Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Opole, dnia 08 grudnia 2023r.

OŚR.6220.46.2023.MKU                                                                                                                                

ZAWIADOMIENIE Prezydenta Miasta Opola

Działając na podstawie art. 10 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. 2023r. poz. 775 ze zm.), zwanej dalej ustawą Kpa oraz art. 49 ustawy Kpa, w związku z art. 74 ust. 3, ust. 3a-3f ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. 2023r. poz. 1094 ze zm.), zawiadamiam strony postępowania, że:

  • na wniosek Green Team Piechota Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Portowej 7, złożony przez pełnomocnika pismem z dnia 04.09.2023r. (data wpływu do tut. Organu w dniu 07.09.2023r.), wszczęto postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Punkt zbierania odpadów Brzezie”;
  • pismami nr OŚR.6220.46.2023.MKU z dnia 08.12.2023r. wystąpiono do organów opiniujących, współuczestniczących w postępowaniu, tj.: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wyrażenie opinii, na podstawie Karty informacyjnej przedsięwzięcia, w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu ewentualnego raportu
    o oddziaływaniu na środowisko.

Lokalizacja przedsięwzięcia działki nr: 2030/55, 2031/55, 452/49, k.m. 1, obręb Dobrzeń Mały, 771/46, k.m. 2, obręb Brzezie.

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie w granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Brzezie” w Opolu, przyjętego uchwałą Rady Miasta Opola nr XIII/198/19 z dnia 27 czerwca 2019r.; teren oznaczony jako 6 P/U.

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj. przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, zgodnie z:

  • 3 ust. 1 pkt 54 lit. b) – zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a [dot. lokalizacji na obszarach objętych formami ochrony przyrody]
  • 3 ust. 1 pkt 83 - punkty do zbierania, w tym przeładunku:

a) złomu, z wyłączeniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

b) odpadów wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów z wyłączeniem odpadów obojętnych oraz punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2019r. poz.1839 ze zm.).

Stronami przedmiotowego postępowania są podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości zlokalizowanych na obszarze położonym w odległości 100 m od granicy terenu lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Informuję wszystkie strony tego postępowania o uprawnieniach, wynikających z art. 10 ustawy Kpa, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, jak również o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie tut. Organu, tj. w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, pok. 320, nr kontaktowy 77 45 11 876, e-mail:  osr@um.opole.pl.

Informuję również, że zgodnie z: art. 35 § 5 ustawy Kpa - do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu oraz art. 49 ustawy Kpa – o czynnościach organu strony mogą być zawiadamiane w inny sposób publicznego ogłaszania, np. poprzez zawiadomienie jw., przy czym zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.    

Wyjaśnia się, iż przez nieujawniony stan prawny należy rozumieć sytuację, w której rejestry lub ewidencje właściwe dla ustalenia osób, o których mowa w art. 74 ust. 3a, nie zawierają danych umożliwiających ich ustalenie,
w szczególności danych osobowych, w tym adresu, właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

 

Z up. Prezydenta Miasta

Monika Czech-Tańczuk

Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 166
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie stron postępowania ws. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Punkt zbierania odpadów Brzezie - o wszczęciu postępowania oraz o wystąpieniu do organów współuczestniczących w postępowaniu + nieruchomości o nieujawnionym stanie prawnym
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Kucab
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Kucab
Data wytworzenia informacji: 08.12.2023 10:16:38
Data udostępnienia informacji: 08.12.2023 10:28:43
Data ostatniej aktualizacji: 08.12.2023 10:28:30
Rejestr zmian