Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OŚR.6220.81.2022.MWi                                   

                                                                                               Opole,  dnia 29.05.2023r.  

ZAWIADOMIENIE

PREZYDENTA MIASTA OPOLA

Działając na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2023r. poz. 775 ze zm.), zwanej dalej ustawą Kpa oraz art. 49 ustawy Kpa, w związku z art. 74 ust. 3a-3f ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2022r. poz. 1029 ze zm.),

zawiadamia się strony postępowania,

osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieujawnionym stanie prawnym, do działki nr 8/8 a.m. 1 obręb 0058 Groszowice,

że wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 25.05.2023r. dla przedsięwzięcia pn. „Budowa hali przesiewu z towarzyszącą infrastrukturą techniczną” (z wniosku spółki REMONDIS Opole Sp. z o.o. z/s w Opolu, Al. Przyjaźni 9); lokalizacja przedsięwzięcia: części działek 26/4 i 26/6, 1/19, 26/3, 26/5 km. 1 obręb 0058  Groszowice.

Informuję jednocześnie osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości o nieujawnionym stanie prawnym, iż od ww. decyzji Prezydenta Miasta Opola przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Opola, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty skutecznego dokonania niniejszego zawiadomienia, tj. w terminie do dnia 26.06.2023r. (włącznie).

Z treścią ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz z dokumentacją sprawy (w tym z opiniami ww. organów) można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Plac Wolności 7/8, III piętro, pokój 320, tel. 77-45-11-876, e-mail:  osr@um.opole.pl

Treść ww. decyzji została również zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opola.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kpa, w związku z art. 74 ust. 3a-3f ustawy ooś– o czynnościach organu strony mogą być zawiadamiane w inny sposób publicznego ogłaszania, np. poprzez zawiadomienie jw., przy czym zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Przez nieujawniony stan prawny należy rozumieć sytuację, w której rejestry lub ewidencje właściwe dla ustalenia osób, o których mowa w art. 74 ust. 3a, nie zawierają danych umożliwiających ich ustalenie, w szczególności danych osobowych, w tym adresu, właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

z up. Prezydenta Miasta

Monika Czech-Tańczuk

Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 540
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa hali przesiewu z towarzyszącą infrastrukturą techniczną- stron postępowania tj. osób, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieujawnionym stanie prawnym - działki nr 8/8 a.m. 1 obręb Groszowice
Skrócony opis: Zawiadomienie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa hali przesiewu z towarzyszącą infrastrukturą techniczną- stron postępowania tj. osób, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieujawnionym stanie prawnym - działki nr 8/8 a.m. 1 obręb Groszowice
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Widuto
Osoba, która udostępnia informację: Małgorzata Widuto
Data wytworzenia informacji: 29.05.2023 13:34:28
Data udostępnienia informacji: 29.05.2023 13:41:53
Data ostatniej aktualizacji: 29.05.2023 13:37:54
Rejestr zmian