Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OŚR.6220.81.2021.BS

ZAWIADOMIENIE

Prezydenta Miasta Opola

Działając na podstawie art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego [t.j. Dz.U. 2022r. poz.2000 ze zm.], zwanej dalej ustawą Kpa oraz art.49 ustawy Kpa, w związku z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [t.j. Dz.U. 2022r. poz.1029 ze zm.],

zawiadamiam strony postępowania administracyjnego,

prowadzonego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża GROSZOWICE POŁUDNIE III  (działki ewid. nr 10 – 28, k.m.15, obręb Groszowice), o kolejnych okolicznościach i czynnościach podejmowanych przez tut. Organ w ramach przedmiotowego postępowania:

  • W ramach procedury uzgadniania warunków realizacji przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, na podstawie raportu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko (opracowanie: ECOPLAN Ryszard Kowalczyk, październik 2022; kierownik zespołu: Ryszard Kowalczyk), tamtejszy organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia treści tegoż raportu ooś (wezwanie z dnia 23.01.2023r.).Raport ooś został uzupełniony przez Wnioskodawcę w żądanym zakresie, pismem z dnia 20.02.2023r.
  • Po uzupełnieniu jw. raportu ooś, uzyskano uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w zakresie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia - postanowienie nr WOOŚ.4221.96.2022.IOC.4 z dnia 18.04.2023r.
  • W związku z powyższymi okolicznościami, tj. w szczególności uzupełnieniem przez Wnioskodawcę treści raportu ooś, przystąpiono powtórnie do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na podstawie uzupełnionego opracowania, co trwać będzie do dnia 22 maja 2023r. (włącznie).

Zwraca się uwagę, iż przedmiotowe postępowanie procedowane jest w celu uzyskania przez Wnioskodawcę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co wymagane jest z mocy prawa przed uzyskaniem koncesji na prowadzenie eksploatacji kruszywa ze złoża.

Podkreśla się, iż nie jest to całkowicie „nowe” dodatkowe przedsięwzięcie realizowane na złożu GROSZOWICE POŁUDNIE, bowiem złoże GROSZOWICE POŁUDNIE III (działki ewid. nr 10–28, k.m.15, obręb Groszowice) wydzielone zostało z dotychczasowego złoża GROSZOWICE POŁUDNIE II (działki ewid. nr 10–28, k.m.15 oraz nr 59-61, 66, 90-99, k.m.14, obręb Groszowice), na którym eksploatację kruszywa prowadziła i prowadzi nadal Spółdzielnia Pracy Surowców Mineralnych z siedzibą w Opolu, na mocy posiadanej koncesji ważnej do dnia 31.12.2023r.

Z chwila wygaśnięcia koncesji jw., Spółdzielnia Pracy Surowców Mineralnych z siedzibą w Opolu prowadzić będzie eksploatację kruszywa na złożu GROSZOWICE POŁUDNIE II o zmniejszonym zakresie (działki ewid. nr 59-61, 66, 90-99, k.m.14, obręb Groszowice).

Informuje się nadto, że przedmiotowa sprawa nie może być załatwiona w terminach określonych w art. 35 §3 ustawy Kpa. W związku z powyższym, przewiduje się procedowanie w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia 30 czerwca 2023r. 

Przypomina się, iż stronami przedmiotowego postępowania są podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości zlokalizowanych na obszarze położonym w odległości 100 m od granicy terenu lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Z zebranym dotychczas materiałem dowodowym, strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, p.318; tel.  77  45 11 978,  -876, e-mail: osr@um.opole.pl.

W celu zapoznania się z zebranym dotychczas materiałem dowodowym, prosi się o wcześniejszy kontakt telefoniczny, mailowy lub za pośrednictwem platformy PeUP i ePUAP.

 

z up. Prezydenta Miasta Opola

Małgorzata Widuto

Kierownik Referatu Pozwoleń

i Uwarunkowań Środowiskowych

w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 375
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie STRON postępowania o uzupełnieniu treści raportu ooś (na wezwanie RDOŚ w Opolu), uzyskaniu uzgodnienia RDOŚ dot warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia i POWTÓRNYM jego upublicznieniu: dot. przedsięwzięcia pn. Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża GROSZOWICE POŁUDNIE III (działki ewid. nr 10 – 28, k.m.15, obręb Groszowice)
Skrócony opis: Zawiadomienie STRON postępowania o uzupełnieniu treści raportu ooś (na wezwanie RDOŚ w Opolu), uzyskaniu uzgodnienia RDOŚ dot warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia i POWTÓRNYM jego upublicznieniu: dot. przedsięwzięcia pn. Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża GROSZOWICE POŁUDNIE III (działki ewid. nr 10 – 28, k.m.15, obręb Groszowice)
Osoba, która wytworzyła informację: Beata Śliwińska
Osoba, która udostępnia informację: Beata Śliwińska
Data wytworzenia informacji: 21.04.2023 11:08:09
Data udostępnienia informacji: 21.04.2023 11:16:00
Data ostatniej aktualizacji: 27.04.2023 10:16:05
Rejestr zmian