Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OŚR.6220.58.2023.MKU                                                                                                               

ZAWIADOMIENIE

Prezydenta Miasta Opola

Działając na podstawie art. 10, art. 49 oraz art. 98 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2024r. poz. 572), zwanej dalej ustawą Kpa oraz art. 49 ustawy Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.),

zawiadamia się i informuje strony postępowania administracyjnego,

w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie istniejącej bazy transportowo-magazynowej Remondis w Opolu, planowanego do realizacji na terenie działek nr: 281, 255, 249, 248, 250, 279 i 256, obręb Nowa Wieś Królewska, że Remondis Opole Sp. z o.o. pismem z dnia 27.03.2024r. wystąpił do tut. Organu z wnioskiem o zawieszenie postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 98 § 1 ustawy Kpa organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu.

W związku z powyższym, informuje się, iż strony postępowania mogą zgłosić sprzeciw w sprawie zawieszenia ww. postępowania, pisemnie na adres Urzędu Miasta Opola lub za pośrednictwem platformy PeUP i ePUAP, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Ponadto, informuje się, że brak sprzeciwu stron postępowania, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia będzie traktowany jako spełnienie przesłanki ustawowej.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kpa – o czynnościach organu strony mogą być zawiadamiane w inny sposób publicznego ogłaszania, np. poprzez zawiadomienie jw., przy czym zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Wobec powyższego, sprzeciw w niniejszej sprawie winien być zgłoszony do dnia 16.05.2024r.

 

Z up. Prezydenta Miasta

Monika Czech-Tańczuk

Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

Niniejsze zawiadomienie doręcza się Wnioskodawcy.

Ponadto podlega ono:

  • wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM Opola, Plac Wolności 7-8,
  • opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opola.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 63
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: zawiadomienie stron postępowania ws. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie istniejącej bazy transportowo-magazynowej Remondis w Opolu_możliwość zgłoszenia sprzeciwu ws. zawieszenia postępowania
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Kucab
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Kucab
Data wytworzenia informacji: 25.04.2024 10:02:36
Data udostępnienia informacji: 25.04.2024 10:11:32
Data ostatniej aktualizacji: 25.04.2024 10:02:55
Rejestr zmian