Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OŚR.6220.7.2023.BŚ

ZAWIADOMIENIE

Prezydenta Miasta Opola

Działając na podstawie art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego [t.j. Dz.U. 2023r. poz.775], zwanej dalej ustawą Kpa oraz art.49 ustawy Kpa, w związku z art.74 ust.3ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [t.j. Dz.U. z 2023r. poz.1094 ze zm.],

zawiadamiam strony postępowania administracyjnego,

prowadzonego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. PORT OPOLE terminal przeładunkowy, zlokalizowany w Opolu, przy ul. Magazynowej (działki ewid.: nr 1285/9 obręb Zakrzów - plac górny ozn. A,  nr 1285/16, 1285/15 - plac dolny ozn. B, obręb Zakrzów), o kolejnych okolicznościach i czynnościach podejmowanych przez tut. Organ w ramach przedmiotowego postępowania:

  • Uzyskano opinie organów współuczestniczących w postępowaniu:
    • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu jako organu właściwego w zakresie ochrony środowiska, o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i tym samym opracowania raportu oddziaływania na środowisko - postanowienie nr WOOŚ.4220.315.2023.IM z dnia 27.09.2023r. (data wpływu 27.09.2023r.),
    • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu jako organu inspekcji sanitarnej powołanego w celu ochrony zdrowia ludzkiego, m.in. przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w zakresie emisji hałasu oraz substancji do środowiska – pismo OPINIA nr NZ.9022.8.59.2023.EK z dnia 08.09.2023r. (data wpływu 08.09.2023r.),
    • Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jako organu właściwego do oceny kwestii wodnoprawnych, o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko – pismo OPINIA nr GL.ZZO.3.4901.173.2023.MO z dnia 20.09.2023r. (data wpływu 22.09.2023r.).
  • Po uzyskaniu opinii jw., Prezydent Miasta Opola jako organ prowadzący przedmiotowe postępowanie i właściwy do podjęcia ostatecznego rozstrzygnięcia w powyższej kwestii, podzielił stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Prezydent Miasta Opola wydał postanowienie nr OŚR.6220.7.2023.BŚ z dnia 13.11.2023r. stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określające zakres raportu ooś dla przedmiotowego przedsięwzięcia, zgodny ze stanowiskiem obu ww. Organów.

Od wydanego postanowienia służy stronom zażalenie

do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Opola,

w terminie do dnia 06 grudnia 2023r. (włącznie).

Ww. termin wyznaczonym został jako 21 dni od daty niniejszego zawiadomienia, co stanowi: 14 dni na skuteczne dokonanie się niniejszego zawiadomienia, czyli skuteczne przekazanie stronom informacji o wydanym postanowieniu (art.49 §2 Kpa) oraz kolejne 7 dni na wniesienie przez stronę zażalenia od wydanego postanowienia (art.129 §2 Kpa).

W przypadku niewniesienia zażalenia na ww. postanowienie przez strony postępowania, Prezydent Miasta Opola wyda postanowienie o zawieszeniu przedmiotowego postępowania do czasu przedłożenia przez Inwestora raportu ooś - maksymalnie na okres 3 lat. Na postanowienie o zawieszeniu postępowania nie przysługuje zażalenie (art.63 ust.6 ustawy ooś).

Natomiast w przypadku wniesienia zażalenia na ww. postanowienie, na podstawie art.10 ustawy Kpa, strony przedmiotowego postępowania zostaną o tym fakcie powiadomione nowym zawiadomieniem.

Stronami przedmiotowego postępowania są podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości zlokalizowanych na obszarze położonym w odległości 100 m od granicy terenu lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Z zebranym materiałem dowodowym, strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, p.318;  tel. 77 45 11 978, -876,  e-mail:  osr@um.opole.pl.

Z uwagi na wprowadzony stan epidemii i wynikające z tego stanu ograniczenia w organizacji pracy urzędów, w celu zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub za pośrednictwem platformy PeUP i ePUAP.

z up. Prezydenta Miasta Opola

Monika Czech-Tańczuk

Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 103
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie STRON postępowania o postanowieniu o konieczności przeprowadzenia ooś tj. konieczności opracowaniu raportu ooś dla przedsięwzięcia pn. PORT OPOLE terminal przeładunkowy, zlokalizowany w Opolu, przy ul. Magazynowej; wnioskodawca: IMEX-PIECHOTA Sp. k.
Skrócony opis: Zawiadomienie STRON postępowania o postanowieniu o konieczności przeprowadzenia ooś tj. konieczności opracowaniu raportu ooś dla przedsięwzięcia pn. PORT OPOLE terminal przeładunkowy, zlokalizowany w Opolu, przy ul. Magazynowej; wnioskodawca: IMEX-PIECHOTA Sp. k.
Osoba, która wytworzyła informację: Beata Śliwińska
Osoba, która udostępnia informację: Beata Śliwińska
Data wytworzenia informacji: 15.11.2023 13:46:32
Data udostępnienia informacji: 15.11.2023 14:01:13
Data ostatniej aktualizacji: 15.11.2023 14:01:04
Rejestr zmian