Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

         Opole, dnia 22  lutego 2023 r.

OŚR.6220.69.2022.MKb                                                                                                       

ZAWIADOMIENIE

Prezydenta Miasta Opola

 

Działając na podstawie art. 10 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022r. poz. 2000, ze zm.), zwanej dalej ustawą Kpa oraz art. 49 ustawy Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.),

 

zawiadamia się i informuje strony postępowania administracyjnego,

prowadzonego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum Recyklingu i Odzysku Energii dla Miasta Opola – Zadanie nr 2 Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów”, na terenie będącym własnością Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69,  o kolejnych czynnościach podejmowanych przez tut. Organ w ramach przedmiotowego postępowania.

W ramach przedmiotowego postępowania:

 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr WOOŚ.4221.78.2022.JGD.1. z dnia 12 grudnia 2022 r. wezwał Stronę postępowania do uzupełnienia treści raportu.
 • Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach PGW Wody Polskie pismem nr GL.RZŚ.4360.67.2022.KWK.1 z dnia 16 grudnia 2023 r. również wezwał do uzupełnienia treści raportu.
 • pismem z dnia 27 grudnia 2022 r. Prezydent Miasta Opola wystąpił do Strony postępowania o uzupełnienie brakujących informacji w związku z wezwaniem Dyrektora RZGW w Gliwicach.
 • w dniu 17 stycznia 2023 r. wpłynęło do tut. Organu uzupełnienie Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia, będące odpowiedzią na wezwanie Dyrektora RZGW w Gliwicach.
 • w dniu 26 stycznia 2023 r. wpłynęło do tut. Organu uzupełnienie Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia, będące odpowiedzią na wezwanie RDOŚ w Opolu.
 • pismami nr OŚR.6220.69.2022.MKb z dnia 19 stycznia 2023 r., 30 stycznia 2023 r. oraz 3 lutego 2023 r. Prezydent Miasta Opola przesłał uzupełnienia raportu do organów współuczestniczących w postępowaniu, tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach PGW Wody Polskie.
 • uzyskano stanowiska tzn. opinie / uzgodnienia organów współuczestniczących w postępowaniu:
 • pismo OPINIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu nr NZ.9022.7.9.2022.EK z 22 listopada 2022 r., opiniujące warunki środowiskowe realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia,
 • postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach PGW Wody Polskie nr GL.RZŚ.4360.67.2022.KWK.2 z dnia 15 lutego 2023 r. uzgadniające warunki środowiskowe realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia,
 • postanowieniem nr DOŚ-RPŚ.7220.30.2022.HM z 30 listopada 2022 r. Marszałek Województwa Opolskiego odstąpił od wydania opinii w ww. postępowaniu, gdyż planowane przedsięwzięcie nie jest instalacją wymagającą uzyskania pozwolenia zintegrowanego.
 • rozpoczęto procedurę działu społeczeństwa w przedmiotowym postępowaniu w ramach którego wnioski i uwagi będzie można składać w terminie do 24 marca br. włącznie.

Lokalizacja przedsięwzięcia: na działce ewid. nr 1/71 oraz na części działki 1/72 w Opolu, k.m.1, obręb Groszowice; teren Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Opolu.

Przypomina się, że stronami przedmiotowego postępowania są podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości zlokalizowanych na obszarze położonym w odległości 100 m od granicy terenu lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

W związku z zakończeniem postępowania dowodowego, wszystkie strony tegoż postępowania mogą zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym znajdującym się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, p.324;  tel. 77 45 11 819, e-mail:  osr@um.opole.pl.

W celu zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym zachęca się do kontaktu telefonicznego, mailowego lub za pośrednictwem platformy PeUP i ePUAP.

z up. Prezydenta Miasta

Monika Czech-Tańczuk

Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 441
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie stron postępowania o aktualnym etapie postępowania dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum Recyklingu i Odzysku Energii dla Miasta Opola – Zadanie nr 2 Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów”, na terenie Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69
Skrócony opis: Zawiadomienie stron postępowania o aktualnym etapie postępowania dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum Recyklingu i Odzysku Energii dla Miasta Opola – Zadanie nr 2 Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów”, na terenie Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Kubis
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Kubis
Data wytworzenia informacji: 22.02.2023 08:29:05
Data udostępnienia informacji: 22.02.2023 08:37:37
Data ostatniej aktualizacji: 27.02.2023 08:01:43
Rejestr zmian