Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Opole, dnia 4 października 2022r.

OŚR.6220.15.2022.MKb                                                                                                        

ZAWIADOMI­ENIE

PREZYDENTA MIASTA OPOLA

 

Działając zgodnie z art. 33 ust.1, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2022 r. poz. 1029 ze zm.),

Prezydent Miasta Opola podaje do publicznej wiadomości

informację, iż w związku z:

wnioskiem złożonym w dniu 22 marca 2022 r. wraz z raportem o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia (raport z czerwca 2022 r. opracowany przez zespół autorów: Panią mgr Annę Tarnawską, mgr inż. Ewę Stanisławiak oraz Pana mgr inż. Marka Oliwę z EKOUNIVERSA Sp. z o. o. w Opolu)  wraz z uzupełnieniami z dnia:29 czerwca 2022 r., 14 września 2022 r. oraz 19 września 2022 r., przez Cementownię ODRA S.A. w Opolu przy ul. Budowlanych 9, w imieniu której występuje pełnomocnik o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja złoża wapienia i margli kredowych „Odra II” w granicach projektowanego Obszaru Górniczego „Odra II-A””, na terenie będącym własnością Cementowni Odra S.A. z/s w Opolu przy ul. Budowlanych 9

wszczęte zostało postępowanie w przedmiotowej sprawie oraz przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na podstawie przedłożonego opracowania.

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, tj. przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest zawsze wymagane - zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz.1839).

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia:

  • Prezydent Miasta Opola jest organem właściwym rzeczowo i miejscowo do wydania decyzji
    o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 75 ust.1 pkt 4 ww. ustawy), również właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków składanych w przedmiotowej sprawie;
  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu jest organem właściwym do dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia - w zakresie ochrony środowiska (art. 77 ust.1 pkt 1 ww. ustawy); Wystąpiono o uzgodnienie do RDOŚ w Opolu pismami z dnia 30 czerwca 2022 r. wraz z pismem z 21 września 2022 r.;
  • Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jest organem właściwym do dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia - w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (art. 77 ust.1 pkt 4 ww. ustawy); Wystąpiono o uzgodnienie do RZGW w Gliwicach pismami z dnia 30 czerwca 2022 r. wraz z pismem z 21 września 2022 r.

Ponadto informuję, że z dokumentacją sprawy można zapoznać się, jak również składać w przedmiotowej sprawie uwagi i wnioski, w siedzibie tut. Organu, tj. w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, pok. 324, nr tel. 77 45 11 819, e-mail: osr@um.opole.pl, w terminie 30 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia, tj. do dnia 3 listopada 2022r. (włącznie). Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawiane będą bez rozpatrzenia.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu, również za pomocą poczty
elektronicznej na ww. adres e-mail wydziału, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym oraz za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej, w tym platformy PeUP i ePUAP.

z up. Prezydenta Miasta

Monika Czech-Tańczuk

Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 486
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Podanie do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja złoża wapienia i margli kredowych „Odra II” w granicach projektowanego Obszaru Górniczego „Odra II-A””
Skrócony opis: Podanie do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja złoża wapienia i margli kredowych „Odra II” w granicach projektowanego Obszaru Górniczego „Odra II-A””
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Kubis
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Kubis
Data wytworzenia informacji: 04.10.2022 09:56:31
Data udostępnienia informacji: 04.10.2022 10:02:36
Data ostatniej aktualizacji: 04.10.2022 10:04:25
Rejestr zmian