Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Opole, 25 września 2023 r.    

                                                                                 

OŚR.6220.42.2023.MKb               

 

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA

 

Działając na podstawie art. 10, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), zwanej dalej ustawą Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.),

zawiadamiam strony postępowania, że:

 • na wniosek Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. z siedzibą w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69, złożony pismem z dnia 31 lipca 2023 r. (data wpływu 31.07.2023 r.), wszczęto postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci ciepłowniczej na potrzeby dostawy ciepła z Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów w Opolu przy ul. Podmiejskiej do sieci ciepłowniczej ECO SA w Opolu wraz z uzupełnieniem z 13 września 2023 r.
 • pismami nr OŚR.6220.42.2023.MKb z dnia 25.09.2023 r. wystąpiono do organów opiniujących, współuczestniczących w postępowaniu, tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu i Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, o wyrażenie opinii, na podstawie Karty informacyjnej przedsięwzięcia, w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie § 3 ust. 1 pkt 32 – instalacja do przesyłu pary wodnej lub ciepłej wody, z wyłączeniem osiedlowych sieci ciepłowniczych i przyłączy do budynku.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie ciepłociągu łączącego instalację termicznego przekształcania odpadów (ITPO) w Opolu przy ul. Podmiejskiej z systemem ciepłowniczym miasta Opola. Ciepłociąg o długości ok. 4900 m przebiegać będzie od planowanej na terenie Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. instalacji do miejsca wpięcia do systemu ciepłowniczego przy ul. Głogowskiej w pobliżu wiaduktu przy ul. Wschodniej. Ciepło wyprodukowane podczas termicznego przekształcania odpadów będzie dostarczane do miejskiej sieci ciepłowniczej, a następnie za jej pośrednictwem trafi do odbiorców końcowych. Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na ułożeniu sieci podziemnej z rur preizolowanych o średnicy 2 x DN250. Z uwagi na znaczną długość ciepłociągu oraz dużą ilość działek dopuszcza się alternatywny przebieg trasy na odcinkach 1-2, 3-4, 5-6, 6-7, 8-9.

Ciepłociąg łączący miejsce wytwarzania energii w planowanej instalacji ITPO, zlokalizowanej na terenie Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. przy ul. Podmiejskiej do miejsca obioru ciepła - stacji wymiennikowej zbudowanej przy ul. Głogowskiej przebiegać będzie przez:

 • tereny planowanego Centrum Zielonej Transformacji Opole zlokalizowanego w Opolu przy ul. Podmiejskiej, którego elementem będzie ITPO,
 • pola uprawne w kierunku północnym do skrzyżowania ul. Podmiejskiej z drogą dojazdową do składowiska,
 • Podmiejską za zabudowaniami tam zlokalizowanymi,
 • drogę polną w kierunku Al. Przyjaźni wzdłuż zabudowań (domy jednorodzinne),
 • przez Al. Przyjaźni metodą przecisku/przewiertu i dalej terenem zielonym pasa drogowego,
 • przeciskiem/przewiertem pod liniami kolejowymi kolejno: 132 Bytom – Wrocław Główny, 280 Opole Groszowice – Opole Główne,
  277 Opole Groszowice – Wrocław Główny w kierunku wschodnim,
 • przez pola uprawne w kierunku Kamionki Groszowice,
 • wzdłuż północnego brzegu Kamionki na wschód, kolejno w kierunku dzielnicy Nowa Wieś Królewska, na północ w ul. Jana Kilińskiego
  z podwieszeniem pod konstrukcją wiaduktu nad linią kolejową przy ul. M. Reja,
 • w śladzie ul. Reja z przejściem w ul. Bolka II i Juliana Tuwima do ul. Jerzego i Ryszarda Kowalczyków,
 • przewiertem/przeciskiem pod ul. Jerzego i Ryszarda Kowalczyków i następnie przez tereny nieutwardzonych dróg dojazdowych
  i parkingów w kierunku pól uprawnych na północ w stronę ul. Chrobrego i wiaduktu nad liniami kolejowymi nr 144 Tarnowskie Góry
  – Opole Główne i 301 Opole Główne – Namysłów,
 • podwieszeniem do konstrukcji wiaduktu i dalej w kierunku pól uprawnych oraz w kierunku wschodnim w stronę linii kolejowej 277 Opole Groszowice – Wrocław Brochów, następnie przeciskiem/przewiertem pod linią kolejową i dalej przez tereny zielone, parkingi, drogi lokalne i wzdłuż ul Głogowskiej,
 • Głogowską (w gruncie lub jako podwieszenie) przez wiadukt pod ul. Wschodnią.

Szczegółowy wykaz działek znajduje się w aktach sprawy.

Stronami niniejszego postępowania są podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości, zlokalizowanych na obszarze położonym w odległości 100 m od granicy terenu przedmiotowego przedsięwzięcia. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Opola.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kpa – o czynnościach organu strony mogą być zawiadamiane w inny sposób publicznego ogłaszania, np. poprzez zawiadomienie jw., przy czym zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Stosownie do postanowień art. 73 §1 ustawy Kpa, zainteresowane strony mają prawo przeglądać akta sprawy oraz sporządzać notatki i odpisy w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, pl. Wolności 7-8, pok. 317, nr kontaktowy 77 45 11 819,
e-mail:
osr@um.opole.pl

Ponadto informuję wszystkie strony tego postępowania o uprawnieniach, wynikających z art. 10 ustawy Kpa, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Ponadto, informuje się że przedmiotowa sprawa nie może być załatwiona w terminach określonych w art. 35 §3 ww. ustawy Kpa. W związku z powyższym, przewiduje się prowadzenie postępowania w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia 25 listopada 2023 r. 

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 37 Kpa strona ma prawo do wniesienia ponaglenia, które wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Opola.

z up. Prezydenta Miasta

Monika Czech-Tańczuk

Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 396
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu oraz o wystąpieniu do organów opiniujących w spr. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn .: „Budowa sieci ciepłowniczej na potrzeby dostawy ciepła z Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów w Opolu przy ul. Podmiejskiej do sieci ciepłowniczej ECO SA w Opolu”
Skrócony opis: Zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu oraz o wystąpieniu do organów opiniujących w spr. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn .: „Budowa sieci ciepłowniczej na potrzeby dostawy ciepła z Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów w Opolu przy ul. Podmiejskiej do sieci ciepłowniczej ECO SA w Opolu”
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Kubis
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Kubis
Data wytworzenia informacji: 25.09.2023 13:03:31
Data udostępnienia informacji: 25.09.2023 13:10:21
Data ostatniej aktualizacji: 25.09.2023 13:11:41
Rejestr zmian