowadzenie postępowania w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia 15 listopada 2023 r. 

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 37 Kpa strona ma prawo do wniesienia ponaglenia, które wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Opola.

z up. Prezydenta Miasta

Monika Czech-Tańczuk

Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 539
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu oraz o wystąpieniu do organów opiniujących w spr. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn „Zbieranie odpadów w Opolu przy ul. Wschodniej 25, dz. ew. 3883 ob. Kolonia Gosławicka, woj. opolskie”
Skrócony opis: Zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu oraz o wystąpieniu do organów opiniujących w spr. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn „Zbieranie odpadów w Opolu przy ul. Wschodniej 25, dz. ew. 3883 ob. Kolonia Gosławicka, woj. opolskie”
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Kubis
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Kubis
Data wytworzenia informacji: 19.09.2023 08:10:26
Data udostępnienia informacji: 19.09.2023 08:18:15
Data ostatniej aktualizacji: 19.09.2023 08:23:45
Rejestr zmian